Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:07:55:35
Teplota [°C]:15.3
Vlhkost [%]:71
Tlak [hPa]:1011.6
Rychl. větru [m/s]:1
Směr větru:SE
Aktuální stav vodojemu:
Čas:07:54:56
Stav:99.9 %
Dnes je 14.07.2020
Karolína
Úvodní stránka > Úřední deska > 2008 > Podrobnosti záznamu

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 07.07.08 (09:00) -- 20.08.08          

Krajský úřad Plzeňského kraje
odbor regionálního rozvoje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

naše zn.: RR/2123/0B
vyřizuje: Ing. Renata Toušová, Mgr. Lucie Kovandová
tel: 377 195 123; 377 195 401, fax: 377 195 478
email: renata.tousova@plzensky-kraj.cz, lucie.kovandova@plzensky-kraj.cz

dne 1. července 2008

Veřejná vyhláška

o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako orgán územního plánování příslušný na základě ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") oznamuje v souladu s ustanovením. § 39 odst 1 a § 22 stavebního zákona, že dne 21. srpna 2008 od 10:00 hod. proběhne ve Velkém sále Plzeňského Prazdroje v Plzni, U Prazdroje 7, Plzeň -Východní Předměstí, veřejné projednání návrhu Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje s odborným výkladem.

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje (dále jen „ZÚR PK") jsou zpracovány pro celé území Plzeňského kraje, stanovují základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území, vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanovují požadavky na jejich využití, zejména plochy a kondory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, a dále stanovují plochy územních rezerv. Součástí ZÚR PK je i vyhodnocení jejich vlivů na udržitelný rozvoj území.

Dokumentace návrhu Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, která bude po projednání vydána Zastupitelstvem Plzeňského kraje formou závazného opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 172 a násl. zákona č. 500/2004 Sb,, správního řádu, bude vystavena k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů od 22. 07. 2008 do 20. 08. 2008.

  1. na Portále Plzeňského kraje - http://www.plzensky-kraj.cz
  2. na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni, Škroupova ul. 18

Dle ustanovení § 39 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu ZÚR PK podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s Plzeňským krajem (dáte jen „dotčené obce"), a to prostřednictvím rady obce, pokud je volena, jinak prostřednictvím zastupitelstva obce, a dále zástupce veřejnosti zmocněný podle požadavků § 23 odst. 2 stavebního zákona. Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené obce a zástupce veřejnosti námitky s jejich odůvodněním a současně musí vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání svá stanoviska k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

V souladu s ustanovením § 22 odst. 3 stavebního zákona se při veřejném projednání stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Adresa pro zasílání: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Tato vyhláška o veřejném projednání návrhu ZÚR PK bude v souladu se stavebním zákonem a správním řádem zveřejněna vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje, na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje umožňující dálkový přistup a na úředních deskách všech obci v řešeném území.

Dr. Václav Treml, vedoucí oddělení územního plánování

Ing. arch. Miloslav Michalec, vedoucí odboru regionálního rozvoje

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8899x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 11:49 10.07.