Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:21:18:11
Teplota [°C]:14
Vlhkost [%]:55.7
Tlak [hPa]:1008.4
Rychl. větru [m/s]:2.9
Směr větru:NE
Aktuální stav vodojemu:
Čas:21:14:47
Stav:96.9 %
Dnes je 06.07.2020
Státní svátek - Mistr Jan Hus
Úvodní stránka > Úřední deska > 2008 > Podrobnosti záznamu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC Dlouhý Újezd

Vyvěšeno: 18.04.08 (09:00) -- 07.05.08          

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor ekonomický, oddělení finanční kontroly
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Č.j.: EK/1846/07

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC Dlouhý Újezd, IČ: 00573761 za rok 2007

Přezkoumání se uskutečnilo dne:
2. 4. 2008
na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo na Obecním úřadu Dlouhý Újezd
Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov

Přezkoumání vykonali:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Miloslava Velíšková
kontroloři:

 • Miroslav Berka
 • Jiřina Lišková

Zástupci ÚC:

 • Alena Kořínková - starostka obce
 • Ing. Jozef Šurgan - účetní obce
 1. Výsledek přezkoumání

  Při přezkoumání hospodaření ÚC Dlouhý Újezd byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

  Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • § 102 odst. 2 písm. a): Rada obce nezabezpečovala hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, neprováděla rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. V obci, kde není stanovena rada vykonává tuto funkci starosta. Kontrolou bylo zjištěno, že zastupitelstvo nevymezilo pravomoc starostce při provádění rozpočtových opatření. Tyto změny byly provedeny dne 10. 10. 2007 a 9. 1.2008.
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  • § 13 odst. 1, 2: Nebyla stanovena pravidla rozpočtového provizoria. Obec schválila rozpočet dne 28. 3. 2007. Do doby schválení obec hospodařila dle rozpočtového provizora, pravidla však nebyla stanovena pouze, vyjádření zastupitelstva ze dne 1.11. 2006 - "schvaluje rozpočtové provizorium".
  • § 17 odst. 2, 3 a 5: Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet za rok 2006, který neobsahoval veškeré náležitosti, tj. vyúčtování finačních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtům krajů.
  • § 4 odst. 4, 5: Není zřejmé, zda byl rozpočet schválen jako vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový. Zastupitelstvo obce schválilo dne 28. 3. 2007 rozpočet na rok 2007 bez vyjádření zda se jedná o rozpočet vyrovnaný, schodkový nebo přebytkový.
  • Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaře ÚSC a DSO
  • § 10 odst. 3 písm. c): neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2006

  Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

  • Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů
  • § 8: Bylo účtováno o dlouhodobém hmotném majetku v rozporu s vyhláškou. Obec nakoupila štafle pro kulturní dům v hodnotě 4 670 Kč, které nebyly naúčtovány na účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek.
 2. Přezkoumané písemnosti

  Při přezkoumání hospodaření ÚC Dlouhý Újezd byly přezkoumány výběrovým způsobem následující písemnosti:

  Druh písemnosti Popis písemnosti
  Hlavní kniha k 31. 12. 2007
  Inventurní soupis majetku a závazků k 31. 12. 2007
  Kniha došlých faktur za rok 2007
  Kniha odeslaných faktur za rok 2007
  Pokladní kniha leden - prosinec
  Pravidla rozpočtového provizoria nebyla stanovena
  Přijatá opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků přijata spolu se závěrečným účtem
  Rozpočtová opatření č. I., II. a III.
  Rozpočtový výhled sestaven na roky 2008 - 2010
  Rozvaha k 31. 12. 2007
  Schválený rozpočet, návrh rozpočtu schválen ZO dne 28. 3. 2007
  Smlouvy kupní, nájemní uzavřené v roce 2007
  Účetní a pokladní doklady za rok 2007
  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2007
  Zápisy z jednání zastupitelstva prosinec 2006 - prosinec 2007
  Zápisy z jednání výborů finančního a kontrolního za rok 2007
  Závěrečný účet schválen dne 6. 6. 2007 s výhradou
 3. Závěr

  1. Plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků

   1. při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2006

    Při přezkoumání hospodaření za rok 2006 byly stanoveny následující chyby: Změny rozpočtu nebyly provedeny dle § 16 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obec porušila § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, kde je stanoveno, že rozpočtové změny se uskutečňují povinné, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu.
    výše uvedený nedostatek se již neopakuje

    Závěrečný účet neobsahoval všechny náležitosti (závěrečný účet neobsahoval např. vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtům krajů). Obec porušila § 17 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
    nedostatek nebyl odstraněn

    Územní celek porušil § 12 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. Výdaje na volby pod UZ 98 187 byly chybně účtovány s § 6171 - Činnost místní správy, správně mělo být účtováno s § 6115 - Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích. Tímto postupem došlo k porušení vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.
    výše uvedený nedostatek se již neopakuje

    Kontrolou bylo zjištěno, že předpisy dodavatelských faktur přijatých v lednu s datem zdanitelného plnění předchozího roku nebyly účtovány v souladu s ustanovením § 3 odst. 1) zákona o účetnictví, do období, s nímž tyto doklady časově a věcně souvisí.
    výše uvedený nedostatek se již neopakuje

   2. při dílčím přezkoumání

    Dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

  2. Při přezkoumání hospodaření ÚC Dlouhý Újezd za rok 2007

   Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.).

   Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
   Chyba: Bylo účtováno o dlouhodobém hmotném majetku v rozporu s vyhláškou

   Byly zjištěny nedostatky (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.), spočívající v závažnosti:
   Závažnost: C1 - Nedostatky, spočívající v porušení rozpočtové kázně
   Chyba: Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti
   Chyba: Nebyla stanovena pravidla rozpočtového provizoria
   Chyba: Není zřejmé, zda byl rozpočet schválen jako vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový
   Závažnost: C4 - Nedostatky, spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy
   Chyba: Rada obce nezabezpečovala hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, neprováděla rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce
   Chyba: neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předcházející roky - závažnost: C5

  3. Při přezkoumání hospodaření ÚC Dlouhý Újezd za rok 2007

   Byla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

   Neveřejná zasedání zastupitelstva obce - z těchto jednání jsou pořizovány zápisy včetně usnesení. Kontrolní skupina upozorňuje na riziko možnosti porušení zákona 128/2000 Sb., o obcích.

  4. Při přezkoumání hospodaření ÚC Dlouhý Újezd za rok 2007

   Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

   1. podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 18,82 %
   2. podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,34 %
   3. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %
Rozdělovník:
Výtisk č. Počet výtisků Předáno Převzal(a)
1 1x ÚC Dlouhý Újezd Alena Kořínková
2 1x Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení finanční kontroly Radka Sebránková
Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušném přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení finanční kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.

Krajský úřad Plzeňského kraje dne: 4. 4. 2008

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel směnnou, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru, nepořídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo obligace.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. I) zákona č.420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení finanční kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC Dlouhý Újezd o počtu 7 stran byla seznámena a jeho výtisk číslo 1 obdržela: dne 8.4.2008 starostka obce Alena Kořínková

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8343x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 22:55 23.06.