Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Úřední deska > 2010 > Podrobnosti záznamu

Rozhodnutí - návrh komplexní pozemkové úpravy

Vyvěšeno: 11.10.10 (09:00) -- 27.10.10          

Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Tachov
T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

spisová zn:035/PÚ/1
naše čj.:1933/2010-130731
vyřizuje: Michaela Matysová
telefon: 374 705 389, fax: 374 705 392
email: michaela.matysova@mze.cz
datum: 4. 10. 2010

Rozhodnutí

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tachov, jako příslušný správní úřad (dále jen „pozemkový úřad“) podle ustanovení § 19 písm. a) a § 20 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), rozhodl podle § 11 odst. 4 zákona tak, že

návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dlouhý Újezd,

zpracovaný firmou GEODETICKÁ KANCELÁŘ, v.o.s., Zámecká 1395, 347 01 Tachov, smlouva o dílo č.j.: 1244/2008-130731 ze dne 25.6.2008, uvedený v příloze tohoto rozhodnutí

se schvaluje.

Seznam účastníků řízení je uveden v příloze „A“ rozhodnutí, která je jeho nedílnou součástí.

Odůvodnění

Důvodem pro zahájení řízení o pozemkové úpravě v katastrálním území Dlouhý Újezd bylo scelení, prostorové a funkční uspořádání pozemků s cílem vytvořit podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy a zabezpečení jejich přístupnosti. Dále pak vytvoření podmínek pro ochranu a zúrodnění půdního fondu, pro zlepšení ţivotního prostředí a zlepšení hospodaření s vodou - odvedení povrchových vod. Výsledky pozemkové úpravy slouţí pro obnovu katastrálního operátu a jako závazný podklad pro územní plánování.
Pozemkový úřad dle § 6 odst. 1 zákona posoudil podané poţadavky na zahájení pozemkové úpravy. Řízení o pozemkové úpravě v katastrálním území Dlouhý Újezd pozemkový úřad zahájil dle § 6 odst. 2 zákona z vlastního podnětu.
Zahájení řízení o pozemkové úpravě bylo oznámeno dle § 6 odst. 4 zákona veřejnou vyhláškou. Oznámení o zahájení pozemkové úpravy bylo vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Okresního úřadu Tachov a na úřední desce Obecního úřadu Dlouhý Újezd. Poslední den lhůty, tj. 15.2.1996, je dnem zahájení pozemkové úpravy. O zahájení řízení byly v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 zákona písemně vyrozuměny příslušné orgány a úřady státní správy. Jejich vyjádření jsou součástí dokladové části návrhu pozemkové úpravy.
Vzhledem k tomu, že uvedená pozemková úprava nebyla pravomocně skončena do 1.1.2006 (tj. do dne účinnosti zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podléhá toto správní řízení podle ust. § 179 odst. 1 správního řádu) pod režim zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, (správní řád platný do 31.12.2005).
Úvodní jednání svolané podle § 7 zákona se konalo dne 9. prosince 2008 v kulturním domě Dlouhý Újezd. Na úvodní jednání byli účastníci řízení pozváni doporučeným dopisem s doručenkou a veřejnou vyhláškou vystavenou na úřední desce MZe, Pozemkového úřadu Tachov a na úřední desce Obecního úřadu Dlouhý Újezd. Na úvodním jednání byli účastníci jednání seznámeni s účelem, formou a obvodem pozemkové úpravy. Podle § 4 zákona byla stanovena forma pozemkové úpravy - komplexní pozemková úprava. Na dobu provádění komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KPÚ“) byl dle § 5 odst. 7 zákona na úvodním jednání zvolen sbor zástupců vlastníků. Všemi přítomnými vlastníky byl sbor zvolen pětičlenný v tomto sloţení: Václav Salaba (LV 4), Václav Posavád (LV 198), Jaroslava Brabcová (zástupce PFČR, ÚP Tachov LV 10002, v průběhu řízení byl místo paní Brabcové jmenován do funkce člena sboru pan Karel Račák), nevolenými členy sboru byli jmenováni : zástupce Obce Dlouhý Újezd starostka Alena Kořínková a pověřená pracovnice pozemkového úřadu Michaela Matysová. Michaela Matysová byla zároveň zvolena předsedou sboru.
Účastníci úvodního jednání byli seznámeni s obvodem pozemkové úpravy. Zastavěné a z části zastavitelné území obce je navrţeno mimo obvod pozemkové úpravy. Vnitřní obvod pozemkové úpravy tedy vede po hranici intravilánu a z části po hranici zastavitelného území obce. Vnější obvod vede po hranici katastrálního území Dlouhý Újezd, v západní části katastrálního území kopíruje hranici lesního komplexu, který je z pozemkové úpravy vyloučen. V rámci řízení o pozemkové úpravě v k.ú. Dlouhý Újezd nebyla z pozice pozemkového úřadu navrţena změna katastrální hranice. Ke změně části katastrální hranice mezi k.ú. Dlouhý Újezd a k.ú. Velký Rapotín došlo v rámci KPÚ Velký Rapotín, kde v severovýchodní části k.ú. Dlouhý Újezd došlo k posunu katastrální hranice na skutečnou hranici lesa. Dále během řízení o pozemkové úpravě v k.ú. Dlouhý Újezd Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov zaslal pozemkovému úřadu na vědomí informaci o změně části katastrální hranice mezi k.ú. Dlouhý Újezd a k.ú. Maršovy Chody. Katastrální pracoviště Tachov provedlo tuto změnu katastrální hranice z vlastního podnětu, rozhodnutí sp. zn. OR-187/2008-410 ze dne 12.8.2008 nabylo právní moci dne 29.8.2008.
Podle § 8 odst. 1 zákona byl vypracován soupis nároků vlastníků pozemků podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu. Soupisy nároků byly vyloţeny k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Dlouhý Újezd od 7.1.2010 do 25.1.2010. Soupisy nároků byly zároveň dne 7.1.2010 zaslány vlastníkům. K těmto soupisům nároků mohli vlastníci pozemků uplatnit námitky ve lhůtě určené pozemkovým úřadem. Žádná námitka ani připomínka vznesena nebyla. V průběhu řízení došlo u některých vlastníků ke změnám v soupisech nároků. Aktualizované soupisy nároků byly znovu vystaveny na Obecním úřadě v Dlouhém Újezdě od 20.8.2010 do 7.9.2010. Aktualizované soupisy nároků byly zároveň zaslány vlastníkům, kterých se změna v soupisech nároků týkala. K tomuto soupisu nároků mohli vlastníci pozemků opět uplatnit námitky ve lhůtě určené pozemkovým úřadem. Žádný z dotčených vlastníků námitku k soupisu nároků nepodal.
Na úvodním jednání byli vlastníci informováni, že se v roce 2008 prováděla v k.ú. Dlouhý Újezd aktualizace BPEJ (bonitované půdně ekologické jednotky), platnost nových BPEJ nastala dne 1.2.2009. Dále bylo účastníkům úvodního jednání sděleno, ţe ocenění pozemků se provádí dle cenového předpisu platného v době vyloţení soupisů nároků. Ocenění pozemků bylo provedeno dle oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v platném znění.
V souladu s ustanovením § 9 odst. 5 zákona a ustanoveními § 5 vyhlášky č. 545/2002 Sb., v platném znění, bylo provedeno zjišťování průběhu hranic, které tvoří vnitřní a vnější obvod pozemkové úpravy. Zjišťování průběhu hranic pozemků na vnitřním a vnějším obvodu KPÚ se konalo ve dnech 14.11.2007 a 15.11.2007. Dne 5.2.2008 byla Katastrálnímu úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálnímu pracovišti v Tachově předána ţádost o zápis obvodu pozemkové úpravy, na základě elaborátu zjišťování průběhu hranic pozemků. Dne 9.12.2008 se konalo zjišťování průběhu hranic pozemků na části vnitřního a části vnějšího obvodu pozemkové úpravy - doplnění šetření. Dne 18.3.2009 byla Katastrálnímu pracovišti v Tachově předána ţádost o zápis části obvodu pozemkové úpravy, na základě elaborátu zjišťování průběhu hranic pozemků - doplnění. Zaměření skutečného stavu bylo provedeno v nezbytném rozsahu společně s měřením potřebným pro zjišťování průběhu hranic.
Podle § 9 odst. 7 zákona předloţil pozemkový úřad dne 26.11.2008 Katastrálnímu pracovišti Tachov seznam parcel dotčených KPÚ za účelem vyznačení zahájení pozemkové úpravy v katastru nemovitostí. Seznam parcel byl po úpravě obvodu pozemkové úpravy, dopisem pozemkového úřadu ze dne 26.5.2009, doplněn o pozemky p.č. 823/6, 823/7, 917/4, 950/7, 1326/42, 1378/6, 1379/4, 1413/2, 1414/2 a 988/24. Na základě sdělení Pozemkového fondu ČR, ÚP Tachov ze dne 2.11.2009, ţe pozemek p.č. 988/24 nebude předmětem KPÚ Dlouhý Újezd, poţádal Pozemkový úřad Tachov dne 6.11.2009 Katastrální pracoviště Tachov o zrušení poznámky „zahájení pozemkových úprav“ v katastru nemovitostí u výše uvedené parcely. Dále byl seznam parcel dopisem ze dne 25.11.2009 doplněn o pozemek p.č. 426 a dopisem ze dne 29.1.2010 o pozemky p.č. 684/1, 684/2 a st. 246. Aktualizovaný seznam parcel bude katastrálnímu pracovišti předán jako příloha tohoto rozhodnutí.
Návrhu nového uspořádání pozemků předcházelo zpracování plánu společných zařízení. Plán společných zařízení respektuje podmínky stanovené orgány státní správy a dotčených organizací. Vychází z výsledků rozboru současného stavu území, poskytující základní údaje o území a jeho přírodních podmínkách. Plán společných zařízení je zpacován s ohledem a v souladu s platným územním plánem obce. Plán společných zařízení slouţí jako nezbytný podklad pro nový územní plán. V plánu společných zařízení byla především navrhována opatření slouţící ke zpřístupnění pozemků (cestní síť) , opatření slouţící k ochraně a tvorbě ţivotního prostředí a zvýšení ekologické stability území (územní systém ekologické stability - dále jen ÚSES) a protierozní opatření. Pro zřízení společných zařízení byla vyuţita nezbytná výměra pozemků ve vlastnictví státu. Větší část společných zařízení byla navrţena do vlastnictví obce Dlouhý Újezd. Vlastníci, kteří poţadovali ponechat umístění v oblasti ÚSES, byli se způsobem hospodaření na těchto pozemcích seznámeni na jednáních k pozemkové úpravě. Dále byli vlastníci seznámeni i s případným zatíţením pozemků, jako je například vzdušné a podzemní vedení. Pro stávající trasy podzemních i nadzemních vedení nebyla stanovena věcná břemena, protoţe povinnost umoţnit správcům takových zařízení a sítí vstup na pozemek v případě poruchy nebo údrţby vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Se stavem zpracování plánu společných zařízení byli vlastníci v průběhu řízení na jednáních ke KPÚ průběţně seznamováni. Změny v plánu společných zařízení byly posuzovány sborem zástupců vlastníků, vyjadřovaly se k nim dotčené orgány státní správy a zastupitelstvo obce případné změny v plánu schvalovalo na veřejném zasedání. Konečný stav plánu společných zařízení byl předloţen dle § 9 odst. 10 zákona dotčeným orgánům státní správy k vyjádření. Dotčené orgány státní správy zaslaly svá vyjádření se souhlasným stanoviskem. Městský úřad Tachov, odbor ţivotního prostředí pouze upozornil na existenci registrovaných VKP (významný krajinný prvek), jejichţ revize byla v k.ú. Dlouhý Újezd dokončena v květnu 2010. Vzhledem ke stavu rozpracovanosti návrhu KPÚ nebyla tato revize, po dohodě s odborem ţivotního prostření, do návrhu promítnuta. Projektant pozemkové úpravy na závěrečném jednání informoval vlastníky, kterých se revize VKP v k.ú. Dlouhý Újezd dotkla, o způsobu hospodaření v tomto území. Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd odsouhlasilo konečný stav plánu společných zařízení na svém zasedání dne 27.5.2010.
V návaznosti na plán společných zařízení zpracovatel pozemkové úpravy navrhoval nové uspořádání pozemků. V průběhu zpracování návrhu pozemkové úpravy zhotovitel projektu přihlédl k poţadavkům a připomínkám účastníků řízení. K vypořádání spoluvlastnictví v rámci pozemkové úpravy došlo mezi spoluvlastníky zapsanými v k.ú. Dlouhý Újezd na listu vlastnictví (dále „LV“) č. 115 paní Kodimovou Blaţenou (1/3), Novákovou Martou (1/3), Svobodou Františkem (1/9), Procházkovou Vladimírou (1/9) a Kamenickou Dagmar (1/9). Spoluvlastníci se dohodli na vypořádání spoluvlastnictví u pozemků v obvodu pozemkové úpravy kaţdý samostatně dle svých podílů. Dohoda mezi spoluvlastníky zapsanými na LV č. 115 byla sepsána dne 27.10.2009. Dále došlo k vypořádání spoluvlastnictví mezi spoluvlastníky zapsanými v k.ú. Dlouhý Újezd na LV č. 126. Spoluvlastníci pan Švábek František (1/4), Švábek Jan (1/4) a Švábek Jaroslav (1/2) se dohodli na vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům zahrnutým do obvodu pozemkové úpravy kaţdý samostatně dle svých podílů. Dohoda mezi těmito vlastníky byla sepsána dne 1.12.2009. Třetí dohoda o vypořádání spoluvlastnictví v rámci pozemkové úpravy v k.ú. Dlouhý Újezd byla sepsána mezi spoluvlastníky zapsanými na LV č. 136 : Hepflem Alexandrem (1/6), Jüthnerovou Blankou (1/6), Šlajsovou Annou (3/6) a Wankovou Jaroslavou (1/6). Kaţdý spoluvlastník poţadoval oddělit část odpovídající spoluvlastnickému podílu dle dohody sepsané dne 5.3.2010. Návrh rozmístění pozemků byl s vlastníky v průběhu řízení několikrát projednáván. Projednávání probíhalo podle potřeb a bylo ukončeno podpisem soupisu nových pozemků. Před dokončením návrhu KPÚ došlo v katastru nemovitostí ke změně vlastníků zapsaných na LV č. 141. Pan Salaba Bohuslav prodal nemovitosti zapsané na tomto LV panu Janu Matějkovi. Dále paní Holubová Marie prodala pozemky zapsané na LV č. 206 paní Sejrkové Ladě. Noví účastníci řízení byli seznámeni s návrhem KPÚ, projektant pozemkové úpravy následně zapracoval změny týkající se nových vlastníků do návrhu KPÚ.Během řízení o KPÚ zemřel pan Beneš Viktor (LV 166) a pan Vaněk Antonín (LV 198). Jelikoţ soud o dědictví pravomocně usnesením nerozhodl a nebyl znám ani okruh dědiců ustanovil Pozemkový úřad Tachov Obec Dlouhý Újezd, zastoupenou starostkou obce Alenou Kořínkovou, opatrovníkem pro neznámé dědice po panu Viktoru Benešovi rozhodnutím č.j. 1021/2010-130731 ze dne 28.5.2010, které nabylo právní moci dne 16.6.2010, a po panu Antonínu Vaňkovi rozhodnutím č.j. 1447/2010-130731 ze dne 2.8.2010, nabytí právní moci dne 18.8.2010. Dne 22.6.2010 došlo pozemkovému úřadu sdělení od soudní komisařky v Tachově Mgr. Miluše Pavlíkové, ţe je jiţ stanoven okruh dědiců po zemřelém Viktoru Benešovi: Petr Beneš a nezletilá Barbora Divišová. Zákonnými zástupci nezletilé jsou paní Pavlína Vyšatová a pan Jaroslav Diviš. Panu Divišovi se opakovaně nepodařila doručit písemnost ve věci pozemkové úpravy. Pobyt pana Diviše není Pozemkovému úřadu v Tachově znám, na základě této skutečnosti bylo vydáno rozhodnutí č.j. 1674/2010-130731 ze dne 30.8.2010 o ustanovení opatrovníka. Opatrovníkem byla ustanovena opět Obec Dlouhý Újezd. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 16.9.2010.
Ke zrušení věcného břemene dojde v důsledku směny pozemků u parcely EN 109/1 - LV 10002. Věcné břemeno chůze a jízdy, oprávnění pro parcelu KN st. 129/2. Toto věcné břemeno bude nově zřízeno na parcele p.č. 1446, která je navrţena do vlastnictví Obce Dlouhý Újezd - LV 1.
Přiměřenost ceny, výměry a vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků z hlediska kritérií stanovených v § 10 odst. 2,3 a 4 zákona (cena je přiměřená, pokud není ve srovnání s původní cenou vyšší nebo niţší o více neţ 4%, nově navrhované pozemky jsou v přiměřené výměře, pokud rozdíl výměry původních a navrhovaných pozemků nepřesahuje 10% výměry původních pozemků, nově navrhované pozemky jsou v přiměřené vzdálenosti, pokud rozdíl ve vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků není vyšší nebo niţší neţ 20%) nebyla dodrţena u těchto vlastníků:

 • list vlastnictví č. 1 - vlastník: Obec Dlouhý Újezd - kritérium překročeno ve výměře a v ceně. Vlastník s překročením výměry a ceny souhlasil. Navýšení výměry a ceny je způsobeno převodem pozemků, které tvoří společná zařízení. V případě posouzení bez pozemků převedených pro společná zařízení byla kritéria dodržena.
 • list vlastnictví č. 7 - vlastník : Česká republika - Lesy ČR, s.p. - kritérium nedodrženo ve výměře. Vlastník s překročením kritéria ve výměře souhlasil.
 • list vlastnictví č. 58 - vlastník: Maříková Miloslava - kritérium nedodrženo v ceně a ve vzdálenosti. Vlastník se zvýšením ceny a snížením vzdálenosti souhlasil. Jelikož uvedený vlastník vstoupil do PÚ pouze s jedním pozemkem, u kterého bylo v důsledku přemístění pozemku ke stávajícímu vlastnictví překročeno kritérium v ceně ve prospěch vlastníka, pozemkový úřad dle § 10 odst. 2 zákona na základě souhlasu sboru (zápis č.j.: 313/2010-130731 ze dne 11.2.2010) od požadavku uhrazení doplatku ve výši 363,- Kč ustoupil.
 • list vlastnictví č. 66 - vlastník: Klatovské rybářství - správa a.s. - kritérium nedodrženo ve výměře a v ceně. Vlastník s překročením výměry a ceny souhlasil. Finanční částka k úhradě s ohledem na překročení ceny nových pozemků oproti původním nad stanovené kritérium 4% činí 42204,- Kč. Vlastník s uhrazením ceny ve výši 42204,- Kč souhlasí a je povinen tuto částku uhradit na základě rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 ( tzv. druhé rozhodnutí ).
 • list vlastnictví č. 87 - vlastník: Česká republika - Zemědělská vodohospodářská správa - kritérium nedodrženo ve výměře a v ceně. Vlastník se zvýšením výměry a ceny souhlasil.
  Uhrazení ceny přesahující kritérium nebude požadováno vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky ve vlastnictví státu.
 • list vlastnictví pracovní č. N1 (před vypořádáním spoluvlastnictví LV 115) - vlastník: Kamenická Dagmar - kritérium nedodrženo ve vzdálenosti. Vlastník s nedodržením kritéria ve vzdálenosti souhlasil.
 • list vlastnictví pracovní č. N2 (před vypořádáním spoluvlastnictví LV 115) - vlastník: Nováková Marta - kritérium nedodrženo ve vzdálenosti. Vlastník s nedodržením kritéria ve vzdálenosti souhlasil.
 • list vlastnictví č. 117 - vlastník: Dlesková Marie - kritérium nedodrženo ve výměře. Vlastník s překročením kritéria ve výměře souhlasil.
 • list vlastnictví č. 119 - vlastník: Štýbr Josef - kritérium nedodrženo ve vzdálenosti. Vlastník s nedodržením kritéria ve vzdálenosti souhlasil.
 • list vlastnictví pracovní č. N5 (před vypořádáním spoluvlastnictví LV 126) - vlastník: Švábek František - kritérium nedodrženo ve vzdálenosti. Vlastník s nedodržením kritéria ve vzdálenosti souhlasil.
 • list vlastnictví pracovní č. N6 (před vypořádáním spoluvlastnictví LV 126) - vlastník: Švábek Jan - kritérium nedodrženo ve vzdálenosti. Vlastník s nedodržením kritéria ve vzdálenosti souhlasil.
 • list vlastnictví č. 128 - vlastník: Chejnovská Jiřina - kritérium nedodrženo ve výměře. Vlastník se zvýšením výměry souhlasil.
 • list vlastnictví č. 139 - vlastník: Volf Jan - kritérium nedodrženo ve výměře a ve vzdálenosti. Vlastník se snížením výměry a vzdálenosti souhlasil.
 • list vlastnictví č. 160 - vlastník: Švábková Marie - kritérium nedodrženo v ceně a ve vzdálenosti. Vlastník se snížením ceny a nedodržením kritéria ve vzdálenosti souhlasil.
 • list vlastnictví č. 168 - vlastník: Štíbr Jiří - kritérium nedodrženo ve výměře a v ceně. Vlastník s překročením výměry a ceny souhlasil. Finanční částka k úhradě s ohledem na překročení ceny nového pozemku oproti původním nad stanovené kritérium 4% činí 3.208,- Kč. Vlastník s uhrazením ceny ve výši 3.208,- Kč souhlasí a je povinen tuto částku uhradit na základě rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 ( tzv. druhé rozhodnutí ).
 • list vlastnictví č. 173 - vlastník: Česká republika - Státní statek Jeneč, s.p. v likvidaci - kritérium nedodrženo ve výměře a v ceně. Vlastník se zvýšením výměry a ceny souhlasil.
  Uhrazení ceny přesahující kritérium nebude požadováno vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky ve vlastnictví státu.
 • list vlastnictví č. 201 - vlastník: Coufal Petr - kritérium nedodrženo ve vzdálenosti. Vlastník s nedodržením kritéria ve vzdálenosti souhlasil.
 • list vlastnictví č. 204 - vlastník: JUDr. Vávra Václav - kritérium nedodrženo ve výměře a ve vzdálenosti. Vlastník se snížením výměry a vzdálenosti souhlasil.
 • list vlastnictví č. 218 - vlastník: JUDr. Puchta Miloslav, Jícha Lukáš - kritérium nedodrženo ve výměře a ve vzdálenosti. Vlastníci se snížením výměry a nedodržením kritéria ve vzdálenosti souhlasili.
 • list vlastnictví č. 219 - vlastník: Ing. Kloud Karel - kritérium nedodrženo ve výměře. Vlastník se snížením výměry souhlasil.
 • list vlastnictví č. 220 - vlastník: Bučko Milan - kritérium nedodrženo ve vzdálenosti. Vlastník s nedodržením kritéria ve vzdálenosti souhlasil.
 • list vlastnictví č. 10002 - vlastník: Česká republika - Pozemkový fond ČR: - kritérium nedodrženo v ceně a ve výměře z důvodu použití pozemků na společná zařízení. Vlastník s nedodržením kritérií souhlasil.

U ostatních vlastníků byla kritéria dodržena.

Kontrolní dny k pozemkové úpravě se konaly ve dnech: 23.6.2009 a 10.12.2009.

Podle sdělení Katastrálního úřadu Tachov ze dne 26.6.2000, č.j.: 62270-32/2000 není církevní majetek pro katastrální území Dlouhý Újezd v pozemkové knize veden.

Zpracovaný návrh komplexní pozemkové úpravy byl v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona v období od 20.8.2010 do 21.9.2010 vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Dlouhý Újezd a na MZe, Pozemkovém úřadě Tachov. O této skutečnosti byli vlastníci informováni oznámením zaslaným na doručenku, kde jim bylo sděleno, že v této době mohou u Pozemkového úřadu Tachov uplatnit k návrhu své námitky a připomínky a že k později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. Dne 8.9.2010 podal na Pozemkovém úřadě v Tachově námitku pan Salaba Václav, námitka se ale týkala pouze pozemků mimo obvod pozemkové úpravy, proto byla posouzena jako neopodstatněná. Během lhůty vystavení návrhu KPÚ tedy nebyla k návrhu KPÚ v Dlouhém Újezdě uplatněna námitka ani připomínka. S návrhem souhlasili vlastníci 100 % výměry půdy pozemků, které byly řešeny v pozemkové úpravě. Výměra řešeného území je 279,59 ha. Počet parcel při zahájení KPÚ byl 302 a počet parcel ve schváleném návrhu je 238. Průměrná velikost pozemku před pozemkovou úpravou byla 0,93 ha a průměrná velikost pozemku po pozemkové úpravě je 1,17 ha.
V době vystavení návrhu KPÚ obdržel pozemkový úřad sdělení od Katastrálního pracoviště Tachov, že došlo ke změně údajů v katastru nemovitostí, týkající se LV č. 218. Na základě zápisu Usnesení o dědictví, došlo ke změně vlastníka u 1/2 nemovitostí zapsaných na LV č. 218 v k.ú. Dlouhý Újezd, a to z Mgr.Ing. Jíchy Pavla na Jíchu Lukáše. Návrh byl odsouhlasen zákonným zástupcem Jíchy Lukáše paní Čejkovou Ivanou.
Po uplynutí doby vystavení návrhu bylo svoláno na 29.9.2010 závěrečné jednání, na kterém byl zhodnocen výsledek komplexní pozemkové úpravy a účastníci byli seznámeni s návrhem, o kterém bude rozhodnuto.
Výměry nových parcel uvedené v soupisu nových pozemků byly vypočteny ze souřadnic lomových bodů hranic parcel navržených v projektu pozemkových úprav. Přesná výměra a hranice pozemků budou známy po jejich geodetickém vytyčení a označení v terénu.
V souladu s ustanovením § 11 odst. 5 zákona obdrží každý účastník řízení jako přílohu tohoto rozhodnutí jen tu písemnou a grafickou část návrhu, která se ho týká.
Návrh komplexní pozemkové úpravy se všemi náležitostmi bude uložen u MZe, Pozemkového úřadu Tachov a u Obecního úřadu Dlouhý Újezd.
Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude podle návrhu komplexní pozemkové úpravy provedeno vytyčení vlastnických hranic v terénu, jejich fyzické předání a zpracování digitální katastrální mapy (DKM).
Tímto rozhodnutím schválený návrh komplexní pozemkové úpravy se stane závazným podkladem pro rozhodnutí pozemkového úřadu podle § 11 odst. 8 zákona o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
Podle ustanovení § 11 odst. 12 zákona je právní stav podle schváleného návrhu závazný i pro právní nástupce vlastníků pozemků. Do vydání rozhodnutí pozemkového úřadu podle § 11 odst. 8 zákona se v listinách o nabytí vlastnictví nebo jiného oprávnění k pozemkům ( např. v kupní smlouvě, v usnesení soudu o nabytí dědictví, v zástavní smlouvě ) kromě nabývaných pozemků uvedou i jim odpovídající pozemky podle schváleného návrhu. Údaje o nich poskytuje pozemkový úřad. Jednotlivé pozemky nebo jejich části nemůže jejich vlastník po schválení návrhu bez souhlasu pozemkového úřadu zatížit nebo zcizit.
Podle ustanovení § 11 odst. 13 zákona zástavní právo, které vázne na pozemku zahrnutém do pozemkové úpravy, přechází podle tohoto zákona na pozemek, který přešel do vlastnictví zástavce podle schváleného návrhu.
Informaci ohledně případné změny daňového přiznání k dani z nemovitosti poskytne příslušný finanční úřad.
Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15-ti dnů od jeho doručení odvolání k Ministerstvu zemědělství - Ústřednímu pozemkovému úřadu ( § 22 písm. e) zákona ) podáním učiněným u zdejšího pozemkového úřadu ( § 54 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení - správní řád, ve znění pozdějších předpisů - řízení zahájeno v době účinnosti zákona č. 71/1967 Sb. před 1.1.2006 ).

Ing. Vladimír Svoboda, ředitel Pozemkového úřadu Tachov

Verze pro tisk          Zobrazeno: 7939x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 19:57 05.12.