Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:03:36:14
Teplota [°C]:8.1
Vlhkost [%]:90.1
Tlak [hPa]:1005
Rychl. větru [m/s]:2.7
Směr větru:SWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:03:34:53
Stav:100 %
Dnes je 29.10.2020
Silvie
Úvodní stránka > Úřední deska > 2011 > Podrobnosti záznamu

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 21.01.11 (09:00) -- 05.02.11          

Ministerstvo životního prostředí, v Plzni 3. ledna 2011

Zn. 899/520/10, 91423/ENV/10

Veřejná vyhláška Rozhodnutí

Ministerstva životního prostředí o odvolání Českého rybářského svazu, Západočeského územního svazu Plzeň (ZÚS ČRS), Tovární 5, 301 21 Plzeň, IČ: 00434124 (dále jen „odvolatel"), proti výroku I rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK") č. j. ŽP/2307/10 ze dne 13. 8. 2010 - nepovolení výjimky ze základních ochranných podmínek stanovených pro zvláště chráněného živočicha kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) na rybářských revírech Berounka č. 431001, 431002, 431 003, 431004 a Mže 1 č. 4311 025. Rozhodnutí č. j. ŽP/2307/10 ze dne 13. 8. 2010 v části dle výroků II a m nabylo právní moci dne 14. 9. 2010.

Ministerstvo životního prostředí jako odvolací orgán podle § 89 odst. 1 správního řadu přezkoumalo napadené rozhodnutí podle 89 odst. 2 správního řádu a rozhodlo takto: Odvolání účastníka řízení, Českého rybářského svazu, Západočeského územního svazu Plzeň (ZÚS ČRS), Tovární 5, 301 21 Plzeň, IČ: 00434124 proti výroku I rozhodnutí č. j. ŽP/2307/10 ze dne 13. 8. 2010 se podle § 90 odst. 5 správního řádu zamítá a odvoláním napadená část rozhodnutí KÚPK č. j. ŽP/2307/10 ze dne 13. 8. 2010 se potvrzuje.

Odůvodnění

Napadenou částí rozhodnutí bylo rozhodnuto o části žádosti odvolatele tak, že mu nebyla povolena výjimka podle ust. § 56 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „zákon")) ze zákazu stanoveného v § 50 odst. 2 zákona, tedy nebylo mu povoleno rušit a usmrcovat ohroženého zvláště chráněného živočicha kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) na vodním toku Berounka v rybářských revírech č. 431001, 431002, 431003, 431004 a v revíru Mže I č. 431025.
Odvolatel s tímto výrokem rozhodnutí nesouhlasí a podal proti němu v řádné lhůtě odvolání. KÚPK v souladu se správním řádem odvolání včetně celého spisu v zákonné lhůtě postoupil MŽP jako příslušnému odvolacímu orgánu.
Odvolací orgán, vázán důvody odvolání, zkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které mu předcházelo, s aktuálně platnými právními předpisy a došel k následujícím zjištěním:
K námitkám odvolatele:
Ad 1) Odvolateli je touto částí výroku rozhodnutí ve vyjmenovaných rybářských revírech znemožněna ochrana ryb, a proto nemůže dodržovat povinnosti uživatele rybářského revíru. MŽP se zabývalo touto námitkou a zjistilo, že není nijak odůvodněna. Odvolatel jako uživatel předmětných rybářských revírů je povinen plnit povinnosti vyplývající z příslušných ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále je „zákon o rybářství"), ale i pro rybníkářství a výkon rybářského práva platí (§ 12 odst. 1 zákona o rybářství), že nesmí být v rozporu se zvláštními právními předpisy. Takovým zvláštním předpisem je i zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplnění. Podáním žádosti o udělení výjimky odvolatel dostatečně deklaroval svůj zájem na dodržování práv a povinností uživatele rybářského revíru, které mu vyplývají ze zákona o rybářství, nicméně na udělení takovéto výjimky není právní nárok. Důkazní břemeno k prokázání jiného veřejného zájmu výrazně převažujícího nad zájmem ochrany přírody nese žadatel o výjimku. V předmětném řízení takový důkaz nebyl uplatněn. V řešeném případě bylo zjištěno, že předmětné rybářské revíry jsou oblíbeným zimovištěm řady dalších druhů vodních ptáků, z nichž někteří rovněž patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů - např. orel mořský, morčák velký, hohol severní, potápka malá atd. Prvořadým úkolem ochrany přírody je proto zajistit tato shromaždiště před rušením v zimním období. Současně je nutno rovněž uvést, že žadateli byla v další části rozhodnutí povolena výjimka ve velmi širokém rozsahu, a to především z důvodu vytvoření takového loveckého tlaku na početná zimující hejna kormoránů, který povede k rozpadu těchto hejn a k jejich vytěsnění z nejvíce exponovaných rybářských revírů.
Výjimku ze zákonných zákazů lze povolit pouze tehdy, jestliže existuje jiný veřejný zájem, který převáží nad zájmy ochrany přírody a tato převaha je výrazná. Po zvážení všech rozhodujících skutečností správní orgán vyslovil závěr, že v případě rybářských revírů č. 431001, 431002, 431003,431004 a revíru Mže IČ. 431025 převaha jiného veřejného zájmu nenastala a odvolatelem požadovanou výjimku neudělil.
Vzhledem k tomu, že odvolatel neuvedl žádné nové skutečnosti či důkazy na podporu své námitky, ji MŽP jako nedůvodnou zamítá.
Ad 2) Na toku řeky Berounky je vyhlášena EVL CZ 0323142 - Evropsky významná lokalita, která byla vyhlášena za účelem ochrany bolena dravého (Aspius aspius). Tato ochrana se stává bezpředmětnou přítomnosti značného počtu zimujících kormoránů, kteří decimují původní říční druhy ryb, bolena dravého nevyjímaje. Česká republika vyhlášením této EVL převzala odpovědnost za zmíněný druh ryby a tím, že chrání na tomto území jejího predátora, vystavuje sama sebe sankcím za nedodržení úmluv.
Evropsky významná lokalita je jedním typem chráněných území v rámci soustavy NÁTURA 2000. V rámci těchto lokalit jsou chráněny i evropsky významné druhy. Pro tyto druhy byly AOPK ČR zpracovány „Zásady ochranářského managementu stanovišť". V rámci těchto „zásad" je zpracován pro jednotlivé druhy i oddíl zabývající se faktory a činnostmi, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na EVL. Jedná se o taxativní výčet abiotických, biotických a antropogenních faktorů, které mohou samy o sobě či ve vzájemném spolupůsobení ohrozit populaci daného druhu v EVL. Predace kormorána velkého jako negativně působící faktor ve vztahu k ohrožení populace bolena dravého na EVL v těchto „zásadách" uvedena není.
Výjimku ze zákazů u zvláště chráněných živočichů lze povolit jen tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených v § 56 odst. 2 zákona. Na udělení této výjimky není právní nárok. Důkazní břemeno k prokázání veřejného zájmu výrazně převažujícího nad zájmem ochrany přírody nese žadatel o výjimku. V souladu s ustanovením § 89 odst. 1 správního řádu odvolací správní orgán přezkoumává správnost napadeného rozhodnutí jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. Odvolatel v tomto případě svoji námitku nepodložil žádnými důkazy o tom, že predační tlak kormorána velkého na obsádky vodních toků v rybářských revírech, které jsou předmětem odvolání, je významnou příčinou klesající početnosti původních říčních druhů ryb, včetně bolena dravého. Námitka odvolatele se vzhledem k výše uvedenému zamítá.
MŽP v průběhu odvolacího řízení zjistilo, že v napadeném rozhodnutí a v řízení, které mu předcházelo, bylo prvoinstančním orgánem postupováno v souladu s příslušnou legislativou a v mezích stanovených zákonem a správním řádem.
Správní orgán, tedy Krajský úřad Plzeňského kraje, nepovolil výjimku ve vyjmenovaných rybářských revírech na toku řeky Berounky a na rybářském revíru Mže I, protože bylo prokázáno, že se jedná o oblíbené zimoviště řady dalších druhů vodních ptáků, z nichž někteří rovněž patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů (např. orel mořský, morčák velký, hohol severní, potápka malá, atd.). Prvořadým úkolem ochrany přírody je proto zajistit tato shromaždiště před rušením v zimním období. Odvolatel neposkytl na podporu svého tvrzení, že pokles obsádky ryb na předmětných úsecích vodních toků Berounka a Mže je důsledkem predace kormoránem, žádný důkaz, stejně jako v průběhu řízení nebylo prokázáno, že jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody.
Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat.

Ing. Hubert Bošina, ředitel odboru výkonu státní správy III

Rozhodnutí obdrží:
účastníci řízení:

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

 

  • Český rybářský svaz, západočeský územní svaz Plzeň, Tovární 5, 301 21 Plzeň

 

dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou:

 

  • ČRS - MO Královice, 331 41 Královice
  • Český rybářský svaz, místní organizace Chrást, 330 03 Chrást
  • Český rybářský svaz Město Touškov, Újezdská 99, Město Touškov
  • Český rybářský svaz, místní organizace Plzeň 1, Masarykova 455/132, Plzeň 4 - Lobzy
  • Český rybářský svaz, místní organizace Ždírec, 336 01 Ždírec
  • ZO CZS Radnice, Sídliště 508, Radnice

 

dle ust. § 27 odst. 3 správního řádu veřejnou vyhláškou:

 

  • N.O.S. - Nepomucký ornitologický spolek, o. s., Klášterecká 40, Nepomuk
  • Dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva, Zábělská 3039/75, Plzeň 4 - Doubravka

 

Územně samosprávní celky v působnosti správního orgánu:

Babylon, Bělá nad Radbuzou Běšiny, Bezděkov, Bezdružice, Bezvěrov, Biřkov, Blížejov, Blovice, Bohy, Bolkov, Bor, Borový, Brod nad Tichou, Břasy, Bučí, Bujesily, Cebiv, Částkov, Černošín, Čerňovice, Červené Poříčí, Česká Bříza, Číhán, Čižice, Čížkov, Dešenice, Dlouhá Ves, Dlouhý Újezd, Dobršín, Dobřany, Dobříc, Dobřív, Dolany, Dolany u Klatov, Dolní Běl, Dolní Hradiště, Dolní Lukavic, Domažlice, Druztová, Dýšina, Ejpovice, Erpužice, Hamry, Hartmanic, Hlince, Hlohová, Holýšo, Honezovice, Horažďovice, Horní Bříza, Horní Kamenice, Horšíce, Horšovský Týn, Hostouň, Hošťka, Hradec, Hrádek, Hromnice, Chlum, Chodova Planá, Chodská Lhota, Chodský Újezd, Chotěšov, Chrást, Chrastavice, Chříč, Chudenice, Chudenín, Janovice nad Úhlavou, Ježovy, Kačerov, Kamenec, Kamenný Újezd, Kašperské Hory, Klabava, Kladruby, Klášter, Klatovy, Klenová, Kočín, Kočo, Konstantinovy Lázně, Koryta, Kostele, Kout na Šumavě, Kozojedy, Kozolupy, Kožlany, Kramolín, Krašovice, Křelovice, Křenový, Kvíčovice, Kyšice, Ledce, Lestkov, Lhota u Radnic, Liblín, Líně, Líšina, Líšťany, Lom u Tachova, Lomec, Loučim, Louňová, Loza, Lužany

na vědomí po nabytí právní moci:

 

  • Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň příloha: originál prvoinstančního spisu
Verze pro tisk          Zobrazeno: 8304x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 16:12 09.10.