Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:07:04:03
Teplota [°C]:4.9
Vlhkost [%]:87
Tlak [hPa]:1002.9
Rychl. větru [m/s]:4.1
Směr větru:SWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:07:00:01
Stav:100 %
Dnes je 28.10.2020
Státní svátek
Úvodní stránka > Úřední deska > 2011 > Podrobnosti záznamu

Oznámení zahájení územního řízení

Vyvěšeno: 12.04.11 (09:00) -- 28.04.11          

Městský úřad Tachov
Rokycanova 1, 347 01 Tachov

Váš dopis č.j./ze dne: 6. dubna 2011
Naše č.j.: 453/2011-OVÚP-2
Vyřizuje/linka: Vágnerová/157

V Tachově 11. dubna 2011

Veřejná vyhláška

Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

Dne 8. dubna 2011 podala Obec Dlouhý Újezd č.p. 140, 347 01 Tachov (dále jen „žadatel"), žádost na vydání rozhodnutí o dělení nebo schvalování pozemků - Dělení pozemku p.p.č. 988/7 k.ú. Dlouhý Újezd.

Dělení pozemku obsahuje - oddělení části p.p.č. 988/7 k.ú. Dlouhý Újezd.

Městský úřad v Tachově, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP), jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 12. května 2011 (čtvrtek) v 8.00 hodin se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti (Modrý salonek) Městského úřadu v Tachově, Rokycanova 1, Tachov. (ve vestibulu vlevo po schodišti)

Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou svá stanoviska, námitky a připomínky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři č. 12 Městského úřadu v Tachově, odboru územního plánování a regionálního rozvoje, v hlavních úředních hodinách pondělí a středa 7-17 hodin, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě. Nechá-li se některý, z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Josef Havel, vedoucí odboru výstavby

Doručí se:
Účastníci řízení uvedení v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům - jednotlivě:
  • Obec Dlouhý Újezd
  • MěÚ Tachov - odbor výstavby a územního plánování
Účastníci řízení uvedení v § 85 odst. 2 stavebního zákona - veřejnou vyhláškou:
  • Václav Štěpán, Dlouhý Újezd 67, Tachov - soused
  • Libuše Štěpánová, Dlouhý Újezd 67, Tachov - soused
  • Vladimír Chejnovský, Dlouhý Újezd 179, Tachov - soused
  • Pavla Chejnovská, Dlouhý Újezd 179, Tachov - soused
  • Pozemkový fond ČR, odloučené pracoviště Tachov - soused

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u pozemku, na němž se má záměr uskutečnit a to do doby veřejného ústního jednání.

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tachov a Obce Dlouhý Újezd a na webových stránkách města: www.tachov-mesto.cz

Žadateli se vyměřuje správní poplatek dle položky 18 písm.a) zákona č. 634/2004 Sb. ve výši 500 Kč, který bude zaplacen na účet 2688980287, kód banky 0100, VS 13618349, KS 0379 nebo v hotovosti v pokladně MěÚ v Tachově. Doklad o provedení platby bude předložen nejpozději do 12.5.2011 ke kontrole na zdejším odboru výstavby a územního plánování.

Hana Vágnerová, oprávněná úřední osoba odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8832x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 16:12 09.10.