Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:02:25:49
Teplota [°C]:7.5
Vlhkost [%]:89.8
Tlak [hPa]:1005.6
Rychl. větru [m/s]:1.5
Směr větru:SWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:02:24:59
Stav:100 %
Dnes je 29.10.2020
Silvie
Úvodní stránka > Úřední deska > 2011 > Podrobnosti záznamu

Rozhodnutí

Vyvěšeno: 28.02.11 (09:00) -- 15.03.11          

Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Tachov
T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

spisová zn:035/PÚ/1
naše čj.:320/2011-130731
vyřizuje: Michaela Matysová
telefon: 374 705 389, fax: 374 705 392
email: michaela.matysova@mze.cz
datum: 23. 2. 2011

Rozhodnutí

Pravomocným rozhodnutím Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Tachov, ze dne 4. října 2010 č.j.: 1933/2010-130731 byl podle § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon"), schválen návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dlouhý Újezd, zpracovaný jménem firmy GEODETICKÁ KANCELÁŘ, v.o.s., se sídlem Zámecká 1395, 347 01 Tachov, v červenci 2010, číslo zakázky 513/2008, na základě smlouvy o dílo č.j.: 1244/2008-130731 ze dne 25.6.2008, Ing. Václavem Stoklasou, který je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.11.2010.
V souladu s tímto schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tachov

rozhodl

podle ust. § 11 odst. 8 cit. zákona o

 1. výměně nebo přechodu vlastnických práv tak, jak je uvedeno v přílohách „B1 - B43" tohoto rozhodnutí
 2. zrušení věcného břemene, jak je uvedeno v příloze „C" tohoto rozhodnutí
 3. zřízení věcného břemene, jak je uvedeno v příloze „D" tohoto rozhodnutí
 4. určení výše úhrady a lhůty podle ust. § 10 odst. 2 zákona takto:

  • vlastník uvedený na listu vlastnictví č. 66 pro katastrální území Dlouhý Újezd, tj. Klatovské rybářství - správa a.s., IČ: 49791443, uhradí Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému úřadu Tachov částku ve výši 42.204 Kč (slovy: čtyřicet dva tisíc dvě stě čtyři Kč), představující rozdíl ceny nových a původních pozemků, a to do 15.dubna 2011.
  • vlastník uvedený na listu vlastnictví č. 168 pro katastrální území Dlouhý Újezd, tj. Štíbr Jiří, datum nar. 29.5.1949, uhradí Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému úřadu Tachov částku ve výši 3.208 Kč (slovy: tři tisíce dvě stě osm Kč), představující rozdíl ceny nových a původních pozemků, a to do 15.dubna 2011.

Seznam účastníků řízení je uveden v příloze „A" rozhodnutí, která je jeho nedílnou součástí.

Odůvodnění

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tachov (dále jen „pozemkový úřad"), schválilo rozhodnutím ze dne 4. října 2010 č.j.: 1933/2010-130731, které nabylo právní moci dne 10.11.2010, návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dlouhý Újezd. Podle § 11 odst. 8 zákona je schválený návrh závazným podkladem pro rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv, o zrušení a zřízení věcného břemene k dotčenému pozemku a o určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona.
Na základě výše uvedeného a digitální katastrální mapy vyhotovené firmou GEODETICKÁ KANCELÁŘ, v.o.s. Tachov v únoru 2011, na základě smlouvy o dílo č.j.: 1244/2008­130731, číslo zakázky 513/2008, se mění vlastnická práva tak, jak je uvedeno v přílohách „B1 - B43", ruší a zřizuje věcné břemeno tak, jak je uvedeno v příloze „C" a „D" tohoto rozhodnutí.

Vlastník uvedený na listu vlastnictví č. 66 pro katastrální území Dlouhý Újezd, tj. Klatovské rybářství - správa a.s., IČ: 49791443, souhlasil ve smyslu § 10 odst. 2 zákona s překročením kritéria ceny nových pozemků oproti původním pozemkům a s uhrazením příslušného rozdílu v ceně. Částku 42.204 Kč (slovy: čtyřicet dva tisíc dvě stě čtyři Kč) uhradí výše uvedený vlastník složenkou nebo převodem na účet číslo 25333-311/0100, variabilní symbol 13103566, ve lhůtě do 15.4.2011.
Vlastník uvedený na listu vlastnictví č. 168 pro katastrální území Dlouhý Újezd, tj. Štíbr Jiří, datum nar. 29.5.1949, souhlasil ve smyslu § 10 odst. 2 zákona s překročením kritéria ceny nových pozemků oproti původním pozemkům a s uhrazením příslušného rozdílu v ceně. Částku 3.208 Kč (slovy: tři tisíce dvě stě osm Kč) uhradí výše uvedený vlastník složenkou nebo převodem na účet číslo 25333-311/0100, variabilní symbol 131035168, ve lhůtě do 15.4.2011.

V souladu se zněním § 11 odst. 10 zákona obnovený katastrální operát se stává platným dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv k pozemkům, o zrušení a zřízení věcného břemene a o určení výše úhrady a lhůty nabývá právní moci posledním dnem 15-ti denní lhůty, která začíná běžet dnem vyvěšení rozhodnutí veřejnou vyhláškou.
Po vydání rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd proběhlo dědické řízení po zemřelé Švábkové Marii. Paní Švábková Marie byla zapsána v katastru nemovitostí na LV č. 160, jako vlastník pozemku č. 168 o výměře 72 m2. Dědicem pozemku se stal pan Jaroslav Švábek (nar. 8.1.1956). Tento pozemek je v katastru nemovitostí nově evidován na LV č. 172. Na základě obnoveného operátu se jedná o parcelu č. 1613 o výměře 79. LV č. 160 na základě sdělení Katastrálního pracoviště Tachov zaniklo. Podle ustanovení § 11 odst. 12 zákona je právní stav podle schváleného návrhu závazný i pro právní nástupce vlastníků pozemků.
Do vydání tohoto rozhodnutí nebylo projednáno dědictví pozemků patřících zůstavitelům, spoluvlastníkům, každý 1/13, zapsaných na LV č. 198 v k.ú. Dlouhý Újezd - Vaněk Antonín a Novotný František. Dále nebylo doposud pravomocně skončeno dědictví po zemřelém Viktoru Benešovi, spoluvlastníkovi 1/7 pozemků zapsaných na LV č. 166 v k.ú. Dlouhý Újezd. Proto v katastru nemovitostí budou nadále ve smyslu § 11 odst. 11 zákona jako vlastníci nabývaných pozemků evidováni zůstavitelé, a to až do doby provedení záznamu o změně vlastnických a jiných věcných práv ve prospěch dědiců.
V období od vydání rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dlouhý Újezd do vydání tohoto rozhodnutí došlo ke změně ve vlastnictví na LV č. 1 (Obec Dlouhý Újezd) a na LV č. 235 (Blatnický Rudolf). Obec Dlouhý Újezd prodala panu Blatnickému pozemek p.č. 1387/8, který je součástí řešeného území pozemkové úpravy. Projektant pozemkové úpravy Ing. Belda na základě uvedených skutečností upravil návrh KPÚ. Výše uvedení vlastníci s upraveným návrhem souhlasili, zároveň potvrdili přepracovaný soupis nároků i soupis nových pozemků.

Podle ustanovení § 11 odst. 8 zákona tímto rozhodnutím zanikají dosavadní nájemní vztahy k předmětným pozemkům, kterých se rozhodnutí týká.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat (§11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Ing. Vladimír Svoboda, ředitel Pozemkového úřadu Tachov

Přílohy:

 1. Příloha A - Seznam účastníků řízení (Rozdělovník)
 2. Příloha B - Přílohy k rozhodnutí B1 - B43
 3. Příloha C - Zrušení věcného břemene
 4. Příloha D - Zřízení věcného břemene

Přílohy jsou k nahlédnutí na Pozemkovém úřadě Tachov a na Obecním úřadě Dlouhý Újezd.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8377x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 16:12 09.10.