Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:07:29:42
Teplota [°C]:12.4
Vlhkost [%]:77.8
Tlak [hPa]:1011.8
Rychl. větru [m/s]:1
Směr větru:N
Aktuální stav vodojemu:
Čas:07:24:59
Stav:98 %
Dnes je 11.07.2020
Olga
Úvodní stránka > Úřední deska > 2010 > Podrobnosti záznamu

Závěrečný účet Dlouhý Újezd za rok 2009

Vyvěšeno: 07.05.10 (09:00) -- 22.05.10          

Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd na svém zasedání dne 16.12.2008 schválilo návrh rozpočtu na rok 2009. Po celý rok hospodařila obec podle schváleného rozpočtu a rozpočtových změn.

Třídy - Druh třídy Schválený
rozpočet
Rozpočtové
opatření
Upravený
rozpočet
Plnění
k 31.12.
% plnění
SR
% plnění
UR
1 - Daňové příjmy 3459 -541 2918 2872 83,02 98,42
2 - Nedaňové příjmy 671 9 680 652 97,17 95,88
3 - Kapitálové příjmy 200 -197 3 3 0,15 100,00
4 - Přijaté dotace 10 233 243 243 2430,00 100,00
Příjmy celkam 4340 -496 3844 3770 86,67 98,07
5 - Běžné výdaje 3074 550 3624 3597 117,01 99,25
6 - Kapitálové výdaje 1266 -395 871 901 71,17 103,44
Výdaje celkem
100,00
4340 155 4495 4498 103,64 100,07
Saldo příjmu - výdajů 0 -651 -651 -728 -651,00 111,83
8 - Financování  
Přijaté půjčky a úvěry  
Splátky úvěru  
Fond rezerv  
Fondy -ostatní  
Prostředky minulých let 0 651 651 728 651,00 111,83
Financování celkem 0 651 651 728 651,00 111,83
Přebytek (-), ztráta (+)  

V roce 2009 byla přijata tato rozpočtová opatření:
Rozpočtové opatření č.l ze dne 23.02.2009
Rozpočtové opatření č.2 ze dne 02.07.2009
Rozpočtové opatření č.3 ze dne 31.08.2009
Rozpočtové opatření č.4 ze dne 31.10.2009
Rozpočtové opatření č.5 ze dne 01.12.2009

Přehled dotací, které obec obdržela v roce 2009 a jejich čerpání:

Položka UZ text skutečnost čerpání
4112   Příspěvek KU obci 8700 8700
4116 13234 Veřejně prospěšné práce ÚP a EU 144 467 144 467
2111   Příspěvek KU hasiči 2094 2094
4116 14008 CZECH POINT 71 337 71 337
4111 98348 Volby EP 18 300 18 300

Příspěvky ze státního rozpočtu byly 100% vyčerpány.

Obecní zastupitelstvo v roce 2009 dle schváleného rozpočtu a rozpočtových změn poskytlo finanční příspěvky těmto organizacím:

SPARTA Dlouhý Újezd: 50 000 Kč na zajištění chodu klubu
Záchranná služba Tachov: 12 228 Kč na rychlou záchranou službu
MKS Tachov: 3 520 Kč na propagaci regionu

Finanční prostředky v roce 2009 vykazují pokles o 727 612,13 Kč, především z důvodu provedení investičního záměru a navýšení rozpočtových příjmů v roce. Na konci roku 2009 je zůstatek na bankovním účtu 1 234 629,56 Kč.

Závazky ke konci roku jsou jen ze zá1ohových faktur elektřina, plyn ve výši 105 748,35 Kč. Pohledávky ve výši 617 633,- tvoří 600 000,- Kč vymáhána pohledávka soudem. Ostatní část tvoří provozní pohledávky nájmu a občanů.

Přezkoumáni hospodaření obce Dlouhý Újezd:

Obec Dlouhý Újezd na základě zákona o obcích požádala dne 15.4.2008 o ptezkownání hospodaření obce za rok 2009 odbor kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje. Přezkoumáni provedly paní Eva Haasová - kontrolor pověřený řízením kontroly a kontrolorka Libuše Křenková dne 13.04.2010 s následujícím závěrem:

Byla zjištěnájiná chyba a nedostatek podle par.8a2 odst.1 zák.č. 128/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů - zastupitelstvo se nesešlo 1 krát za tři měsíce. První schůze zastupitelstva se v roce 2009 uskutečnila až 20.5.2009.

Závěr:

Závěrem lze konstatovat, že obec Dlouhý Újezd v roce 2009 hospodařila se schváleným rozpočtem a upraveným rozpočtem, jehož změny projednány OZ s vymezenou pravomoci starostky při provádění rozpočtových opatření.

Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěné závažné nedostatky, které by bránili schválení závěrečného účtu obce za rok 2009.

Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce ve smyslu § 17 odst. 7 zák. 250/2000 Sb. v platném znění, za rok 2009 s výhradou zajistit neopakování chyby z roku 2009 zjištěné auditem v dalších létech.

Přílohy:
 • Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
 • Výkaz Fin2-112M/výkaz 40/ - k nahlédnutí na OÚ
 • Úč OÚPO 3-02/rozvaha-výkaz 60/ - k nahlédnutí na OÚ
 • Úč OÚPO 5-02/pří1oha-výkaz 62/ - k nahlédnutí na OÚ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhý Újezd, IČ: 00573761 za rok 2009

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

13.4.2010

na základě zákona Č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedeni přezkoumání: Dlouhý Újezd

Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov

Přezkoumané období: 1. 1. 2009 - 31. 12.2009

Přezkoumání vykonali:

 • kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Haasová, DiS
 • kontrolor: Libuše Křenková

Při přezkoumání byli přítomni:

 • Alena Kořínková - starostka obce
 • Ing. Jozef Šurgan - účetní obce

A. Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písmo b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

Druh písemnosti Popis písemnosti
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2009 byl zveřejněn v období od 10. 12. do 24. 12. 2008.
Rozpočtová opatření Rozpočtová opatření 1 - 3 z roku 2009
Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled na období let 2007 až 2010
Závěrečný účet Závěrečný účet za rok 2008 byl schválen dne 20. 5. 2009, jeho návrh byl zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě v období 15 dnů před jeho schválením.
Bankovní výpis Bankovní výpisy roku 2009
Dohoda o hmotné odpovědnosti Dohoda o hmotné odpovědnosti
Evidence majetku Evidence majetku - počítačový program
Evidence pohledávek Kniha pohledávek 2009
Faktura Přijaté a vydané faktury roku 2009
Hlavní kniha Hlavní kniha leden až prosinec 2009
Inventurní soupis
majetku a závazků
Inventurní soupisy majetku, závazků a pohledávek k 31. 12. 2009
Kniha došlých faktur Kniha došlých faktur 2009
Kniha odeslaných faktur Kniha odeslaných faktur 2009
Pokladní doklad Pokladní doklady roku 2009
Pokladní kniha (deník) Pokladní kniha 2009
Příloha rozvahy Příloha rozvahy k 31. 12. 2009
Rozvaha Rozvaha k 31. 12. 2009
Účetní deník Učetní deník leden až prosinec 2009
Výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu leden až prosinec 2009
Dohody o provedení práce Dohody o provedení práce roku 2009
Smlouvy a další materiály
k přijatým účelovým dotacím
Smlouvy k přijatým dotacím 2009
Smlouvy nájemní Smlouvy nájemní 2009
Smlouvy o převodu majetku
(koupě, prodej, směna, převod)
Kupní smlouvy 2009
Smlouvy o věcných břemenech Smlouvy o zřízení věcného břemene 2009
Smlouvy o výpůjčce Smlouvy o výpůjčce 2009
Zveřejněné záměry o nakládáni s majetkem Zveřejněné záměry obce pronajmout či prodat majetek
Výsledky externích kontrol Zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru 2009
Zápisy z jednáni
zastupitelstva včetně usnesení
Zápisy z jednání zastupitelstva 2009 + usnesení

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Pří přezkoumáni hospodaření ÚSC Dlouhý Újezd:

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Jiná chyba a nedostatek., Porušeni § 92 odst. 1) zákona Č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zastupitelstvo obce se nesešlo 1 krát za tři měsíce. První schůze zastupitelstva se v roce 2009 uskutečnila až 20.5.2009.

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatřeni k odstranění nedostatků zjištěných
 1. při přezkoumání hospodařeni územního celku za předchozí rok (2008)
  nebyly zjištěny nedostatky
 2. při dílčím přezkoumání za rok 2009
  dílčí přezkoumání nebylo provedeno
II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhý Újezd za rok 2009

Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§lO odst. 3 písmo b) zákona č. 42012004 Sb.):

předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Právní předpis: Zákon Č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Jiná chyba a nedostatek.
 • Porušení § 92 odst. 1) zákona Č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zastupitelstvo obce se nesešlo 1 krát za tři měsíce. První schůze zastupitelstva se v roce 2009 uskutečnila až 20. 5. 2009.
III. Při přezkoumáni hospodařeni ÚSC Dlouhý Újezd za rok 2009

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písmo a) zákona Č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhý Újezd za rok 2009

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele:

 1. podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 23,36 %
 2. podíl závazků na rozpočtu územního celku: 28,05 %
 3. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: 0 %

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 30.4.2010

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písmo I) zákona Č. 42012004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkownánf na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, odděleIÚ přezkoumávání hospodařeni obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhý Újezd o počtu 6 stran byla seznámena a jeho výtisk číslo 1 obdržela Alena Kořínková, starostka obce dne 4.5.2010.

Rozdělovník
Výtisk č. Počet výtisků Předáno Převzala
1 1 ÚSC Dlouhý Újezd Alena Kořínková
2 1 Krajský úřad Plzeňského kraje,
odbor ekonomický,
oddělení přezkoumávání obcí a kontroly
Eva Hassová, DiS

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písmo b) zákona Č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatld'1 uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušném přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech úzenmího celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona Č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě přislušnému pfezkoumávajicímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinnosti lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písmo f), g), h) zákona Č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 7782x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 11:49 10.07.