Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:06:15:10
Teplota [°C]:5
Vlhkost [%]:87.8
Tlak [hPa]:1002.7
Rychl. větru [m/s]:2.5
Směr větru:SWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:06:14:56
Stav:98.9 %
Dnes je 28.10.2020
Státní svátek
Úvodní stránka > Úřední deska > 2011 > Podrobnosti záznamu

Stavební úpravy na místních komunikacích

Vyvěšeno: 22.03.11 (09:00) -- 12.04.11          

Městský úřad Tachov
Rokycanova 1, 347 01 Tachov Odbor dopravy a silničního hospodářství

naše čj.: 6067/2009-ODSH-7
vyřizuje / linka: Gondorčín/254
v Tachově 21. března 2011

Veřejná vyhláška

Rozhodnutí

Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen MěÚ Tachov ODSH) obdržel dne 03. 02. 2011 žádost, stavebníka Obec Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov, IC 00573761, o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení a zároveň termínu dokončení stavby do 21. 03. 2013 z důvodu nepřidělení finančních prostředků pro stavbu „Stavební úpravy místních komunikací na pozemcích 1290/1, 1290/23, 1394/1, k. ú. Dlouhý Újezd", pro kterou bylo vydáno stavební povolení č. j. 6067/2009-ODSH-4 dne 15. 09. 2009, v právní moci dne 20. 10. 2009.

MěÚ ODSH Tachov jako věcně příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o pozemních komunikacích /PK/") a § 15 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a místně příslušný podle § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") posoudil žádost ve správním a stavebním řízení a podle § 118 stavebního zákona rozhodl takto:
Změna shora uvedené nedokončené stavby „Stavební úpravy místních komunikací na pozemcích 1290/1,1290/23, 1394/1, k. ú. Dlouhý Újezd" se povoluje v tomto rozsahu:

 • lhůta k dokončení stavby stanovená v podmínce č. 18 se prodlužuje do 21. 03. 2013
 • platnost stavebního povolení na výše uvedenou stavbu vydaného pod č. j. 6067/2009-ODSH-4 dne 15. 09. 2009 se prodlužuje do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Pro provedení stavby se stanoví tyto další závazné podmínky:

 • ostatní podmínky uvedené ve stavebním povolení vydaném MěÚ Tachov ODSH pod č. j. 6067/2009-ODSH-4 dne 15. 09. 2009 zůstávají v platnosti.
Odůvodnění

Dne 03. 02. 2011 podal stavebník Obec Dlouhý Újezd, IČ 00573761, Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov, žádost o změnu stavby před jejím dokončením - o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení a prodloužení lhůty k dokončení stavby „Stavební úpravy místních komunikací na pozemcích 1290/1, 1290/23, 1394/1, k. ú. Dlouhý Újezd". Je žádáno o prodloužení lhůty pro její dokončení do 21. 03. 2013 z důvodu nepřidělení finančních prostředků a tím pozdějšího dokončení stavby a současně s tím je žádáno o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení. Opatřením ze dne 16. 02. 2011 speciální stavební úřad oznámil zahájení řízení o změně stavby - změně termínu dokončení a prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení účastníkům řízení a orgánům státní správy s tím, že na základě ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od místního šetření a ústního projednání a zároveň stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů státní správy. Ve stanovené lhůtě nebyly námitky a připomínky vzneseny. Speciální stavební úřad přezkoumal žádost o povolení změny stavby ve smyslu § 118 stavebního zákona, v provedeném řízení posoudil uvedené důvody, a protože předpoklady a podmínky, za kterých bylo stavební povolení vydáno, se nezměnily, zjistil, že uskutečněním změn a dodržením podmínek nebudou ohroženy zájmy společnosti, nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. Vzhledem k tomu bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15ti dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, ODSH, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, písemným podáním učiněným u zdejšího ODSH MěÚ Tachov s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§81 a 82 správního řádu).

Pavlína Brichtová pověřená vedením oddělením dopravy a silničního hospodářství

Účastníci řízení, kterým se v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu doručuje jednotlivě:

 • Obec Dlouhý Újezd, IČ 00573761, Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov - stavebník

Účastníkům řízení, dle § 109 odst. 1 písm. c) až f) stavebního zákona, s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 se v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou:

 • Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČ 72053119), Škroupova 18, 306 13 Plzeň
 • Telefónica 02 Czech Republic, a.s. (IČ 60193336), Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
 • ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 27232425), Teplická 874/8, 405 02 Děčín
 • Tělovýchovná jednota SPARTA Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd 141, 347 01 Tachov
 • Zušťák Miloslav (1973), Dlouhý Újezd 135, 347 01 Tachov
 • Zušťák Václav (1969), Dlouhý Újezd 135, 347 01 Tachov
 • Koliha Jiří (1956), Dlouhý Újezd 180, 347 01 Tachov
 • Ing. Kolihová Jana (1963), Dlouhý Újezd 180, 347 01 Tachov
 • Běhounková-Krišková Miriam (1970), Dlouhý Újezd 198, 347 01 Tachov
 • Ing. Běhounek Stanislav (1964), Dlouhý Újezd 198, 347 01 Tachov
 • Čížek Lukáš (1980), Bělojarská 1473, 347 01 Tachov
 • Čížková Jana (1979), Bělojarská 1473, 347 01 Tachov
 • Suttner Vladimír (1953), Dlouhý Újezd 128, 347 01 Tachov
 • Suttnerová Jitka (1954), Dlouhý Újezd 128, 347 01 Tachov
 • Chlup Miroslav (1964), Dlouhý Újezd 147, 347 01 Tachov
 • Seidlová Lenka (1985), Vysočany 41, 348 02 Bor
 • Baxa Tomáš (1983), Třešňová 224, 347 01 Halže
 • Štíbr Jiří (1972), Dlouhý Újezd 172, 347 01 Tachov
 • Štíbrová Petra (1973), Dlouhý Újezd 172, 347 01 Tachov
 • Štecherová Jiřina (1934), Dlouhý Újezd 138, 347 01 Tachov
 • Kravcová Justina (1943), Smetanova 621/8, 353 01 Mariánské Lázně
 • Haitová Marie (1933), Dlouhý Újezd 132, 347 01 Tachov
 • Maiová Jiřina (1948), Tovární 723, 357 35 Chodov
 • Vaňkátová Jaroslava (1947), Dlouhý Újezd 146, 347 01 Tachov
 • Kurčíková Pavla (1967), Chodský Újezd 147, 348 15 Chodský Újezd
 • Křížková Jindřiška (1973), Dlouhý Újezd 146, 347 01 Tachov
 • Hofen Karl Bernard (1946), Dlouhý Újezd 136, 347 01 Tachov
 • Herold Veronika Barbara (1944), Dlouhý Újezd 136, 347 01 Tachov
 • Štíbr Jiří (1949), Dlouhý Újezd 140, 347 01 Tachov
 • Štíbrová Františka (1955), Dlouhý Újezd 140, 347 01 Tachov
 • Lancová Jaroslava (1980), Dlouhý Újezd 141, 347 01 Tachov
 • Lanc Bohuslav (1972), Na stráni 1137, 347 01 Tachov
 • Lanc Bohuslav (1944), Dlouhý Újezd 141, 347 01 Tachov
 • Frištík Petr (1970), Dlouhý Újezd 131, 347 01 Tachov
 • Frištíková Jindřiška (1971), Dlouhý Újezd 131, 347 01 Tachov

Dotčené orgány a organizace:

 • Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dl Tachov, Plánská 2032, 347 01 Tachov
 • Městský úřad Tachov, OZP
 • Městský úřad Tachov, OVÚP
 • Krajská hygienická stanice PK, územní pracoviště Tachov, Pobřežní 140, 347 01 Tachov
 • Hasičský záchranný sbor PK, ú.o. Tachov, Hornická 1533, 347 01 Tachov

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá příslušným úřadům se žádostí o vyvěšení:

 • Městský úřad Tachov, Rokycanova 1, 347 01 Tachov
 • Obecní úřad Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěU Tachov a na webových stránkách města: vvww.tachov-mesto.cz a na úřední desce Obce Dlouhý Újezd.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8800x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 16:12 09.10.