Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:19:11:29
Teplota [°C]:1.9
Vlhkost [%]:84.6
Tlak [hPa]:1016.1
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:SW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:08:44:54
Stav:0 %
Dnes je 19.01.2020
Doubravka
Úvodní stránka > Úřední deska > 2010 > Podrobnosti záznamu

Veřejné zasedání zastupitelstva - zápis

Vyvěšeno: 28.12.10 (09:00) -- 11.01.11          

Veřejné zasedání ZO Dlouhý Újezd č. 7/2010 konané dne 22. 12. 2010 od 18.00 hodin - Kulturní dům

Zasedání bylo řádné svoláno a ohlášeno, přítomno 5 členů zastupitelstva.

Pověřeni:
zapisovatel: Zdeněk Ruda
ověřovatelé: Milan Rathouský, Ludvík Juthner

pro 5 proti - zdržel -

Program:

 1. Kontrola usnesení
 2. Rozpočet na rok 2011
 3. Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 poplatek za komunální odpad ač. 2/2011
 4. Prodej pozemku 1261/3 panu Štěpánikovi
 5. Volba kontrolního a finančního výboru
 6. Zhotoveni nového ÚP obce
 7. Diskuse

V 18:06 se dostavila ZO paní Milada Kochtová

Souhlasíte s tím to programem
pro 6 proti - zdržel -

 1. Usnesení z minulého zasedání bylo splněno, změna ÚP OBCE ač. 5 byla podána, prodej části pozemku 1261/1, pan Štěpáník si na vlastní náklady nechal zhotovit oddělovací geometrický plán, kterým vznikla p.p.č. 1261/3 o výměře 12 m2, na tento pozemek byl vydán souhlas s dělením pozemku OVÚP Tachov, tím byly splněny podmínky k povolení prodeje.
  Dále byly sepsány smlouvy na prodej pozemků s panem Blatnickým a manželi Procházkovými, smlouva Procházků se byla stažena na žádost geodetů a PÚ Tachov, tento pozemek zasahoval stále do ještě probíhající pozemková úpravy. Po definitivním ukončení úpravy se požadované pozemky prodají manželům Procházkovým, ale už pod jiným číslem.
  pro 6 proti - zdržel -
 2. Rozpočet obce Dlouhý Újezd byl řádně v souladu se zákonem o obcích vyvěšen na úřední desce v obci i na internetu, od vyvěšení dne 7. 12. 2010 do 22. 12. 2010, nebyly vzneseny žádné připomínky.
  Souhlasíte se schválením navrženého rozpočtu na rok 2011.
  pro 6 proti - zdržel -
 3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 O místním poplatku za systém shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstranění komunálního odpadu.
  Sazba poplatku je stanovena na 500 Kč na osobu a rok, je tvořena
  za a) z částky 250 Kč za kalendářní rok
  za b) z částky 250 Kč za kalendářní rok - Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce za předchozí rok za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za kalendářní rok (viz příloha).
  Souhlasíte se schválením této vyhlášky.
  pro 6 proti - zdržel -

  Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o místním poplatku ze psů. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
  a) za prvního psa 100 Kč
  b) za druhého a dalšího psa téhož držitele 100 Kč
  c) za psa, jehož držitel je poživatelem invalidního důchodu, starobního, vdovského, nebo vdoveckého důchodu, který je je jediným zdrojem příjmu, nebo poživatel sirotčího důchodu 50 Kč
  d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písmene c) tohoto ustanovení 50 Kč
  Osvobození a úlevy od poplatku dle článku 7, této vyhlášky.

  Souhlasíte se schválením této vyhlášky
  pro 6 proti - zdržel -
  Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 a 2/2011 nabývají účinnosti v obecném zájmu 1. 1. 2011.

 4. Prodej p.p.č. 1261/3 o výměře 12 m2, o který má zažádáno pan Stěpáník, záměr o prodeji byl řádně vyvěšen dle zákona o obcích, dále byly splněny podmínky stanovené OÚ, to je souhlas s dělením pozemku od OVÚP Tachov a byl zhotoven oddělovací geometrický plán na náklady pana Štěpáníka.
  Souhlasíte s tímto prodejem a sepsání smlouvy o prodeji výše jmenovaného pozemku.
  pro 6 proti - zdržel -
 5. Volba finančního a kontrolního výboru:
  Do finančního výboru jsou navrženi jako předseda paní Milada Kochtová
  za členy pan Ludvík Juthner, paní Bohumila Sobotíková
  Souhlasíte s tím to navrženým finančním výborem
  pro 6 proti - zdržel -

  Volba Kontrolního výboru:
  jako předseda pan Jaroslav Švábek
  za členy pan Rudolf Blatnický, pan Jan Švábek ml.
  Souhlasíte s tím to navrženým kontrolním výborem
  pro 6 proti - zdržel -

 6. Zhotovení nového ÚP obce.
  Obec má platný ÚP do roku 2015, v tomto plánu probíhá změna č. 5, o kterou jsme zažádali. Protože zhotovení nového ÚP potrvá asi tak 2 - 2,5 roku Obracím se na Vás občany obce s výzvou, abyste se spolu se ZO na tvorbě ÚP také podíleli svými návrhy a podněty. Tento materiál se bude shromažďovat na OÚ, už od příštího roku.
  Souhlasíte se zhotovením nového ÚP a pověřením provedení zhotovení OVÚP Tachov.
  pro 6 proti - zdržel -
 7. Diskuse:
  Pan Švábek Jan jaké investice má obec v plánu a kolik bude investovat.
  Odpověď: máme v plánu cestu kolem hřiště v ceně cca 5. mil. korun, ale jen s pomocí dotací, dále rozšířit kapacitu vodojemu, také s dotacemi.
  Pan Novák dotaz na chodníky po obci.
  Komunikace v obci - průtah od značky ke značce je ve správě SÚS Stříbro, my na nich nemůžeme nic dělat.
  Paní Štěpánová stížnost na špatné prohrnování místních komunikací. Ve dvou případech byly potíže příjezdu sanitky pro pacienta.
  O zimní údržbu místních komunikací se starají formou sponzorského daru firmy C.A.P. A Agročas Částkov, tyto vyjížděj až po prohrnutí vlastních komunikací a ploch určených k obsluze. Posypem vypomáhá firma CHEJNOVSKÝ za úplatu.
  Požádat firmu CHEJNOVSKÝ o výpomoc při prohrnování, převážně komunikací kolem potoka, k Plecitým a paní Honcové.
Verze pro tisk          Zobrazeno: 14253x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 14:20 18.01.