Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Úřední deska > 2010 > Podrobnosti záznamu

Ustanovující zasedání ZO - zápis a usnesení

Vyvěšeno: 18.11.10 (09:00) -- 04.12.10          

Ustanovující zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd konané dne 10. 11. 2010 od 19.00 hodin - Kulturní dům

Zasedání bylo řádně svoláno a ohlášeno, přítomno 7 členů zastupitelstva.

Zasedání zahájeno v 19:05 hodin starostkou Alenou Kořínkovou.

 • p. Kořínková uvítala na ustanovujícím zasedání přítomné spoluobčany a poděkovala odstupujícímu zastupitelstvu za vykonanou práci za volební období 2003 - 2010. V roce 2003 měla obec 279 občanů, k dnešnímu dni máme 335 trvale přihlášených obyvatel.
 • Od roku 2003 do letošního roku se v obci postavilo 20 nových rodinných domů a další 3 jsou rozestavěné.
 • Přehled rozvoje obce:

  • v roce 2003 vybudována kanalizace a vodovod pro nové domy nad hřištěm v ceně 1.088.640 Kč z toho dotace činila 170.000 Kč
  • v roce 2004 - plynofikace nových RD v ceně 531.456 Kč dotace 225.000 Kč
  • rok 2006 zamítnuta dotace na dětské hřiště a tenisové kurty stavba se neuskutečnila.
  • rok 2007 oprava kanalizace a přípojek na stavbu dotace zamítnuty zhotoveno na vlastní náklady
  • 2008 místní komunikace pro rodinné domky nad hřištěm vybudovány v hodnotě 1.928.215 Kč na toto akci jsme dostali dotace 300.000 Kč
  • 2009 opět zažádáno o dotace na dětské hřiště kurty, dotace jsme nedostali, došlo k vyčerpání peněz EU fondu.
  • roce 2009 bylo postaveno dětské hřiště na vlastní náklady
  • rok 2010 podepsána smlouvaná dotace pro výstavbu Víceúčelového hřiště v hodnotě 744.000 Kč celková cena hřiště je 1.960.840 Kč
  • Dále jsme investovali do opravy schodů - hlavní vstup do KD, rekonstrukce bufetu, restaurace a bytu v KD, nakoupili jsme nové židle a stoly do sálu, proběhla rekonstrukce parket na sále, vyměněno veřejné stávající osvětlení po vsi za nové úsporné, vytěžení kalu a oprava norných stěn u ČOV, další velká investice byla dána do opravy prameniště a položení nového potrubí od prameniště do vodojemu, při této havarijní akci obětavě pomáhali mnozí občané z obce spolu s firmou CHEJNOVSKY s.r.o. a správce vodovodu p. Ruda, tímto lidem patří poděkování, neboť byla obec v předvánoční době bez pitné vody.
 • Kulturní akce: dlouholetou tradicí v obci se stalo posezení se seniory, koná se pokaždé z jara, dále pro děti pořádáme Maškarní bal, Dětský den a Mikulášskou nadílku. Velkou sportovní tradicí TJ Sparta, fotbal, který se tu hraje přes padesát let, přes zimu Sparťani hrají stolní tenis. V posledních letech opět začali místní hasiči jezdit na soutěže, takže začali fungovat také jako sportovní oddíl, nejen jako výjezdovka. Nově vzniklá organizace jsou Lukostřelci Dlouhý Újezd, tito mají také velké úspěchy, letos na letních republikových závodech v Plzni pod vedením manželů Kolihových děti obsadily první tři místa. Další nově vzniklé sdružení ORBITA HORA, členi sdružení pomáhají v obci s propagací a ozvučením kulturních akcí pořádaných OÚ, ale mají také svoje samostatné akce, Výšlap na Klíčov, nebo Lavoryjádu pro celé rodiny.
  Poslední čtyři roky se u KD rozsvěcí Vánoční strom, a v létě se děti a rodiče těší na brannou hru Kolečko kolem Újezdu.
  Při těchto akcích pomáhají Lukostřelci, Hasiči, Sportovci, ORBITA HORA, ale i hodně občanů obce, kteří si najdou čas a chuť pomoci, v neposlední řadě též pomáhají Zastupitelé.
  Všem ještě jednou děkuji za jejich pomoc.

Finanční situace obce: volební období 2003 - 2006, na kontě k 15. 4. 2003 bylo 665.304 Kč, zůstatek k 1. 11. 2006 byl 2.586.735 Kč
2006 - 2010, na kontě k 1. 11. 2006 bylo 2.586.735 Kč, zůstatek k 30. 9. 2010 byl 483.292
Zůstatek 483.292 Kč je na chod obce, dále máme zřízen úvěr na předfinancování, než obec dostane dotace na Víceúčelové hřiště. Úvěr činí 500.000 Kč a dotace pro obce je ve výši 744.000 Kč.
V současné době je podána žádost na proplacení dotace v Českých Budějovicích.
Dále chodíme blahopřát ke kulatým výročím občanům s malým dárkovým balíčkem, každé narozené dítě v obci dostává příspěvek 2.000 Kč a maminky kytičku.

V 19:15 předala p. Kořínková osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Dlouhý Újezd podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o znění některých zákonů, v platném znění.
Ustanovující zasedání bylo řádně svoláno, v souladu s § 91 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace dle § 93 odst. 1 zák. O obcích byla na úřední desce OÚ Dlouhý Újezd zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 1. 11. 2010 do 10. 11. 2010, zveřejněna i na elektronické úřední desce.
Přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu z celkového všech členů, ti zastupitelstvo je usnášeníschopné dle § 92 odst. 3 zákona o obcích.

Paní Kořínková v souladu s § 69 odst., 2 zákona o obcích vyzvala členy zastupitelstva složení slibu. Dále byli zastupitelé před složením slibu upozorněni na § 55 zákona ač. 491/2001 Sb., o volbách - odmítnutí slibu nebo složení s výhradami, má za následek mandátu.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu:
Navržení ověřovatelé pánové Milan Rathouský a Jaroslav Švábek - pro 6 proti 0 zdržel 1
Navržený zapisovatel zápisu: paní Milada Kochtová - pro 7 proti 0 zdržel 0
Navržení ověřovatelé a zapisovatel byli schváleni.

Program ustanovujícího zasedání:
  1. Způsob hlasování
  2. Volba starosty a místostarosty
  3. určení, které funkce se budou vykonávat jako dlouho době uvolněné
  1. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  2. určení počtu Členů kontrolního a finančního výboru
  3. volba předsedy finančního výboru
  4. volba předsedy kontrolního výboru
  5. volba členů finančního a kontrolního výboru
 1. Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných členů zastupitelstva
 2. Vodné stočné na rok 2010
 3. Diskuse

pro 7 proti 0 zdržel 0

  1. návrh na způsob hlasování:
   Navrženo, aby všechna hlasování z ustanovujícího zasedání byla veřejná - pro 7 proti 0 zdržel 0
  2. volba starosty a místostarosty:
   Navržení kandidáti na starostu: Alena Kořínková a Milan Rathouský
   Hlasování aby starostu obce vykonávala Alena Kořínková - pro 4 proti 2 zdržel 1
   Na volební období roku 2010 - 2014 byla zvolena starostkou obce Alena Kořínková
   Volba místostarosty: místostarostou se stává Milan Rathouský - pro 6 proti 0 zdržel 1
   Na volební období 2010 - 2014 se stal místostarostou Milan Rathouský
  3. návrh na výkon dlouho době uvolněnou funkci
   Navrženo, aby funkce starosty obce Dlouhý Újezd byla vykonávána jako dlouho době uvolněná - pro 4 proti 2 zdržel 1
   Schváleno, aby funkce starosty byla vykonávána jako dlouho bodě uvolněná.
   Navrženo, aby funkce místostarosta byla vykonávána jako neuvolněná - pro 7 proti 0 zdržel 0
   Schváleno funkce místostarosta jako neuvolněný.
 1. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  Vzhledem k tomu, že funkční období finančních a kontrolních výborů zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva, je povinnost zřídit nové výbory podle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. 1) zákona o obcích, počet členů výborů musí být lichý § 117 odst. 3 zákona o obcích, přičemž každý výbor musí mít nejméně tři členy § 119 odst. 1 zákon o obcích. Členy výboru mohou být Členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva § 117 odst. 4 zákon o obcích.
  Členy kontrolního a finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadě § 119 odst. 1 zákon o obcích. Starostka obce požádala zastupitele o návrh členů do finančního a kontrolního výboru. Pro nepřipravenost zastupitelů, bylo navrženo odložit zřízení výborů na dalším veřejném zasedání - pro 7 proti 0 zdržel 0
  Schváleno zřídit výbory na příštím veřejném zasedání.
 2. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva:
  Všichni neuvolnění členové zastupitelstva se zříkají odměn včetně místostarosty, budou své funkce vykonávat bez nároku na odměny - pro 7 proti 0 zdržel 0
  Schváleno výkon neuvolněného zastupitele a místostarosty bez odměn
 3. Vodné a stočné na rok 2010
  Vodné a stočné na rok 2010 bylo propočteno ze skutečných celkových nákladů na údržbu, hygienu a poplatku CÚ, vyděleno spotřebou m3 (viz příloha). Vodné 7 Kč a stočné 5 Kč na rok 2010 - pro 7 proti 0 zdržel 0.

Usnesení z ustanovujícího zasedání zastupitelstva č. 1/2010 ze dne 10.11.2010

Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd schvaluje:

 1. Program ustanovujícího zasedání obce Dlouhý Újezd
 2. Jednací řád obce Dlouhý Újezd
 3. Funkci starostka jako dlouhodobě uvolněnou v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
 4. Funkce místostarosty jako neuvolněná
 5. Zastupitelé bez odměn

Usnesení z ustanovujícího zasedání zastupitelstva č. 2/2010 ze dne 10.11.2010

Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd v souladu s § 84 odst. 1 písm. 1 zákona o obcích schvaluje:

 1. Starostkou obce Dlouhý Újezd byla zvolena paní Alena Kořínková
 2. Místostarostou obce Dlouhý Újezd byl zvolen pan Milan Rathouský

Usnesení z ustanovujícího zasedání zastupitelstva č. 3/2010 ze dne 10.11.2010

Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd schvaluje:

 1. Zřízení kontrolního a finančního výboru na následující veřejné zasedání
 2. Vodné za rok 2010 je vypočteno na 7 Kč za m3, stočné je 5 Kč za m3
Verze pro tisk          Zobrazeno: 8155x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 19:57 05.12.