Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:19:11:29
Teplota [°C]:1.9
Vlhkost [%]:84.6
Tlak [hPa]:1016.1
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:SW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:09:35:01
Stav:0 %
Dnes je 19.01.2020
Doubravka
Úvodní stránka > Úřední deska > 2010 > Podrobnosti záznamu

Oznámení - stavba stáje Třídvoří

Vyvěšeno: 14.09.10 (09:00) -- 12.10.10          

Městský úřad Tachov
Rokycanova 1, 347 01 Tachov

Váš dopis č.j./ze dne: ----/3.6.2010
naše zn: 1396/2010-OVÚP-2
vyřizuje/linka: Vágnerová/131
v Tachově 9.9.2010

Veřejná vyhláška

Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

Dne 1.9.2010 podal Agročas spol. s r.o., Částkov 1, 347 01 Tachov, IČ 45350531 (dále jen "žadatel") žádost na vydání rozhodnutí o umístění stavby - Stavba stáje s dojírnou a stavby přístřešků pro telata - farma Třídvoří na p.p.č. 1422/1, 1422/2, 1423, 1419, 1424/1, 1424/2 a st.p.č. 207 v k.ú. Dlouhý Újezd.

Stavba obsahuje:

 • SO01 - stáj pro dojnice o půdorysné velikosti 60,45 x 18,80 m
 • SO02 - dojírna s hygienickým zázemím o půdorysné velikosti 9,75 x 12,25 m + žumpa
 • SO03 - přístřešek pro telata (mléčná výživa) + přestřešená výdej. plocha o půdorysné velikosti 38,45 x 13,50 + 6,40 x 6,30 m
 • SO04 - přístřešek pro telata (rostlinná výživa) o půdorysné velikosti 29,89 x 6,15 m
 • SO05 - jímka odpadních vod o průměru 7,92 m + přečerpávajicí jímka + výdejní plocha jímky
 • SO06 - zpevněné a manipulační plochy, terénní úpravy, opěrné zídky propustky
 • SO07 - venkovní kanalizace (dešťová a splašková) + vodovod
 • SO08 - kabelový přívod NN

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad v Tachově, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP) jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 12.10.2010 (úterý) v 9.00 hodin se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti (Modrý salónek) Městského úřadu v Tachově, Rokycanova 1, 347 01 Tachov (ve vestibulu vlevo po schodišti).

Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou svá stanoviska, námitky a připomínky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři č. 12 Městského úřadu v Tachově, odboru výstavby a územního plánování, v hlavních úředních hodinách pondělí a středa 7.00 - 17.00 hodin, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží zástupce plnou moc.

Josef Havel, vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Doručí se:

Účastníci řízení uvedení v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům - jednotlivě:

 1. Agročas spol. s r.o. Částkov 1, 347 01 Tachov - žadatel
 2. Obec Dlouhý Újezd
 3. Městský úřad Tachov - OŽP
 4. HZS Plzeňského kraje, územní odbor Tachov - HSPM-4715-2/2010 TA
 5. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, ÚP Tachov
 6. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, Plzeň
 7. Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Vltavy, pracoviště Tachov
 8. Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, Plzeň
 9. Městský úřad Tachov - odbor výstavby a územního plánování

Účastníci řízení uvedení v § 85 odst. 2 stavebního zákona - veřejnou vyhláškou:

 • Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Tachov
 • Povodí Vltavy, Denisovo nábřeží 14, Plzeň
 • ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín
 • Vodárny a kanalizace a.s., Karlovy Vary
 • RWE Distribuční služby s.r.o., Brno
 • Telefonica O2 Czech Republik a.s., Praha
 • Státní statek Jeneč, státní podnik, Praha - západ
 • Policie ČR DI Tachov

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízené ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u pozemku, na němž se má záměr uskutečnit a to do doby veřejného ústního jednání.

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tachov a Obce Dlouhý Újezd a na webových stránkách www.tachov-mesto.cz.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 7606x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 14:20 18.01.