Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:19:11:29
Teplota [°C]:1.9
Vlhkost [%]:84.6
Tlak [hPa]:1016.1
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:SW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:09:29:57
Stav:0 %
Dnes je 19.01.2020
Doubravka
Úvodní stránka > Úřední deska > 2010 > Podrobnosti záznamu

Návrh výroku územního rozhodnutí - Štíbr

Vyvěšeno: 19.05.10 (09:00) -- 04.06.10          

Městský úřad Tachov, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

Váš dopis č.j./ze dne: ----/2010-05-17
naše č.j.:750/2010-OVÚP-2
vyřizuje/linka:Vágnerová/131
v Tachově 19. května 2010

Veřejná vyhláška

Návrh výroku územního rozhodnutí

Dne 17.5.2010 Jiří Štíbr, nar. 16.12.1972 a Petra Štíbrová nar. 30.10 1973, oba bytem Dlouhý Újezd 172, 347 01 Tachov (dále jen „žadatel“) podali u zdejšího odboru výstavby a územního plánování žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby - „Vrtu pro tepelné čerpadlo na p.p.č. 1290/18 k.ú. Dlouhý Újezd pro rodinný dům č.p. 172, Dlouhý Újezd“ ve zjednodušeném územním řízení o umístění stavby”.

Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Tachově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. f) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších změn zveřejňuje podle § 95 odst.2 stavebního zákona a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány podat výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení ochrany veřejného zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu. K pozdějším podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto.Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Tachově ve dnech: pondělí a středa od 7.00 do 17.00 hodin.

Návrh výroku

Stavební úřad v návrhu výroku:

 1. Vydává podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření rozhodnutí o umístění stavby vrtu pro tepelné čerpadlo na p.p.č. 1290/18 k.ú. Dlouhý Újezd pro rodinný dům č.p. 172, Dlouhý Újezd

  Stavba obsahuje:

  1. Vrt hloubky 110 m o průměru 150 mm pro osazení technologie tepelného čerpadla pro zásobování rodinného domu č.p. 172, Dlouhý Újezd teplem.
 2. Stanoví pro umístění a projektovou přípravu stavby tyto podmínky:

  1. Stavba vrtu pro tepelné čerpadlo bude umístěna na p.p.č. 1290/18 k.ú. Dlouhý Újezd od severovýchodního rohu stávajícího RD na st.p.č. 210 a to ve vzdálenosti 6,8 m směrem jižním a 2,5 m směrem východním, tak jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:200 v předložené a ověřené dokumentace k územnímu řízení, zpracované projektantem ing.Jaroslavem Krystyníkem, Třebízského 207/21 Mariánské Lázně.
  2. Stavba vrtu bude hloubky 110 m o průměru 150 mm.
  3. Pro další přípravu bude splněno sdělení Městského úřadu v Tachově, odboru životního prostředí ze dne 11.5.2010 pod č.j. 12001/2010- OŽP.
  4. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavebník požádá o vydání vodoprávního povolení na předmětnou stavbu u odboru životního prostředí MěÚ Tachov.

Účastníci řízení jsou:

 • Jiří Štíbr, Dlouhý újezd 172, 347 01 Tachov
 • Petra Štíbrová, Dlouhý Újezd 172, 3470 01 Tachov
 • Lenka Seidlová, Bor 41, 348 02 Bor
 • Tomáš Baxa, Třešňová 224, Halže, 347 01 Tachov
 • Jiřina Štecherová, Dlouhý Újezd 138, 347 01 Tachov
 • Obec Dlouhý Újezd
 • Městský úřad Tachov - OŽP

Upozornění

Žadatel zajistí dle § 95 odst. 3, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku. Součástí informace je grafické vyjádření záměru. V případě nevyvěšení se žadatel dopustí přestupku dle § 178 odst. 1 písm. e) stavebního zákona.

Výhrady dotčených orgánů nebo námitky účastníků proti zjednodušenému územnímu řízení lze podat písemně podle § 95 odst. 4 stavebního zákona ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu, připomínky veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě pouze za předpokladu, že by mohla být ohrožena ochrana veřejného zájmu podle zvláštních právních předpisů.

Pokud nebudou ve lhůtě uplatněny výhrady, námitky nebo připomínky, rozhodnutí se pokládá za vydané a nabývá právní moci.

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastnící se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popř. navrhnout jejich doplnění.

Josef Havel, vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Tento návrh výroku rozhodnutí musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tachov a Obce Dlouhý Újezd a na webových stránkách města: www.tachov-mesto.cz. Vývěsní lhůta začíná běžet den následující po dni vyvěšení. Sejmutí návrhu výroku rozhodnutí (vyhlášky) je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být oznámení neprodleně vráceno zpět stavebnímu úřadu.

Doručí se

Účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona – jednotlivě

 • Jiří Štíbr, Dlouhý újezd 172, 347 01 Tachov
 • Petra Štíbrová, Dlouhý Újezd 172, 3470 01 Tachov
 • Obec Dlouhý Újezd
 • Městský úřad Tachov - OŽP

Účastníci řízení uvedení v § 85 odst. 2 stavebního zákona - veřejnou vyhláškou

 • Lenka Seidlová, Bor 41, 348 02 Bor
 • Tomáš Baxa, Třešňová 224, Halže, 347 01 Tachov
 • Jiřina Štecherová, Dlouhý Újezd 138, 347 01 Tachov

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle pol. č. 18, písm. a) ve výši 1.000 Kč, který byl zaplacen dne 17.5.2010.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 7720x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 14:20 18.01.