Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:19:11:29
Teplota [°C]:1.9
Vlhkost [%]:84.6
Tlak [hPa]:1016.1
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:SW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:07:49:58
Stav:0 %
Dnes je 19.01.2020
Doubravka
Úvodní stránka > Úřední deska > 2010 > Podrobnosti záznamu

Stavba stodoly - Rathouský

Vyvěšeno: 05.02.10 (09:00) -- 20.02.10          
Městský úřad Tachov, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

Váš dopis č.j./ze dne: 26. ledna 2010
naše č.j.: 2037/2009 – OVÚP-6
vyřizuje/linka: Vágnerová /131
v Tachově, 4. února 2010

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Stavebník – Milan Rathouský nar. 4.11.1968, bytem Dlouhý Újezd č.p. 156, 347 01 Tachov podal dne 26.1.2010 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a o stavební povolení na stavbu - „Stodola na p.p.č. 1242/9 k.ú. Dlouhý Újezd u rodinného domu č.p. 156, Dlouhý Újezd“.

Stavba obsahuje: dřevěná stavba na betonových základech o půdorysné velikosti 4,5 x 8,0 m, výšky 4,5m se sedlovou střechou s hřebenem ve směru východ-západ

Odbor výstavby a územního plánování (OVÚP) Městského úřadu v Tachově, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů usnesením pod č.j. 2037/2009-OVÚP-6 ze dne 4.2.2010 rozhodl podle § 78 odst. 1 stavebního zákona o spojení výše uvedeného územního a stavebního řízení. S jeho obsahem a odůvodněním se mohou účastníci řízení seznámit nahlédnutím do spisu.

Stavební úřad oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti ústní jednání na den 9.3.2010 (úterý) v 8.00 hodin se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti (Modrý salonek) Městského úřadu v Tachově, Rokycanova 1, Tachov. (ve vestibulu vlevo po schodišti).

Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu v Tachově ve dnech: pondělí a středa 7.00 - 16.30 hodin.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Josef Havel, vedoucí výstavby a územního plánování

Obdrží
Účastníci územního řízení
doručí se na doručenku
 • Milan Rathouský, Dlouhý Újezd č.p. 156, 347 01 Tachov - žadatel
 • Obec Dlouhý Újezd
 • HZS Plzeňského kraje, ÚP Tachov
doručí se veřejnou vyhláškou - vlastníci sousedních pozemků a staveb
 • Jana Rathouská, Dlouhý Újezd č.p.156, 347 01 Tachov - soused
 • Václav Salaba, Dlouhý Újezd č.p.63, 347 01 Tachov - soused
 • František Štěpánik, Dlouhý Újezd č.p. 155, 347 01 Tachov – soused
 • Naděžda Štěpániková, Dlouhý Újezd č.p. 155, 347 01 Tachov – soused
 • Pozemkový Fond ČR, územní pracoviště Tachov - soused
Účastníci stavebního řízení - doručí se na doručenku
 • Milan Rathouský, Dlouhý Újezd č.p. 156, 347 01 Tachov - žadatel
 • Jana Rathouská, Dlouhý Újezd č.p.156, 347 01 Tachov - soused
 • Václav Salaba, Dlouhý Újezd č.p.63, 347 01 Tachov - soused
 • František Štěpánik, Dlouhý Újezd č.p. 155, 347 01 Tachov – soused
 • Naděžda Štěpániková, Dlouhý Újezd č.p. 155, 347 01 Tachov – soused
 • Pozemkový Fond ČR, územní pracoviště Tachov - soused
 • Obec Dlouhý Újezd
 • HZS Plzeňského kraje, ÚP Tachov

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tachov a na webových stránkách města: www.tachov-mesto.cz a na úřední desce Obce Dlouhý Újezd.

Vyvěšení lhůta začíná běžet den následující po dni vyvěšení. Sejmutí oznámení ) vyhlášky) je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vyvěšení lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být neprodleně vráceno zpět na zdejší odbor – odbor územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu v Tachově.

Žadatele tímto vyzýváme, aby bezodkladně po obdržení tohoto oznámení zajistil vyvěšení informace o záměru stavby a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí na vhodném veřejně přístupném místě u pozemku a to do doby veřejného ústního jednání.Tato informace musí obsahovat grafické vyjádření záměru (část projektové dokumentace – koordinační situace, pohledy, průvodní zpráva).

Žadateli se vyměřuje správní poplatek podle zák.č. 634/2004 Sb. dle pol.č. 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3.000 Kč, který bude zaplacen přiloženou poštovní poukázkou nejpozději do 9.3.2010. Doklad o provedení platby bude předložen ke kontrole na odboru výstavby a územního plánování. Platbu je možno provést i v hotovosti v pokladně na finančním odboru MěÚ v Tachově.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 7977x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 14:20 18.01.