Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Úřední deska > 2010 > Podrobnosti záznamu

Vyměření daně z nemovitostí za rok 2010

Vyvěšeno: 16.04.10 (09:00) -- 31.05.10          

Vyhláška

Níže uvedený finanční úřad oznamuje, že ode dne 21.4.2010 do dne 21.5.2010 je v budově Finančního úřadu v Tachově, Hornická 1695 č. dveří 417 patro I. ve dnech pondělí, středa od. 8.00 hod. do 17.00 hod. vyložen k veřejnému nahlédnutí hromadný předpisný seznam o

Vyměření daně z nemovitostí za rok 2010

za nemovitosti nacházející se v územním obvodu uvedeného finančního úřadu pro poplatníky, kteří mají trvalé bydliště, sídlo, nebo pouze nemovitosti v obci Dlouhý Újezd

Proti vyměření daně se mohou poplatníci uvedeni v tomto hromadném předpisném seznamu odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce daně ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po dni ukončení vyložení tohoto hromadného podpisného seznamu. Odvoláni nemá odkladný účinek, tj. nestaví placení a vymáhání daně. Odchyluje-li se vyměřená daň od přiznáni k dani, lze žádat v odvolací lhůtě o sdělení důvodu rozdílu mezi stanoveným daňovým základem a daní, jež byla přiznána nebo za řízení uznána. Doba počínající dnem, který následuje po dni podání žádosti a končící dnem, kdy byl poplatník vyrozuměn o důvodech stanovení daně, se nepočítá do běhu odvolací lhůty. Vyměřená daň je splatná:

  1. u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období,
  2. u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího období.

Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší částce.

Rozdíl mezi daňovou povinností, která je splatná podle hromadného předpisného seznamu, a částkou, která byla již na dani, splatné najednou nebo v zákonných splátkách, zaplacena a zvýšení daně vyměřené z důvodu, že přiznání nebylo podáno včas, je splatné do 30 dnů ode dne, jímž končí vyložení hromadného předpisného seznamu.

Z částek, které nebyly zaplaceny včas, se platí úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně, a to ode dne původního dne splatnosti.

Splatná a nezaplacená daň, včetně příslušenství daně, se vymáhá výkonem daňové nebo soudní exekuce.

Poplatníkům, kteří nejsou uvedeni v hromadném předpisném seznamu, byla vyměřena celková daňová povinnost v územním obvodu příslušného finančního úřadu dnem zákonného termínu pro podání daňového přiznání v částce daně ve výši, jak ji naposled stanovil pravomocně správce daně, nebo jim bude zaslán platební výměr.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 7521x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 19:57 05.12.