Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:06:45:20
Teplota [°C]:12.3
Vlhkost [%]:76.4
Tlak [hPa]:1011.7
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:NE
Aktuální stav vodojemu:
Čas:06:44:58
Stav:100 %
Dnes je 11.07.2020
Olga
Úvodní stránka > Úřední deska > 2008 > Podrobnosti záznamu

Veřejné zasedání ZO č. 7/2008 - zápis a usnesení

Vyvěšeno: 05.05.08 (09:00) -- 04.06.08          

Veřejné zasedání ZO Dlouhý Újezd č. 7/2008 konané dne 5.5.2008 od 18.00 hodin - Kulturní dům

Zasedání bylo řádně svoláno a ohlášeno, přítomno 7 členů zastupitelstva.

Pověřeni:
zapisovatel: ing. Andrle Jiří
ověřovatelé: ing. Kolihová Jana a Chejnovská Pavla

Program:
 1. Kontrola usnesení
 2. Audit za rok 2007
 3. Kontrolní výbor
 4. Závěrečný účet rok 2007
 5. Nápravná opatření
 6. Vnitřní směrnice obce Dlouhý Újezd - výběrové řízení
 7. Prodej pozemků
 8. Prodej pozemku pro RD
 9. Pronájem pozemků
 10. Zhotovení malé provozovny
 11. Žádost o vyjádření se ke stavbě
 12. Žádost o odstoupení od předkupního práva
 13. Vstup do MAS „Zlatá cesta"
 14. Odstoupení velitele hasičů a jmenování nového
 15. Seznámení občanů s převodem pozemků
 16. Informace o dotacích
 17. Rozpočtové opatření

Na žádost TJ SPARTY Dlouhý Újezd dovolte přidat jeden bod do jednání
soulasíte s programem dnešního zasedání

Pro 7

 1. Usnesení z minulého zasedání smlouvy jsou podepsány, až na jednu, vyhláška byla schválena a je v platnosti.

  Pro 7

 2. 2.4.2008 proběhla kontrola ÚC Dlouhý Újezd, kterou provedli kontroloři KÚ Plzeň. Zpráva byla dle zákona vyvěšena na úřední desce, dále ZO a občané byli seznámeni s výsledkem auditu na zasedám (zpráva byla přečtena): Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OÚ Dlouhý Újezd za rok 2007, byla schválena s výhradami.

  Pro 7

 3. Ing. pan Jiří Andrle na vlastní žádost odstupuje z funkce předsedy kontrolního výboru. ZO s tímto souhlasí a odstoupení schvalují.
  Do funkce nového předsedy jmenuje paní Pavlu Chejnovskou - členku zastupitelstva.

  Pro 7

 4. Závěrečný účet roku 2007 byl schválen jako přebytkový.
  Závěrečný účet byl řádně vyvěšen následně přečten a na vyžádání je k nahlédnutí na OÚ Dlouhý Újezd - viz příloha.

  Pro 7

 5. Nápravná opatření a odstranění chyb zjištěných při přezkoumání hospodaření obce:

  za rok 2006:
  • závěrečný účet roku 2006 byl schválen jako přebytkový - ZO schvaluje,
  • doplnění závěrečného účtu roku o vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu krajů - ZO schvaluje.
  za rok 2007:
  • vymezení pravomoci starostce při provádění rozpočtových opatření
  • stanovení: přesná pravidla provizoria rozpočtového opatření
  • přeúčtování žebříku na DHIM (opraveno po kontrole )

  Zastupitelstvo obce schvaluje a vymezuje starostce pravomoc pro provádění rozpočtového opatření.

  ZO dodatečně schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2007: provizorium bylo zpracováno dle skutečnosti roku 2006, v době čerpání nebyly překročeny skutečnosti r. 2006. Na základě této skutečnosti byla tato pravidlo dodatečně schválena.

  Pro 7

 6. Vnitřní směrnice obce Dlouhý Újezd 1/2008
  l. pro zadávání nabídkových řízení,
  2. pro vědem evidence a zadání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Dlouhý Újezd. Tato směrnice upravuje způsob a postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, tj. veřejných zakázek na dodávku a službu pod 2.000.000 Kč bez DPH a ve veřejných zakázek na stavební práce pod 6.000.000 Kč bez DPH.
  ZO a občané byli se směrnicemi seznámeni.

  Pro 7

  1. Prodej pozemku panu Procházkovi, p.p.č. 1336/6 a p.p.č. 1387/7 o celkové výměře 546 m2. Jedná se zaniklou cestu a stráň za rodinným domem pana Procházky, který si sám udržuje. Geometrický plán si pan Procházka na jmenované části pozemků nechal zhotovit na vlastní náklady. Pozemky budou prodány p. Procházkovi za dohodnutou cenu 20 Kč za m2, to je 10.920 Kč. Smlouva bude sepsána po předložení souhlasu OÚPRR - TC s dělením pozemku.

   Pro 7

  2. Prodej pozemku p. Blatnickému, jedná se o p.p.č. 1336/7, 1387/8 a pozemek 1068/2 o celkové výměře 484 m2, to je 9.680 Kč. Pan Blatničky si nechal geometrický plán zhotovit na vlastní náklady. Jmenované pozemky budou p. Blatnickému prodány za dohodnutou cenu 20 Kč za m2. Smlouva bude sepsána po předložení souhlasu s dělením pozemku OÚPRR - TC .

   Pro 7

  3. Prodej pozemku p.č.414/11 panu Bílému. Na tento pozemek byla již v dřívější době udělána změna ÚZP obce, aby byla možnost prodat pozemek jako zahrada k sousednímu pozemku, který pan Bílý již vlastní. Prodej se též již projednával, ale čekalo se na převedení pozemku od Pozemkového fondu Tachov na obec Dlouhý Újezd, tento převod je v dnešní době hotov. Pozemek o výměře 1747 m2 bude prodán panu Bílému za dohodnutou cenu 20 Kč za m2 to je 34.940 Kč.

   Pro 7

 7. Prodej pozemku p.č. 1326/12 za účelem výstavby rodinného domu slečně Lucii Švábkové. Slečna Švábková má OÚ Dlouhý Újezd žádost a chce začít stavět v co nejbližší době. Jedná se o pozemek 1326/12 vrátil, který obci pan Heinzl ze Studánky za cenu, za kterou ho od obce koupil to je 200 Kč za m2. P.p.č. 1326/12 o výměře 985 m2 bude prodán za 197.000 Kč

  Pro 7

 8. AGROČAS Částkov požádal o pronájem pozemků p.č. 112/3,414/4, 899/1 a o p.p.č. 1326/10 o celkové výměře 25.800 m2. K pronájmu jsou pouze tři pozemky a to 112/3, 414/4 a 899/1 o celkové výměře 3.461 m2, tyto pozemky jsou užívány k zemědělské činnosti. Smlouva bude uzavřena dle stejných podmínek, za jakých byla uzavřena s Pozemkovým fondem Tachov. PF pronajímá v katastrálním území obce pozemky 3 Kč za m2. Vypočítává se takto 3.461 m2 x 3 = 10.383 Kč z toho 2% = 207,66 zaokrouhleno 208 Kč na rok. ZO schvalují pozemky 112/3, 414/4, 899/1 k pronajmutí.
  Pozemek 1326/10 k pronajmutí není, v současné bodě je z větší části zastavěn, letos se bude dokončena místní komunikace pro rodinné domy, dále se zde počítá s další výstavbou 5-ti rodinných domů. Z toto důvodu se pozemek 1326/10 pronajímat nebude.

  Pro 7

 9. Slečna Lucie Švábková má zájem zřídit v obci malou provozovnu - kadeřnictví, prostor k této provozovně by byl možný v zadní části místního obchodu. ZO souhlasí s provozovnou za podmínek: sl. Švábková by si musela náklady na zřízení provozovny hradit sama. Další jednání budou až po vyjádření žadatelky na tuto podmínku.

  Pro 7

 10. Žádost o vyjádření ke stavbě si podal pan Milota, má zájem postavit fotogalvanickou elektrárnu na pozemku 1277/2, jedná se stavbu která nemá negativní vliv na životní prostředí a ani není hlučná - není námitek.

  Pro 7

 11. Pan Rethar majitel p.p.č. 1326/13 požádal obec Dlouhý Újezd o odstoupení o předkupního práva na prodanou věc. Jedná se o předkupní právo na vrácení pozemku obci dle smlouvy po dobu 10 let. Smlouva byla mezi p. Rejtharem a obcí Dlouhý Újezd uzavřena v roce 2004. Obec od svého práva neustoupí a požaduje dodržení vrácení p.p.č. 1326/13 zpět na obec za kupní cenu, za kterou byla p. Rejtharovi v roce 2004 prodána.

  Pro 7

 12. Vstup do MAS „Zlatá cesta", tato organizace funguje u REVIS Tachov a u ní lepší možnost spolupráce pro získávání dotací pro obce, MAS garantuje pomoc a zajištění příprav dokumentace na dotace. Finanční vyrovnání proběhne až po přiznání dotace obci, nikoli předem. Se vstupem a uzavřením rámcové smlouvy ZO souhlasí a pověřují k podepsání smlouvy Alenu Kořínkovou - starostku, jako zástupce Milana Němce - místostarostu.

  Pro 7

  1. Odstoupení z funkce velitele SDH Dlouhý Újezd odvolává pana Jana Volfa: pan Volf odstupuje z funkce bez udání důvodů.
  2. Jmenování nového velitele SDH Dlouhý Újezd jmenuje na návrh výboru SDH nového velitele pana Vladislava Bareše, který splňuje požadavky stanovené na tuto funkci. Účinnost jmenování dnešním dnem, to je 5.5.2008.

  Pro 7

 13. Pozemkový fond Tachov převedl na obec pozemky 414/11 - zahrada, dále 988/7, 988/8, 988/27, 988/28 a 988/37 - jedná se o pozemky za KD, další pozemky 1228/6 a 1228/18 ve Hluboké, pozemky jsou zahrnuty dle UZP pro další výstavbu a rozvoj obce.

  Pro 7

 14. Obec podala žádost na 3 dotační tituly, první na KD + Hasičárna: výměna oken a dveří zateplení, druhá na Tenisové kurty + Dětské hřiště, tyto dvě žádosti byly zamítnuty pro nepokrytí finančních prostředků od SFIZu, v druhé polovině roku 2008 obec požádá o dotace opětovně na výše jmenované dotační tituly, třetí žádost na dokončení cesty mezi rodinnými domky nad hřištěm, žádost podána u Krajského úřadu Plzeň, zde jsme dostali dotaci ve výši 300.000 Kč. Zbývající částku cca 1.550.000 musí obec zaplatit ze svého účtu, cesta musí být dle stavebního povolení v letošním roce dokončena a zkolaudována, na dofinancování má obec peníze na kontě.

  Pro 7

 15. Vzhledem k nárůstu investičních nákladů na cestu k RD cca 250.000 Kč a nutnosti výměny šoupat na hlavním řádu místního vodovodu 200.000 Kč musí dojít k provedení rozpočtového opatření č. 1/2008. ZO souhlasí se změnou rozpočtu opatřením č. 1/2008.

  Pro 6 zdržel 1

 16. Sparta Dlouhý Újezd požádala o proplacení hnojení hřiště:
  Fa. ONDŘEJ KOŽÁR - ÚDRŽBA SPORTOVNÍHO ZAŘÍZENÍ v ceně 2.500 Kč a zaplacení autobaterie do sekačky, která je již v provozu 9 let, v současné době je znehodnocena, proto musela být zakoupena nová, za 2.750 Kč.
  Celková částka příspěvku TJ SPARTA tedy činí 5.250 Kč. ZO proplacení schvalují.

  Pro 6 zdržel 1

Diskuse:
 • Proběhla bouřlivá diskuse ohledně příspěvků pro TJ SPARTA na rok 2008, zda příspěvek bude opět 100.000 Kč jako loni (pan Švábek Jaroslav starší).
  Odpovězeno: jednáním a usnesením č. 5/2007 ze dne 7.12.2007, kterého se zúčastnili pánové Juthner a Sobotík za TJ SRARTU bylo dojednáno, na další léta zůstává základ příspěvku 42.000 Kč za nájem garáží a další případné příspěvky budou projednávány vždy individuálně mezi obcí a oddílem. Toto zůstává v platnosti.
 • Pronájem sálu: pan Švábek Jaroslav st. navrhuje pro spolek myslivců „Klíčov" sál v KD zdarma, jako užívají sál ostatní složky, je také spolek Dlouhý Újezd.
  Vzhledem k tomu, že došlo k napadání místních složek, které sál užívají do letošního roku neúplatně bude se opětovně řešit užívání a nájmy sálu projednávat na příštím zasedání ZO.
  Pro 7

Usnesení: návrh na usnesení přečetl pan Ruda. ZO s usnesením souhlasí.

Pro 7

Zapisovatel: Ing. Jiří Andrle
Ověřovatelé: ing Kolihová J., Chejnovská Pavla

 

Usnesení z veřejného zasedání ZO Dlouhý Újezd č. 7/2008 konané dne 5.5.2008

Schvaluje:
 1. Výsledek přezkoumání hospodaření obce Dlouhý Újezd za rok 2007 s výhradami
 2. Závěrečný účet roku 2007 jako přebytkový
 3. Nápravná opatření: odstranění nedostatků za rok 2006

  • závěrečný účet roku 2006 jako přebytkový
  • doplnění závěrečného účtu roku 2006, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu krajů

  nápravná opatření: odstranění nedostatků za rok 2007

  • vymezení pravomoci starostce pro provádění rozpočtového opatření pravidla provizoria rozpočtového opatření
  • přeúčtování štaflí do DHIM
 4. Vnitřní směrnice - pro zadávání nabídkového řízení
 5. Prodej pozemku p. Procházka o výměře 546 m2 za 10.920 Kč

  • p. Blatnickému o výměře 484 m2 za 9.680 Kč
  • p. Bílému pozemek o výměře 1747 m2 za 34.940 Kč
 6. Prodej pozemku p.p.č. 1326/12 o výměře 985 m2, za cenu 200 Kč/m2, sl. Švábkové
 7. Pronájem pozemků p.č. 112/3,414/4, 899/1 o celkové výměře 3461 m2 za 208 Kč za rok
 8. Vrácení p.p.č. 1326/13 zpět na obec, dle podmínek smlouvy uzavřené v roce 2004 mezi obcí Dlouhý Újezd a panem Reitharem.
 9. Vstup do MAS „Zlatá cesta"
 10. Rozpočtová opatření č 1/2008 - na dokončení místní komunikace pro RD nad hřištěm na p.p.č. 1326/10 firmou NOVOHRADSKÝ a výměnu šoupat na místním vodovodu práce provede p.Ruda - správce vodovodu, výkopové práce firma CHEJNOVSKÝ
 11. Proplacení hnojení hřiště a baterii do sekačky celkem 5.250 Kč
Odvolává:
 1. Velitele SDH Dlouhý Újezd pana Jana Volfa z funkce
 2. Předsedu kontrolního výboru ing. Jiřího Andrleho
Jmenuje:
 1. Velitelem SDH Dlouhý Újezd pana Vladislava Bareše do funkce
 2. Předsedu kontrolního výboru paní Pavlu Chejnovskou
Bere na vědomí:
 1. Žádost o provoz malá provozovny sl. Švábkové
 2. Žádost o vyjádření se k výstavbě fotogalvanické elektrárny na 1277/2 - není námitek
Ukládá:
 1. Vypracování pravidel pro pronájem sálu v KD

 

místostarosta - Milan Němec
starostka - Alena Kořínkova

 

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8846x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 11:49 10.07.