Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:06:23:05
Teplota [°C]:5.2
Vlhkost [%]:87.8
Tlak [hPa]:1001.9
Rychl. větru [m/s]:6.6
Směr větru:SWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:06:20:00
Stav:100 %
Dnes je 28.10.2020
Státní svátek
Úvodní stránka > Úřední deska > 2011 > Podrobnosti záznamu

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení

Vyvěšeno: 28.06.11 (09:00) -- 14.07.11          

Městský úřad Tachov, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

Váš dopis č.j./ze dne: --/--
Naše č.j.: 816/2011 – OVÚP-2
Vyřizuje/Linka: Vágnerová/1571
v Tachově 27.6.2011

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Dne 8.6.2011 podala Obec Dlouhý Újezd, č.p. 170, 347 01 Tachov, IČ 00573761 (dále jen „žadatel“), žádost na vydání rozhodnutí o umístění stavby – „Prodloužení kanalizačního řadu na p.p.č. 1337/1, 1337/9 a 1645 vše ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Dlouhý Újezd.“

Stavba obsahuje:
prodloužení stávajícího kanalizačního řadu v délce 327,50 m z trub PP-UR2
DN 250 a 9 kanalizačních přípojek na hranici jednotlivých vlastníků
odkanalizovaných nemovitostí

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad v Tachově, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP) jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 28.7. 2011 (čtvrtek) v 9.00 hodin se schůzkou pozvaných před č.p. 201 Dlouhý Újezd.

Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou svá stanoviska, námitky a připomínky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři č. 12 Městského úřadu v Tachově, odboru výstavby a územního plánování, v hlavních úředních hodinách pondělí a středa 7.00 – 17.00 hodin, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Josef Havel, vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

Doručí se

Účastníci řízení uvedení v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům – jednotlivě

 • Obec Dlouhý Újezd
 • Městský úřad Tachov – OŽP
 • Městský úřad Tachov – odbor výstavby a územního plánování

 

Účastníci řízení uvedení v § 85 odst. 2 stavebního zákona - veřejnou vyhláškou

 • Jan Altman, Třešňová 1802, 34701 Tachov - soused
 • Anna Altmanová, Třešnová 1802, 347 01 - soused
 • Bohumil Chejnovský, Dlouhý Újezd 202, 347 01 Tachov – soused
 • Ivana Chejnovská, Dlouhý Újezd 202, 347 01 Tachov - soused
 • Václav Novák, Prokopa Velikého 1402, 347 01 Tachov – soused
 • Dobrinka Nováková, Prokopa Velikého 1402, 347 01 Tachov – soused
 • Pavlína Svobodová, Kollárová 982, 347 01 Tachov – soused
 • Robert Horváth, Dlouhý Újezd 201, 347 01 Tachov – soused
 • Michaela Tintěrová, Stadtrodská 14998, 34701 Tachov – soused
 • Marie Dlesková, Partyzánská 843/5 312 00 Plzeň – soused
 • Petr Bílý, Dlouhý Újezd 205, 347 01 Tachov - soused
 • Dagmar Bílá, Dlouhý Újezd 205, 347 01 Tachov - soused
 • Jan Lukeš, Zábělská 1159/21, 312 11 Plzeň – soused
 • Vlastimil Mrázek, Dlouhý Újezd 168, 347 01 Tachov – soused
 • Naděžda Mrázková, Dlouhý Újezd 168, 347 01 Tachov – soused
 • Drahomíra Kobercová, Trenčínská 2624/20, 141 00 Praha 4 – soused
 • Lenka Klesová, Dlouhý Újezd 40, 347 01 Tachov – soused
 • Jindřich Holík, Bělojarská 1524, 347 01 Tachov – soused
 • Romana Holíková, Bělojarská 1524, 347 01 Tachov – soused
 • Marie Volfová, Dlouhý Újezd 33, 347 01 Tachov – soused
 • Jan Volf, Dlouhý Újezd 33, 347 01 Tachov – soused
 • Jiří Plecitý, Dlouhý Újezd 33, 347 01 Tachov – soused
 • Hana Plecitá, Dlouhý Újezd 33, 347 01 Tachov – soused
 • Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60/144, 603 00 Brno- střed – soused
 • Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové - soused
 • Povodí Vltavy, Denisovo nábřeží 14, Plzeň
 • ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 Děčín
 • RWE Distribuční služby s.r.o. Brno
 • Telefonica O2 Czech Republik a.s., Praha

 

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u pozemku, na němž se má záměr uskutečnit a to do doby veřejného ústního jednání.

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tachov, Obce Dlouhý Újezd a na webových stránkách města: www.tachov-mesto.cz.

Žadateli se vyměřuje správní poplatek dle položky 18 písm.a) zákona č. 634/2004 Sb. ve výši 1 000 Kč, který bude zaplacen na účet 2688980287, kód banky 0100, VS 13618381, KS 0379 nebo v hotovosti v pokladně MěÚ v Tachově. Doklad o provedení platby bude předložen nejpozději do 28.7.2011 ke kontrole na zdejším odboru výstavby a územního plánování.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8810x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 16:12 09.10.