Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:02:26:56
Teplota [°C]:8.4
Vlhkost [%]:71.7
Tlak [hPa]:1009.3
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:NEE
Aktuální stav vodojemu:
Čas:02:24:57
Stav:100 %
Dnes je 08.07.2020
Nora
Úvodní stránka > Úřední deska > 2007 > Podrobnosti záznamu

Územní rozhodnutí

Vyvěšeno: 27.11.07 (09:00) -- 13.12.07          

Městský úřad Tachov
Rokycanova 1, 347 01 Tachov

Dle rozdělovníku

Váš dopis č.j. / ze dne Naše č.j. Vyřizuje / linka Tachov
---/2007-10-10 1849/2007-OÚPRR-Ú21 Vágnerová/131
OÚPRR
2007-11-23

Veřejná vyhláška

Územní rozhodnutí

Dne 10.10. 2007 podali Suttner Roman nar. 28.6.1977 a Kateřina nar. 5.7.1977, oba bytem J. S. Koziny 1366, Tachov žádost na vydání rozhodnutí o umístění stavby - „Rodinného domu Kompakt 45 + dvougaráže na p.p.č. 1926/20 k.ú. Dlouhý Újezd"

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu v Tachově, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst, 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánováni a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon") ve znění pozdějších změn, posoudil záměr podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 92 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby Rodinného domu Kompakt 45 + dvougaráže na p.p.č. 1326/20 k.ú. Dlouhý Újezd"

Stavba obsahuje:

Nepodsklepený rodinný dům s bytovou jednotkou 5+1 o půdorysné velikosti 10,540 a 8,540 m s obytným podkrovím se sedlovou střechou o jedné bytové jednotce o vel. 5+1, vytápění ústředním topením s médiem na zemní plyn, napojeni na plyn a NN ze stávajících pilířů na hranici pozemku, odkanalizováni na stávající kanalizační přípojku přes celoplastový tří komorový septik, napojení na vodu na stávající vodovodní přípojku vytaženou na hranici pozemku.

Stavbu dvougaráže o půdorysné ploše 6,00 x 6,00 m se sedlovou střechou, zpevněné plochy zámkovou dlažbou pro vstup do RD, vjezd do garáže, terasu.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

 1. Stavba rodinného domu a dvougaráže bude umístěna na p.p.č, 1326/201 k.ú. Dlouhý Újezd tak, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:200 v předložené a ověřené dokumentace k územnímu řízení, zpracované Miroslavem Válou, Želivského 1749, Tachov .
 2. Stavba rodinného domu vel. 10,540 x 8,540 m bude umístěna 6,00 od východní hranice pozemku, 3,50m od severní hranice, dvojgaráž o vel. 6,00x 6,00 m 3,00 od jižní hranice a 3,50 m od východní hranice, septik bude umístěn 1,5 m od východní hranice p.p.č. 1326/20 k.ú. Dlouhý Újezd. Střecha bude sedlová s výškou hřebene od ± 0,00 = podlaha 1.N.P. + 7,35 m, střecha nad dvougaráží sedlová s výškou hřebene od ± 0,00 = podlaha garáže + 4,52 m.
 3. Zásobování rodinného domu vodou bude provedeno vodovodní přípojkou ze stávajícího vodovodu na hranici pozemku 1326/20 k.ú. Dlouhý Újezd.
 4. Odkanalizování rodinného domu bude kanalizační přípojkou napojenou na přípojku vyvedenou na hranici pozemku 1326/20 k.ú. Dlouhý Újezd přes septik, který bude povolen Městským úřadem v Tachově, odborem ŽP před ohlášení stavby, popř. před vydáním stavebního povolení stavby.
 5. Napojeni rodinné domu na elektrickou energii a plyn bude ze stávajících pilířů na hranici pozemku 1326/20 k.ú. Dlouhý Újezd.
 6. Projektová dokumentace stavby pro ohlášení stavby popř. stavební povolení bude vypracována oprávněnou osobou v souladu s § 158 stavebního zákona.
 7. V dalším stupni dokumentace budou řešena opatření proti pronikání radonu z půdního podloží do vnitřního prostředí stavby s pobytovými místnostmi ke splnění požadavků stanovených vyhláškou č. 184/1997 Sb. a dešťová kanalizace bude svedena do obecní kanalizace.
 8. Pro další přípravu budou splněny podmínky:

  1. Telefónica O2 Czech Republik a.s., Praha ze dne 2.7.2007 pod čj. 1110162/07/CPN/000
  2. Městského úřadu v Tachově, odboru ŽP ze dne 30.7.2007 pod zn.2681/2007 - OŽP Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu v kat. území Dlouhý pro stavbu RD na p.p.č. 1326/20 k. ú Dlouhý Újezd

   1. Na základě projektové dokumentace provést vytyčení odnětí půdy v terénu a zajistit její nepřekročení.
   2. Skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy na ploše odnímané zemědělské půdy. Jedná se o ornici v tl. cca 25 cm v celkovém objemu cca 63/5 m3. Po dobu výstavby bude uložena na pozemku investora tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení. Ornice bude po dokončení stavby využita na svrchní překrytí (rekultivaci) a zúrodnění v okolí stavby.
   3. O činnostech, souvisejících se skrývkou , přemístěním a rozprostřením či jiným využitím, uložením ošetřováním, bude veden pracovní deník s uvedením všech skutečností pro posuzování správnosti a úplnosti a účelného využití ornice.
   4. Stavbou nesmí být narušeny hydrogeologické a odtokové poměry v území.
   5. V průběhu terénních prací učinit taková opatřeni k zabránění úniku látek (zejména pevných a kapalných) poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
   6. Pokud by výstavbou byly znepřístupněny některé.
  3. vyjádření ČEZ Distribuce a.s Děčín ze dne 20.8.2007 pod číslem stanoviska 4120207522
  4. Telefónica O2 Czech Republik a.s Praha ze dne 2.7.2007
  5. ČEZ net a.s Praha , oblast Západní Čechy ze dne 29.6.2007 pod zn. 06477/B/07
  6. ČEZ Distribuce a.s. ze dne 2.7.2007 g)Zpč. plynárenské a.s. ze dne 4.7.2007

Účastníkem řízení podle § 27 odst, 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správního řádu) je Suttner Roman nar. 25.6.1977 a Kateřina nar. 5.7.1977, oba bytem J.S.Koziny 1366, Tachov žadatelé a Obec Dlouhý Újezd.

Toto územní rozhodnuti platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbude však platnosti Jestliže v této lhůtě bude podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášeni nebo jiné obdobné rozhodnutí nebo opatření podle stavebního zákona nebo zvláštních předpisů.

Odůvodnění

Dne 10.10.2007 podali Suttner Roman nar. 28.6.1977 a Kateřina nar. 5.7.1977, oba bytem J.S.Koziny 1366, Tachov žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - Rodinného domu Kompakt 45 + dvougaráže na p.p.č. 1326/20 k.ú. Dlouhý Újezd.

 

Stavební úřad oznámil v souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání a zároveň vyzval žadatele, aby bezodkladné zajistil na pozemku, na němž se má záměr uskutečnit, vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí. Místní jednání se uskutečnilo dne 22.11.2007. O výsledku místního šetření byl sepsán protokol.

Stavební úřad posoudil návrh žadatele z hlediska péče o životní prostředí, potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledky.

Návrh ze dne 10.10. 2007 byl doložen těmito vyjádřeními a souhlasy>
 1. vyjádření Obecního úřadu Dlouhý Újezd ze dne 4.8.2007
 2. vyjádření ČEZ Distribuce a.s Děčín ze dne 20.8.2007 pod číslem stanoviska 4120207522
 3. souhlas s odnětím ze zemědělského půdního fondu Městského úřadu v Tachově ze dne 30.7.2007 pod zn.2681/2007
 4. Telefónica 02 Czech Republik a.s Praha ze dne 2.7.2007
 5. ČEZ net a.s Praha, oblast Západní Čechy ze dne 29.6.2007 pod zn. 06477/B/07
 6. ČEZ Distribuce a.s. ze dne 2.7.2007
 7. Vodárny a kanalizace a.s. Karlovy Vary ze dne 31.7.2007 pod 6j. PS 11/2750/07
 8. Zpč. plynárenské a.s. ze dne 4.7.2007

Stanoviska dotčených orgánů, organizací a účastníků řízení byla zkoordinována a jsou zahrnuty v podmínkách tohoto územního rozhodnutí. Umísténí stavby je v souladu se schválenou s územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Účastníky řízení uvedení v § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou:
 • Josef Kutlák, Dlouhý Újezd 197, Tachov- soused
 • Terezie Kutláková, Dlouhý Újezd - soused
 • Zbyněk Klinger, Dlouhý Újezd 194, Tachov- soused
 • Petra Klingerová, Dlouhý Újezd 194, Tachov - soused

a územní rozhodnutí se jim doručuje podle § 92 odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne doručení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, podáním u zdejšího odboru územního plánování a regionálního rozvoje.

Doručí se:
 • Roman Suttner, J.S.Koziny 1336, Tachov - žadatel
 • Kateřina Suttnerová, J.S.Koziny 1336, Tachov - žadatel
 • Obec Dlouhý Újezd
Doručí se - dotčené orgán v:
 • MěÚ Tachov-OŽP
Účastníci řízení uvedení v § 85 odst. 2 stavebního zákona obdrží toto rozhodnuti veřejnou vyhláškou
 • Josef Kutlák, Dlouhý Újezd 197, Tachov
 • Terezie Kutláková, Dlouhý Újezd
 • Zbyněk Klinger, Dlouhý Újezd 194, Tachov
 • Petra Klingerová, Dlouhý Újezd 194, Tachov

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tachov a na webových stránkách města: www.tachov-mesto.cz a na úřední desce Obce Dlouhý Újezd.

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle pol. č. 18, písm. a) ve výši 1.000 Kč, který byl zaplacen dne 12.11 2007.

Josef Havel, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8986x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 22:55 23.06.