Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:06:16:55
Teplota [°C]:5.1
Vlhkost [%]:87.8
Tlak [hPa]:1002.1
Rychl. větru [m/s]:1.6
Směr větru:SSW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:06:14:56
Stav:98.9 %
Dnes je 28.10.2020
Státní svátek
Úvodní stránka > Úřední deska > 2011 > Podrobnosti záznamu

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení

Vyvěšeno: 27.06.11 (09:00) -- 12.07.11          

Městský úřad Tachov, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

Váš dopis č.j./ze dne: /2011-06-20
Naše č.j.: 530/2011 – OVÚP-6
Vyřizuje/Linka: Vágnerová/157
v Tachově 23.6.2011

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení  a pozvání k ústnímu jednání

Stavebník – Kristýna Benešová, nar. 28.10.1985, bytem Dlouhý Újezd 126, 347 01 Tachov podala dne 20.6.2011 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a o stavební povolení na stavbu Sklad zahradního nářadí a pergola na p.p.č. 1290/5 k.ú. Dlouhý Újezd u rodinného domu č.p. 126, Dlouhý Újezd“.

Stavba obsahuje: zděný sklad zahradního nářadí s pergolou o půdorysné  vel. 4,00 x 13,00 m výšky a 3,34 m s pultovou střechou se sklonem na západo - východ

Odbor výstavby a územního plánování (OVÚP) Městského úřadu v Tachově, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f)  zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů  usnesením pod č.j. 530/2011-OVÚP-5 ze dne 23.6.2011 rozhodl podle § 78 odst. 1 stavebního zákona o spojení výše uvedeného územního a stavebního řízení. S jeho obsahem a odůvodněním se mohou účastníci řízení seznámit nahlédnutím do spisu.

Stavební úřad oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti ústní jednání na den 26. července 2011 (úterý) v 8.00 hodin se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti (Modrý salonek) Městského úřadu v Tachově, Rokycanova 1, Tachov. (ve vestibulu vlevo po schodišti)

Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u odboru výstavby a územního plánování rozvoje Městského úřadu v Tachově ve dnech: pondělí a středa 7.00 - 16.30 hodin.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Josef Havel, vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Obdrží - Účastníci územního řízení

doručí se na doručenku

 

 • Kristýna Benešová, Dlouhý Újezd č.p. 129, 347 01 Tachov - žadatel
 • Obec Dlouhý Újezd

 

doručí se veřejnou vyhláškou - vlastníci sousedních pozemků a staveb

 

 • Jaroslava Vaňkátová, Dlouhý Újezd 146, 347 01  Tachov - soused
 • Jindřiška Křížková, Dlouhý Újezd  č.p.146, 347 01 Tachov  - soused
 • Pavla Kurčíková, Chodský Újezd 147, 348 015 Chodský Újezd - soused
 • Gerhard Karl Hofen, Dlouhý Újezd  č.p. 136, 347 01 Tachov – soused
 • Barbara Veronika Herold, Dlouhý Újezd č.p. 136, 347 01 Tachov – soused
 • Jaroslav Juran, Dlouhý Újezd  119, 347 01 Tachov – soused
 • Eva Juranová, Dlouhý Újezd 119, 347 01 Tachov – soused
 • Jaroslav Synek, Želivského 1755, 34701 Tachov – soused
 • Dagmar Synková, Želivského 1755, 347 01 Tachov - soused
 • Vladimír Chejnovský, Dlouhý Újezd 124, 347 01 Tachov – soused
 • Olga Chejnovská, Dlouhý Újezd 124, 347 01 Tachov - soused
 • Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Plzeň - soused
 • Obec Dlouhý Újezd

 

Účastníci stavebního řízení - doručí se na doručenku

 • Kristýna Benešová, Dlouhý Újezd č.p. 129, 347 01 Tachov - žadatel
 • Jaroslava Vaňkátová, Dlouhý Újezd 146, 347 01  Tachov - soused
 • Jindřiška Křížková, Dlouhý Újezd  č.p.146, 347 01 Tachov  - soused
 • Pavla Kurčíková, Chodský Újezd 147, 348 015 Chodský Újezd - soused
 • Gerhard Karl Hofen, Dlouhý Újezd  č.p. 136, 347 01 Tachov – soused
 • Barbara Veronika Herold, Dlouhý Újezd č.p. 136, 347 01 Tachov – soused
 • Jaroslav Juran, Dlouhý Újezd  119, 347 01 Tachov – soused
 • Eva Juranová, Dlouhý Újezd 119, 347 01 Tachov – soused
 • Jaroslav Synek, Želivského 1755, 34701 Tachov – soused
 • Dagmar Synková, Želivského 1755, 347 01 Tachov - soused
 • Vladimír Chejnovský, Dlouhý Újezd 124, 347 01 Tachov – soused
 • Olga Chejnovská, Dlouhý Újezd 124, 347 01 Tachov - soused
 • Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Plzeň - soused
 • Obec Dlouhý Újezd

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tachov, Obce Dlouhý Újezd a na webových stránkách města: www.tachov-mesto.cz.

Vyvěšení lhůta začíná běžet den následující po dni vyvěšení. Sejmutí oznámení vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vyvěšení lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být neprodleně vráceno zpět na zdejší odbor – odbor výstavby a územního plánování.

Žadatele tímto vyzýváme, aby bezodkladně po obdržení tohoto oznámení zajistil vyvěšení informace o záměru stavby a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí na vhodném veřejně přístupném místě u pozemku a to do doby veřejného ústního jednání.Tato informace musí obsahovat grafické vyjádření záměru (část projektové dokumentace – koordinační situace, pohledy, průvodní zpráva).

Žadateli  se  vyměřuje správní poplatek podle zák.č. 634/2004 Sb. dle pol.č. 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč, který bude zaplacen nejpozději do 26.7.2011 na účet 2688980287, kód banky 0100, VS 13618380, KS 0379 nebo přiloženou poštovní poukázkou.
Doklad o provedení platby bude předložen ke kontrole na odboru výstavby a územního plánování. Platbu je možno provést i v hotovosti v pokladně na finančním odboru MěÚ v Tachově.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8972x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 16:12 09.10.