Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Úřední deska > 2010 > Podrobnosti záznamu

Návrh rozpočtu 2011

Vyvěšeno: 07.12.10 (09:00) -- 31.12.10          

Předběžný k 18.11.2010 v Kč na dvě desetinná místa

Obec Dlouhý Újezd

I. Rozpočtové příjmy
Paragraf
a
Položka
b
Text návrh rozpočtu
1
změny návrhu
2
0000  
0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 570 000  
0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin 420 000  
0000 1113 Daň z přijmu fyz. osob z kap. výnosů 50 000  
0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 750 000  
0000 1211 Daň z přidaná hodnoty 1 125 000  
0000 1337 Poplatek za Iikvidaci komunálního odpadu 170 000  
0000 1341 Poplatek ze psů 5 000  
0000 1361 Správní poplatky 2 000  
0000 1511 Dan z nemovitostí 180 000  
0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám souh. dotv 96 000  
0000 ****   3 368 000  
2310 Pitná voda  
2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000  
2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 90 000  
2310 ****   290 000  
3392 Zájmová činnost v kultuře  
3392 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejích čás 30 000  
3392 ****   30 000  
3613 Nebytové hospodářství  
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 93 000  
3613 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 000  
3613 ****   108 000  
3619 Ostatní rozvoj bydlení a byt. hospodářst  
3619 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 0  
3619 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000  
3619 ****   20 000  
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.  
3639 3111 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 1 000  
3639 ****   1 000  
6171 Činnost místní správy  
6171 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 8 000  
6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000  
6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 10 000  
6171 ****   28 000  
6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací  
6310 2141 Příjmy z úroku 5 000  
6310 ****   5 000  
Celkem   3 850 000  
II. Rozpočtové výdaje
Paragraf
a
Položka
b
Text návrh rozpočtu
1
změny návrhu
2
2212 Silnice  
2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 000  
2212 ****   50 000  
2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací  
2219 5171 výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrz 50 000  
2219 ****   50 000  
2221 Provoz veřejné silniční dopravy  
2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 10 000  
2221 ****   10 000  
2310 Pitná voda  
2310 5154 Elektrická energie 5 000  
2310 5169 Nákup ostatních služeb 55 000  
2310 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž 20 000  
2310 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 125 600  
2310 ****   205 600  
2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly  
2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 000  
2321 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udr 20 000  
2321 ****   30 000  
3111 Předškolní zařízení  
3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 30 000  
3111 ****   30 000  
3113 Základní školy  
3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 250 000  
3113 ****   250 000  
3314 Činnosti knihovnická  
3314 5162 Služby telekomunikaci a radiokomunikaci 4 000  
3314 5169 Nákup ostatních služeb 8 000  
3314 ****   12 000  
3319 Ost. záležitosti kultury  
3319 5169 Nákup ostatních služeb 10 000  
3319 ****   10 000  
3341 Rozhlas a televize  
3341 5162 Služby telekomunikaci a radiokomunikaci 0  
3341 ****   0  
3392 Zájmová činnost v kultuře  
3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000  
3392 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000  
3392 5153 Plyn 170 000  
3392 5154 Elektrická energie 95 000  
3392 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000  
3392 5169 Nákup ostatních služeb 10 000  
3392 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž 24 400  
3392 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 10 000  
3392 ****   346 400  
3399 Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků  
3399 5194 Věcné dary 20 000  
3399 5492 Dary obyvatelstvu 15 000  
3399 ****   35 000  
3419 Ost. tělovýchovná činnost  
3419 5222 Neinv.transf. občanským sdružením 42 000  
3419 ****   42 000  
3513 Lékařská služba první pomoci  
3513 5229 Ost.neinv.trarisf. nezisk. a podob.organ. 15 000  
3513 ****   15 000  
3612 Bytové hospodářství  
3612 5153 Plyn 4 000  
3612 5154 Elektrická energie 20 000  
3612 ****   24 000  
3631 Veřejné osvětlení  
3631 5154 Elektrická energie 55 000  
3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 000  
3631 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž 20 000  
3631 ****   80 000  
3633 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí  
3633 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000  
3633 ****   1 000 000  
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.  
3639 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 2 000  
3639 ****   2 000  
3721 Sběr a a odvoz nebezpečných odpadů  
3721 5169 Nákup ostatních služeb 31 000  
3721 ****   31 000  
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadu  
3722 5169 Nákup ostatních služeb 260 000  
3722 ****   260 000  
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů  
3723 5169 Nákup ostatních služeb 60 000  
3723 ****   60 000  
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  
3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000  
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000  
3745 5169 Nákup ostatních služeb 6 000  
3745 ****   31 000  
5512 Požární ochrana - dobr. část  
5512 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000  
5512 5153 Plyn 7 000  
5512 5154 Elektrická energie 6 000  
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000  
5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000  
5512 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž 6 000  
5512 ****   36 000  
6112 Zastupitelstva obcí  
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obci a krajů 392 000  
6112 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 98 000  
6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištěni 36 000  
6112 ****   526 000  
6171 Činnost místní správy  
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 149 000  
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000  
6171 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 38 000  
6171 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištěni 14 000  
6171 5038 Pov. poj. na úrazové pojištění 4 000  
6171 5041 Odměny za užití dušev. vlastnictví 204 000  
6171 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 2 000  
6171 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 20 000  
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000  
6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000  
6171 5153 Plyn 0  
6171 5161 Služby pošt 4 000  
6171 5162 Služby telekomunikaci a radiokomunikací 40 000  
6171 5163 Služby peněžních ústavů 25 000  
6171 5165 Nájemné za půdu 1 500  
6171 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 6 000  
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000  
6171 5169 Nákup ostatních služeb 40 000  
6171 5172 Výdaje na nákup softwaru a podprogramů 15 000  
6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000  
6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštěni 1 000  
6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0  
6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000  
6171 5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 3 000  
6171 5339 Neinv. přisp. ostatním PO 3 000  
6171 5361 Nákup kolků 1 500  
6171 5362 Platby dani a poplatků st. rozpočtu 10 000  
6171 ****   677 000  
6320 Pojištění funkčně nespecifikované  
6320 5163 Služby peněžních ústavů 35 000  
6320 ****   35 000  
6402 Finanční vypořádáni minulých let  
6402 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 000  
6402 ****   2 000  
Celkem   3 850 000  

Podklady k rozpočtu jsou připraveny dle dostupných materiálu k jeho přípravě a platných legislativních předpisů k uvedenému dni.

Pozor! Při návrzích je nutné, aby příjmy a výdaje byly v souladu, jinak by byla porušená vyrovnanost rozpočtu a pak by bylo možné rozdíl řešit dofinancováním - úvěrem nebo vlastními zdroji.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 7596x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 19:57 05.12.