Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:21:49:06
Teplota [°C]:10.6
Vlhkost [%]:64.6
Tlak [hPa]:1016.8
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:W
Aktuální stav vodojemu:
Čas:21:44:53
Stav:90.4 %
Dnes je 12.07.2020
Bořek
Úvodní stránka > Úřední deska > 2008 > Podrobnosti záznamu

Vyhláška o vydání Zásad územního rozvoje

Vyvěšeno: 01.10.08 (09:00) -- 15.10.08          

V Plzni 19. září 2008
RR/3079/08

Veřejná vyhláška

o vydání Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Zastupitelstvo Plzeňského kraje v souladu s ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., oznamuje, že na svém zasedání dne 02.09.2008 usnesením č. 834/08,
jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), za použiti ustanovení § 36 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona 5.413/2005 Sb., a ust. § 6 a § 23 a přílohy č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
vydalo Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje.

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje (dále jen „ZÚR PK") jsou pořízeny pro celé území Plzeňského kraje, stanovují základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území, vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanovuji požadavky na jejich využití, zejména plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, a dále stanovují plochy územních rezerv. Součástí ZÚR PK je i vyhodnocení jejich vlivů na udržitelný rozvoj území.

V souladu sust. § 173 odst. 1 správního řádu nabývají Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. V souladu s ust. § 20 odst. 1 stavebního zákona se za den vyvěšení považuje den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje, na úředních deskách všech obecních úřadů (obec, město, městys) Plzeňského kraje a na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje umožňující dálkový přístup.

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje opatřené záznamem o účinnosti budou poskytnuty stavebním úřadům na území Plzeňského kraje, úřadům územního plánováni na území Plzeňského kraje (Městský úřad Blovice, Městský úřad Domažlice, Městský úřad Horažďovice, Městský úřad Horšovský Týn, Městský úřad Klatovy, Městský úřad Kralovice, Městský úřad Nepomuk, Městský úřad Nýřany, Magistrát města Plzně, Městský úřad Přeštice, Městský úřad Rokycany, Městský úřad Stod, Městský úřad Stříbro, Městský úřad Sušice, Městský úřad Tachov), krajským úřadům sousedních krajů (KÚ Jihočeského kraje, KÚ Karlovarského kraje, KÚ Středočeského kraje a KÚ Ústeckého kraje) a Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje, včetně dokladů o jejich pořizování jsou uloženy v souladu s ust. §164 odst. 2 stavebního zákona na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni, Škroupova ul. 18. Zde může každý do dokumentace Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje nahlédnout.

Pro dálkový přístup jsou vydané ZÚR PK včetně usnesení ZPK č. 834/08 zveřejněny: na Portále Plzeňského kraje - v sekci Region a jeho rozvoj > Územní plánováni > Zásady územního rozvoje PK. V kapitole B. Odůvodnění Zásad územního rozvoje PK je vyjádřeno, jak byly zohledněny podmínky vyplývající ze stanoviska Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů ZÚR PK na životní prostředí.

MUDr. Petr Zimmermann, hejtman Plzeňského kraje

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8917x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 11:49 10.07.