Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:19:11:29
Teplota [°C]:1.9
Vlhkost [%]:84.6
Tlak [hPa]:1016.1
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:SW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:08:15:01
Stav:0 %
Dnes je 19.01.2020
Doubravka
Úvodní stránka > Úřední deska > 2010 > Podrobnosti záznamu

Rozhodnutí - Rathouský

Vyvěšeno: 18.03.10 (09:00) -- 02.04.10          

Městský úřad Tachov, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

Váš dopis č.j./ze dne: ----/2010-01-26
naše č.j.:2037/2009-OVÚP-8 S 335
vyřizuje/linka:Vágnerová/131
v Tachově 10. března 2010

Veřejná vyhláška

Rozhodnutí

Městský úřad v Tachově, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP), jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm.f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal žádost Milana Rathouského nar. 4.11.1968, bytem Dlouhý Újezd č.p. 156, 347 01 Tachov (dále jen stavebník), podané dne 26.1.2010 o územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu – „Stodola na p.p.č. 1242/9 k.ú. Dlouhý Újezd u rodinného domu č.p. 156, Dlouhý Újezd“ a na základě toho:

 • Podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává Rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu – „Stodola na p.p.č. 1242/9 k.ú. Dlouhý Újezd u rodinného domu č.p. 156, Dlouhý Újezd“.

  Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
  1. Stavba bude umístěna na p.p.č.1242/9 o půdorysné velikosti 4,50 x 8,00 m výšky hřebene 4,72m od stávajícího terénu a to ve vzdálenosti 2,00 m od společné hranice s p.p.č. 988/36, 2,50 m od rohu p.p.č. 1242/10 988/36 a 1242/13 vše v k.ú. Dlouhý Újezd, tak jak je zakresleno ve výkresu č.2 celkové situace v měřítku 1:500 předložené a ověřené dokumentace k územnímu řízení zpracované Pavlínou Filovou s generálním projektantem PROJEKTservis-Šitera, ing. Milan Šitera, Jabloňová 2049, 347 01 Tachov z 11/2009.
  2. Přístup ke stavbě bude stejným vjezdem jako ke stávajícímu rodinnému domu na st.p.č. 180 v k.ú. Dlouhý Újezd.
  3. Dešťové vody ze střechy stodoly budou svedeny na vlastní pozemek, kde budou likvidovány.

  Rozhodnutí o námitkách účastníků územního řízení:
  Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

  Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona jsou:
  • Milan Rathouský, Dlouhý Újezd č.p. 156, 347 01 Tachov - žadatel
  • Jana Rathouská, Dlouhý Újezd č.p. 156, 347 01 Tachov - soused
  • Václav Salaba, Dlouhý Újezd č.p.63, 347 01 Tachov - soused
  • František Štěpánik, Dlouhý Újezd č.p. 155, 347 01 Tachov – soused
  • Naděžda Štěpániková, Dlouhý Újezd č.p. 155, 347 01 Tachov – soused
  • Pozemkový Fond ČR, územní pracoviště Tachov - soused
  • Obec Dlouhý Újezd
 • Podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu vydává Stavební povolení pro stavbu - „Stodola na p.p.č. 1242/9 k.ú. Dlouhý Újezd u rodinného domu č.p. 156, Dlouhý Újezd“.
  Stavba obsahuje: dřevěná stavba na betonových základech o půdorysné velikosti 4,5 x 8,0 m, výšky hřebene 4,72 m od stávajícího terénu se sedlovou střechou pokrytou asfaltovým šindelem s hřebenem ve směru východ-západ.

  Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
  1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené dokumentace ke stavebnímu řízení, zpracované Pavlínou Filovou s generálním projektantem PROJEKTservis-Šitera, ing. Milan Šitera, Jabloňová 2049, 347 01 Tachov z 11/2009. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
  2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy staveb subjektem k tomu oprávněným.
  3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
  4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů a příslušné technické normy.
  5. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.6.2011.
  6. Stavba bude prováděna dodavatelsky dle výběrového řízení a stavebník sdělí stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
  7. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do skončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
  8. Stavebník zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie.
  9. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby,umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.
  10. Neprodleně po zjištění závad na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, je stavebník povinen toto ohlásit stavebnímu úřadu.
  11. Zahájení prací oznámí stavebník před započetím na odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Tachov.
  12. Před dokončením stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu s uvedením předpokládaného termínu jejího dokončení. K žádosti stavebník doloží závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby.
  13. Veškeré škody zaviněné a vzniklé stavbou na majetku veřejném a ostatním budou odstraněny dle platných předpisů.
  14. Veškeré instalace budou provedeny dle platných předpisů a ČSN, zejména upozorňujeme na nutnost dodržení ČSN 736005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
  15. Přebytečná výkopová zemina bude uložena na řízenou skládku.
  16. Při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním souhlasu s užíváním bude předloženo zaměření stavby, inženýrských sítí a veřejné části přípojek písemně a na disketě ve formátu dgn nebo vyk se seznamem souřadnic a výšek v textovém tvaru v systému S-JTSK a Bpv. V případě, že se jedná o stavby, které nejsou předmětem katastru nemovitostí (parkoviště, opěrné zdi apod.) bude dokumentace obsahovat parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí se zakreslením polohy s vyznačením vazeb a okolí, zejména odstupů od hranic pozemků.
   Formátování, souřadnice a výšky zůstávají stejné.
  17. Před zahájením zemních prací budou vytýčeny veškeré podzemní inženýrské sítě, aby nedošlo k jejich poškození.
  18. Při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu bude předložen doklad o likvidaci a množství výkopového materiálu.
  19. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby předloží stavebník prohlášení zhotovitele stavby o tom, že stavba je provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
  20. Dojde-li k znečištění komunikace a přilehlých ploch, uklidí je ten, kdo je znečistil. Při provádění stavby je nutné stavbu zabezpečit tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví chodců a silniční dopravy.
  21. Budou dodrženy podmínky všech dotčených orgánů a organizací, které se ke stavbě vyjádřily

   • Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, ÚP Tachov ze dne 12.2.2010 pod č.j. HSPM-1574-3/2010 TA a to:
    • Splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného Mariánem Bokrem v 12/2009 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů.
    • Stavebník požádá v dostatečném předstihu (30 dnů) HZS PK jako dotčený orgán o provedení závěrečné prohlídky stavby před oznámením záměru započít s užíváním stavby nebo podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na příslušný stavební úřad. HZS PK provede v rámci výkonu státního požárního dozoru ve smyslu § 31 odst. 3 písm.c) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 46 odst. 4) vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, a s odvoláním na § 4 odst. 5) zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ověření, zda byly dodrženy požadavky na požární bezpečnost stavby a vydá závazné stanovisko.
     K závěrečné prohlídce doložit splnění požadavků § 6, §7, § 9, § 10 vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
     Formulář žádosti o provedení závěrečné prohlídky stavby je přílohou tohoto stanoviska.

  Rozhodnutí o námitkách účastníků stavebního řízení řízení:
  Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

  Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 stavebního zákona jsou:
  • Milan Rathouský, Dlouhý Újezd č.p. 156, 347 01 Tachov – žadatel
  • Jana Rathouská, Dlouhý Újezd č.p.156, 347 01 Tachov – soused
  • Václav Salaba, Dlouhý Újezd č.p.63, 347 01 Tachov - soused
  • František Štěpánik, Dlouhý Újezd č.p. 155, 347 01 Tachov – soused
  • Naděžda Štěpániková, Dlouhý Újezd č.p. 155, 347 01 Tachov – soused
  • Pozemkový Fond ČR, územní pracoviště Tachov - soused
  • Obec Dlouhý Újezd

  Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odůvodnění

Dne 26.1.2010 podal stavebník žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu a zároveň o spojení územního a stavebního řízení, uvedeným dnem byly zahájeno územní a stavební řízení.

Stavební úřad usnesením pod č.j.2037/2009- OVÚP-5 ze dne 4.2.2010 rozhodl o spojení územního a stavebního řízení a oznámil opatřením téhož dne pod č.j. 2037/2009-OVÚP -6 spojené územní a stavební řízení s pozváním k ústnímu jednání na den 9.3.2010 o jehož výsledku je sepsán protokol. Stavební úřad v provedeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 92 a § 115 stavebního zákona a zjistil, že umístěním a uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a tato stanoviska zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Rozhodnutí o povolení výjimky u ust.§ 21 odst. 6 vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhl.č. 269/2009 Sb. ze dne 30.12.2009 pod č.j. 2037/2009 – OVÚP – 3 R 4225, které nabylo právní moci dne 22.1.2010.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavba nesmí být zahájena dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Obdrží
Účastníci územního řízení – podle § 85 odst. 1 stavebního zákona doručí se na doručenku
 • Milan Rathouský, Dlouhý Újezd č.p. 156, 347 01 Tachov - žadatel
 • Obec Dlouhý Újezd
dotčené orgány – na doručenku
 • HZS Plzeňského kraje, ÚO Tachov - č.j HSPM-1574-3/2010 TA z 12.2.2010
 • Městský úřad Tachov – odbor výstavby a územního plánování
doručí se veřejnou vyhláškou - vlastníci sousedních pozemků a staveb
 • Jana Rathouská, Dlouhý Újezd č.p.156, 347 01 Tachov - soused
 • Václav Salaba, Dlouhý Újezd č.p.63, 347 01 Tachov - soused
 • František Štěpánik, Dlouhý Újezd č.p. 155, 347 01 Tachov – soused
 • Naděžda Štěpániková, Dlouhý Újezd č.p. 155, 347 01 Tachov – soused
 • Pozemkový Fond ČR, územní pracoviště Tachov - soused
Účastníci stavebního řízení – podle § 109 odst. 1 stavebního zákona, doručí se na doručenku
 • Milan Rathouský, Dlouhý Újezd č.p. 156, 347 01 Tachov - žadatel
 • Jana Rathouská, Dlouhý Újezd č.p.156, 347 01 Tachov - soused
 • Václav Salaba, Dlouhý Újezd č.p.63, 347 01 Tachov - soused
 • František Štěpánik, Dlouhý Újezd č.p. 155, 347 01 Tachov – soused
 • Naděžda Štěpániková, Dlouhý Újezd č.p. 155, 347 01 Tachov – soused
 • Pozemkový Fond ČR, územní pracoviště Tachov - soused
 • Obec Dlouhý Újezd
Na vědomí
 • HZS Plzeňského kraje, ÚO Tachov – č.j HSPM-1574-3/2010 TA z 12.2.2010
 • Městský úřad Tachov – odbor výstavby a územního plánování

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední Obce Dlouhý Újezd, MěÚ Tachov a na webových stránkách města: www.tachov-mesto.cz.

Žadateli byl vyměřen správní poplatek podle zák.č. 634/2004 Sb., dle pol.č. 17 odst. 1 písm.i) ve výši 3000 Kč, který byl zaplacen dne 4.3.2010 číslo dokladu 5299.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8072x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 14:20 18.01.