Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Úřední deska > 2010 > Podrobnosti záznamu

Veřejná vyhláška - umístění stavby

Vyvěšeno: 21.10.10 (09:00) -- 05.11.10          

Městský úřad Tachov
Rokycanova 1, 347 01 Tachov

Váš dopis č.j./ze dne: ----/6.4.2010
naše zn: 1396/2010-OVÚP-4
vyřizuje/linka: Vágnerová/131
v Tachově 19.10.2010

Veřejná vyhláška

Rozhodnutí

Městský úřad v Tachově, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP), jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších změn, v územním řízení přezkoumal žádost podal Agročas spol. s r.o. Částkov 1, 347 01 Tachov, IČ 45350531 (dále jen „žadatel“) podanou dne 1.9.2010 o vydání rozhodnutí o umístění stavby – Stavba stáje s dojírnou a stavby přístřešků pro telata - farma Třídvoří na p.p.č. 1422/1, 1422/2, 1423, 1419, 1424/1, 1424/2 a st.p.č. 207 k.ú. Dlouhý Újezd.
a na základě toho podle § 79, 80 a 92 stavebního zákona a § 9 a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vydává
rozhodnutí o umístění stavby.

Stavba obsahuje

Objekt SO01 - stáj pro dojnice s počtem krav 47 kusů o půdorysné velikosti 60,45 x 18,80 m
SO02 - dojírna s hygienickým zázemím o půdorysné velikosti 9,75 x 12,25m + žumpa
SO03 – přístřešek pro telata - 54 kusů (mléčná výživa) + přestřešená výdej. plocha o půdorysné velikosti 38,45 x 13,50 + 6,40 x 6,30
SO04 - přístřešek pro telata - 54 kusů (rostlinná výživa) o půdorysné velikosti 29,89 x 6,15
SO05 - jímka odpadních vod o Ø 7,92 m + přečerpávací jímka + výdejní plocha jímky
SO06 - zpevněné a manipulační plochy, terénní úpravy, opěrné zídky propustky
SO07- venkovní kanalizace ( dešťová a splašková) + vodovod
SO08 – kabelový přívod NN

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
 1. Stavba se umisťuje na p.č. 1422/1, 1422/2, 1423, 1419, 1424/1, 1424/2 a st.p.č. 207 k.ú. Dlouhý Újezd podle dokumentace zpracované pro územní řízení společností Farmtec a.s., oblastní ředitelství Strakonice, Písecká 1114, 386 01 Strakonice, IČ 639 08 522
 2. Projektová dokumentace stavby pro stavební řízení bude zpracována oprávněnou osobou v souladu s § 158 stavebního zákona.
 3. V dalším stupni přípravy stavby budou slněny podmínky dotčených orgánů a organizací:

  • MěÚ Tachov – OŽP ze dne 21.6.2010 pod č.j. 1378/2010-OŽP
  • HZS Plzeňského kraje, ÚP Tachov – ze dne 14.6.2010 pod č.j. HSPM – 4715-2/2010 TA
  • Povodí Vltavy s.p. , závod Berounka ze dne 30.6.2010 pod zn. 33331/2010-342/Su
  • Zemědělské vodohospodářské správy , oblast povodí Vltavy, pracoviště Tachov ze dne 17.6.2010 pod zn. OPV/TC/566/10
  • Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci ze dne 6.9.2010 pod zn. 1398/950/10/PD
  • Policie ČD DI Tachov ze dne 6.9.2010 pod č.j. KRPP-50359-1/Čj.-2010-031006
  • Pozemkového fondu ČR, odloučené pracoviště Tachov ze dne 10.9.2010 pod zn. 462 329/2010/SŘ
Rozhodnutí o námitkách účastníků územního řízení:

Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

Účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona jsou:

 • Agročas spol. s r.o. Částkov 1, 347 01 Tachov – žadatel
 • Obec Dlouhý Újezd

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude započato s umístěním staveb pro stanovený účel.

Odůvodnění

Žadatel Agročas spol. s r.o. Částkov 1, 347 01 Tachov, IČ 45350531 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby – Stavba stáje s dojírnou a stavby přístřešků pro telata- farma Třídvoří na p.p.č. 1422/1, 1422/2, 1423, 1419, 1424/1, 1424/2 a st.p.č. 207 k.ú. Dlouhý Újezd.
Stavební úřad vyzval žadatele k doplněním žádosti a po doplnění opatřením ze dne 9.9.2010 oznámil v souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání a na den 12.10.2010 a zároveň vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistil na pozemku, na němž se má záměr uskutečnit, vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 92 stavebního zákona a zjistil, že umístěním staveb nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Změna využití území a umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území ve znění pozdějších změn a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby.
Návrh ze dne 1.9.2010 byl doložen těmito vyjádřeními a souhlasy:

 • Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí – závěr zjišťovacího řízení ze dne 13.9.2010 pod zn. ŽP/6940/10
 • Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Plzeň – rozhodnutí podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší pro provoz stacionárního zdroje znečištění ovzduší Farmou Třídvoří ze dne 22.7.2010 pod č.j. ŽP/7902/10
 • Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí – stanovisko na vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti ze dne 21.6.2010 pod č.j. ŽP/6976/10
 • MěÚ Tachov – OŽP ze dne 21.6.2010 pod č.j. 1378/2010- OŽP
 • HZS Plzeňského kraje, ÚP Tachov – ze dne 14.6.2010 pod č.j. HSPM – 4715-2/2010 TA
 • Obec Dlouhý újezd ze dne 23.6.2010
 • Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, ÚP Tachov ze dne 14.6.2010 pod zn. 21/11698/457/2010
 • Povodí Vltavy s.p. , závod Berounka ze dne 30.6.2010 pod zn. 33331/2010- 342/Su
 • Zemědělské vodohospodářské správy, oblast povodí Vltavy, pracoviště Tachov ze dne 17.6.2010 pod zn. OPV/TC/566/10
 • Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj ze dne 2.7.2010 pod č.j. 2010/2274/KVSP
 • Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci ze dne 6.9.2010 pod zn. 1398/950/10/PD
 • Policie ČD DI Tachov ze dne 6.9.2010 pod č.j. KRPP-50359-1/Čj.-2010-031006
 • ČEZ Distribuce a.s. Děčín- ze dne 9.7.2008 pod č.j. 1018205591
 • RWE, distribuční služby s.r.o. ze dne 16.7.2010 pod zn. 1417/10/177
 • VAK a.s. Karlovy Vary ze dne8.6.2010
 • Telefonica O2 Praha ze dne 3.6.2010 pod č.j. 68618/10
 • Pozemkového fondu ČR, odloučené pracoviště Tachov ze dne 10.9.2010 pod zn. 462 329/2010/SŘ

Stanoviska dotčených orgánů, organizací a účastníků řízení byla zkoordinována a jsou zahrnuta v podmínkách tohoto rozhodnutí.
Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Stavba je v zastavěném území Obce Dlouhý Újezd. Územní plán obce byl schválen Zastupitelstvem obce Dlouhý Újezd dne 21.2.2000 pod 252/2000/RRR.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne doručení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, podáním u zdejšího odboru výstavby a územního plánování.

Doručí se (na doručenku) – účastníci podle § 85 odst. 1
 • Agročas spol. s r.o. Částkov 1, 347 01 Tachov – žadatel
 • Obec Dlouhý Újezd
 • HZS Plzeňského kraje, územní odbor Tachov – HSPM-4715-2/2010 TA
 • Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, ÚP Tachov
 • Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, Plzeň
 • Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Vltavy, pracoviště Tachov
 • Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Družstevní13, Plzeň
 • Městský úřad Tachov – odbor výstavby a územního plánování
 • Městský úřad Tachov – OŽP
Veřejnou vyhláškou - účastníci podle § 85 odst. 2
 • Pozemkový fond ČR, odloučené pracoviště Tachov
 • Státní statek Jeneč, státní podnik, Praha – západ

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tachov a Dlouhý újezd a na webových stránkách Města: www.tachov-mesto.cz.

Vývěsní lhůta začíná běžet den následující po dni vyvěšení. Sejmutí oznámení (vyhlášky) je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být rozhodnutí neprodleně vráceno zpět odboru výstavby a územního plánování MěÚ Tachov.

Správní poplatek ve výši 1.000 Kč, vyměřený podle pol. č. 18, písm. a) č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a byl zaplacen dne 10.9.2010 pod č. 1304958.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8018x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 19:57 05.12.