Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:19:11:29
Teplota [°C]:1.9
Vlhkost [%]:84.6
Tlak [hPa]:1016.1
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:SW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:08:39:50
Stav:0 %
Dnes je 19.01.2020
Doubravka
Úvodní stránka > Úřední deska > 2010 > Podrobnosti záznamu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

Vyvěšeno: 23.12.10 (09:00) -- 27.02.11          
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálního odpadu.

Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č.7/2010 uneslo vydat na základě § 14 odst 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějšich předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhlášku"):

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Obec Dlouhý Újezd touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek").
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku").(§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích))

Článek 2
Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí (§ 10 b odst. 1 zákona o místních poplatcích):

 1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt: za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem - tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba: má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Článek 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
 2. Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelního pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
 3. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě sloužící k individuální rekreaci.
 4. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku. (§ 14 a odst. 2 zákona o místních poplatcích)
 5. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlašování, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. (§ 14 a odst. 3 zákona o místních poplatcích)

Článek 4
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku pro poplatníka či. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 500,- Kč a je tvořena:

  1. z částky 250 Kč za kalendářní rok
  2. z částky 250 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok (viz příloha).
 2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. (§ 10 b odst. 4 zákona o místních poplatcích)

Článek 5
Splatnost poplatku

 1. Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 27.2. příslušného kalendářního roku, nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 27.2 a do 30.9. příslušného roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Článek 6
Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku se osvobozují:
  Poplatníci, kteří dovrší v kalendářním roce 70 let se poskytne úleva, poměrnou částí v poměru k ročnímu poplatku.

Článek 7
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. (§ 11 odst. i zákona o místních poplatcích)
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.(§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích)

Článek 8
Zrušující ustanovení

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálního odpadu, ze dne 29.6.2005.

Článek 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2011.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 13948x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 14:20 18.01.