Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:19:11:29
Teplota [°C]:1.9
Vlhkost [%]:84.6
Tlak [hPa]:1016.1
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:SW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:08:44:54
Stav:0 %
Dnes je 19.01.2020
Doubravka
Úvodní stránka > Úřední deska > 2010 > Podrobnosti záznamu

Rozhodnutí - Diviš

Vyvěšeno: 01.09.10 (09:00) -- 16.09.10          

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tachov

Spisová značka: 035/PÚ/l
naše značka: 1674/2010-130731
vyřizuje: Michaela Matysová, telefon: 374 705 389, fax: 374 705 392, email: michaela.matysova@mze.cz

Adresa: T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

v Tachově 30. srpna 2010

Veřejná vyhláška

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tachov, jako věcně příslušný správní úřad podle ustanovení § 19 písm. a) a § 20 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 5 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů - řízení o pozemkové úpravě zahájeno v době účinnosti zákona č. 71/1697 Sb. před 1.1.2006, dále jen "správní řád", oznamuje, podle ust. § 16 odst.2 správního řádu
Obec Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov (IČO: 00573761) - zastoupená starostkou obce
opatrovníkem pro Diviše Jaroslava, Chodský Újezd 71, 348 15 Planá (adresa dle výpisu z evidence obyvatel), jehož pobyt není znám - zákonný zástupce nezletilé Barbory Divišové - okruh dědiců po zemřelém Viktoru Benešovi.

Odůvodnění:

Pozemkový úřad Tachov provádí v katastrálním území Dlouhý Újezd pozemkovou úpravu, jedním z účastníků řízeni je pan Viktor Beneš, který během řízení o pozemkové úpravě zemřel. Doposud nebylo projednáno dědictví a není znám ani okruh dědiců. Pan Viktor Beneš je veden v katastru nemovitosti u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Tachov na listu vlastnictví č. 166, jako spoluvlastník 1/7 nemovitostí v k.ú. Dlouhý Újezd.Soudní komisařkou v Tachově Mgr. Miluší Pavlíkovou byl pozemkovému úřadu sdělen okruh dědiců po zemřelém Viktoru Benešovi, a to Petr Beneš a nezletilá Barbora Divišová. Jejími zákonnými zástupci jsou paní Pavlína Vyšatová a pan Jaroslav Diviš. Panu Jaroslavu Divišovi se nepodařila opakovaně doručit písemnost vyhotovená ve věci pozemkových úprav na známou adresu. Pozemkovému úřadu není pobyt pana Diviše znám, nepodařila se zjistit jiná adresa pro doručování.
Dle § 16 odst 2 zákona č. 71/1967 Sb. správní orgán, příslušný ve věci rozhodnout, ustanoví opatrovníka účastníku řízení, který není, nebo jehož pobyt není znám, nebo jemuž se nepodařilo doručit písemnost na známou adresu v cizině a který si neustanovil zástupce.
Pozemkový úřad proto nyní postupuje dle § 5 odst 5 a 6 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění a ustanovuje tímto Jaroslavu Divišovi, jehož pobyt není znám, opatrovníka a to Obec Dlouhý Újezd. Opatrovník není oprávněn za účastníka udělit souhlas k nedodržení pravidel pro posuzování přiměřenosti kvality a výměry vyměňovaných pozemků.
Doručení rozhodnutí se v souladu s $ 26 zákona č. 71/1967 Sb. provádí veřejnou vyhláškou.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15-ti dnů od jeho doručení odvolání k Ministerstvu zemědělství - Ústřednímu pozemkovému úřadu, podáním učiněným u zdejšího pozemkového úřadu.

 

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15-ti dnů na úřední desce Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Tachov (i na elektronické úřední desce) a Obecního úřadu Dlouhý Újezd. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Ing. Vladimír Svoboda, ředitel Pozemkového úřadu Tachov

Verze pro tisk          Zobrazeno: 7851x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 14:20 18.01.