Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:02:55:45
Teplota [°C]:7.8
Vlhkost [%]:90.2
Tlak [hPa]:1004.6
Rychl. větru [m/s]:2.1
Směr větru:SSE
Aktuální stav vodojemu:
Čas:02:54:52
Stav:100 %
Dnes je 29.10.2020
Silvie
Úvodní stránka > Úřední deska > 2011 > Podrobnosti záznamu

Rozhodnutí o umístění stavby - sklad nářadí

Vyvěšeno: 27.07.11 (09:00) -- 05.08.11          

Městský úřad Tachov, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

Váš dopis č.j./ze dne: --/20.6.2011
Naše č.j.: 530/2011 – OVÚP-8
Vyřizuje/Linka: Vágnerová/157
v Tachově 26.7.2011

Veřejná vyhláška

Rozhodnutí

Městský úřad v Tachově, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP), jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm.f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal žádost Kristýny Benešové, nar. 28.10.1985, bytem Dlouhý Újezd 126, 347 01 Tachov (dále jen stavebník) podanou dne 20.6.2011 o územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu – „Skladu zahradního nářadí a pergoly na p.p.č. 1290/5 k.ú. Dlouhý Újezd u rodinného domu č.p. 126, Dlouhý Újezd“ a na základě toho:

I. Podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY pro stavbu – „Sklad zahradního nářadí a pergola na p.p.č. 1290/5 k.ú. Dlouhý Újezd u rodinného domu č.p. 126, Dlouhý Újezd“.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na p.p.č. 1290/9 o celkové půdorysné velikosti 4,00 x 13,00 m výšky hřebene 3,34 m od stávajícího terénu a to ve vzdálenosti 2,00 m od společné hranice s p.p.č. 1290/26 a 1290/28 a 2,50 m p.p.č. 1290/4 vše v k.ú. Dlouhý Újezd, tak jak je zakresleno ve výkresu č. 2 celkové situace v měřítku 1:500 předložené a ověřené dokumentace k územnímu řízení zpracované Pavlínou Filovou s generálním projektantem PROJEKTservis- Šitera, ing. Milan Šitera, Jabloňová 2049, 347 01 Tachov z 05/2011.
2. Přístup ke stavbě bude novým vjezdem jako ke stávajícímu rodinnému domu na st.p.č. 120 v k.ú. Dlouhý Újezd, který byl povolen ohlášením ze dne zdejším odborem 3.6.2011 pod č.j. 518/2011-OVÚP-3 O 281.
3. Dešťové vody ze střechy skladu a pergoly budou svedeny na vlastní pozemek, kde budou likvidovány.

Rozhodnutí o námitkách účastníků územního řízení:

Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona jsou:

Kristýna Benešová, Dlouhý Újezd č.p. 129, 347 01 Tachov - žadatel
Obec Dlouhý Újezd
Jaroslava Vaňkátová, Dlouhý Újezd č.p. 146, 347 01 Tachov - soused
Jindřiška Křížková, Dlouhý Újezd č.p. 146, 347 01 Tachov - soused
Pavla Kurčíková, Chodský Újezd 147, 348 15 Chodský Újezd - soused
Gerhard Karl Hofen, Dlouhý Újezd č.p. 136, 347 01 Tachov – soused
Barbara Veronika Herold, Dlouhý Újezd č.p. 136, 347 01 Tachov – soused
Jaroslav Juran, Dlouhý Újezd 119, 347 01 Tachov – soused
Eva Juranová, Dlouhý Újezd 119, 347 01 Tachov – soused
Jaroslav Synek, Želivského 1755, 34701 Tachov – soused
Dagmar Synková, Želivského 1755, 347 01 Tachov - soused
Vladimír Chejnovský, Dlouhý Újezd 124, 347 01 Tachov – soused
Olga Chejnovská, Dlouhý Újezd 124, 347 01 Tachov - soused
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Plzeň - soused
HZS Plzeňského kraje, ÚO Tachov

II. Podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu vydává STAVEBNÍ POVOLENÍ pro stavbu - "Sklad zahradního nářadí a pergola na p.p.č. 1290/5 k.ú. Dlouhý Újezd u rodinného domu č.p. 126, Dlouhý Újezd“.

Stavba obsahuje: zděný sklad zahradního nářadí o půdorysné velikosti vel. 4,00 x 3,00 m spojený s dřevěnou pergolou z hranolů o půdorysné velikosti 10,00 x 4,00 m výšky 3,34 m s pultovou střechou se sklonem západo - východ s lehkou střešní krytinou Ruukki

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, zpracované Pavlínou Filovou s generálním projektantem PROJEKTservis- Šitera, ing. Milan Šitera, Jabloňová 2049, 347 01 Tachov z 05/2011. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy staveb subjektem k tomu oprávněným.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů a příslušné technické normy.
5. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.12.2012.
6. Stavba bude prováděna dodavatelsky dle výběrového řízení a stavebník sdělí stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
7. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do skončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
8. Stavebník zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie.
9. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby,umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.
10. Neprodleně po zjištění závad na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, je stavebník povinen toto ohlásit stavebnímu úřadu.
11. Zahájení prací oznámí stavebník před započetím na odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Tachov.
12. Před dokončením stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu s uvedením předpokládaného termínu jejího dokončení. K žádosti stavebník doloží závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby.
13. Veškeré škody zaviněné a vzniklé stavbou na majetku veřejném a ostatním budou odstraněny dle platných předpisů.
14 .Veškeré instalace budou provedeny dle platných předpisů a ČSN, zejména upozorňujeme na nutnost dodržení ČSN 736005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
15. Přebytečná výkopová zemina bude uložena na řízenou skládku.
16. Při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu (souhlasu s užíváním) bude předáno stavebnímu úřadu na médiu (CD, DVD/ disketa) digitální zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicovém systému S-JTSK, výškový systém Bpv, 3. třída přesnosti, ověřené úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Výkresy formátu dgn nebo vyk, spolu se seznamy souřadnic polohových i výškových v ASCII nebo v obecném textovém formátu.
17. Před zahájením zemních prací budou vytýčeny veškeré podzemní inženýrské sítě, aby nedošlo k jejich poškození.
18. Při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním souhlasu s užíváním bude předložen doklad o likvidaci a množství výkopového materiálu.
19. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby předloží stavebník prohlášení zhotovitele stavby o tom, že stavba je provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
20. Dojde-li k znečištění komunikace a přilehlých ploch, uklidí je ten, kdo je znečistil. Při provádění stavby je nutné stavbu zabezpečit tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví chodců a silniční dopravy.
21. Budou dodrženy podmínky všech dotčených orgánů a organizací, které se ke stavbě vyjádřily
Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, ÚP Tachov ze dne 23.6.2011 pod č.j. HSPM-3127-2/2011 TA a to:
1. Splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného Mariánem Bokrem v 04/2011 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů.
2. Stavebník požádá v dostatečném předstihu (30 dnů) HZS PK jako dotčený orgán o provedení závěrečné prohlídky stavby před oznámením záměru započít s užíváním stavby nebo podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na příslušný stavební úřad. HZS PK provede v rámci výkonu státního požárního dozoru ve smyslu § 31 odst. 3 písm.c) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 46 odst. 4) vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, a s odvoláním na § 4 odst. 5) zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ověření, zda byly dodrženy požadavky na požární bezpečnost stavby a vydá závazné stanovisko. K závěrečné prohlídce doložit splnění požadavků § 6, §7, § 9, § 10 vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
Formulář žádosti o provedení závěrečné prohlídky stavby je přílohou tohoto stanoviska.

Rozhodnutí o námitkách účastníků stavebního řízení řízení: Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 stavebního zákona jsou:

Kristýna Benešová, Dlouhý Újezd č.p. 129, 347 01 Tachov - žadatel
Jaroslava Vaňkátová, Dlouhý Újezd 146, 347 01 Tachov – soused
Jaroslava Vaňkátová, Dlouhý Újezd 146, 347 01 Tachov – soused
Jindřiška Křížková, Dlouhý Újezd č.p.146, 347 01 Tachov - soused
Pavla Kurčíková, Chodský Újezd 147, 348 015 Chodský Újezd - soused
Gerhard Karl Hofen, Dlouhý Újezd č.p. 136, 347 01 Tachov – soused
Barbara Veronika Herold, Dlouhý Újezd č.p. 136, 347 01 Tachov – soused
Jaroslav Juran, Dlouhý Újezd 119, 347 01 Tachov – soused
Eva Juranová, Dlouhý Újezd 119, 347 01 Tachov – soused
Jaroslav Synek, Želivského 1755, 34701 Tachov – soused
Dagmar Synková, Želivského 1755, 347 01 Tachov - soused
Vladimír Chejnovský, Dlouhý Újezd 124, 347 01 Tachov – soused
Olga Chejnovská, Dlouhý Újezd 124, 347 01 Tachov - soused
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Plzeň - soused
Obec Dlouhý Újezd
HZS Plzeňského kraje, ÚO Tachov

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odůvodnění

Dne 20.6.2011 podal stavebník žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu a zároveň o spojení územního a stavebního řízení, uvedeným dnem byly zahájeno územní a stavební řízení.
Stavební úřad usnesením pod č.j. 530/2011-OVÚP-5 ze dne 23.06.2011 rozhodl o spojení územního a stavebního řízení a oznámil opatřením téhož dne pod č.j. 530/2011-OVÚP -6 spojené územní a stavební řízení s pozváním ka ústnímu jednání na den 26.7.2011 o jehož výsledku je sepsán protokol. Stavební úřad v provedeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 92 a § 115 stavebního zákona a zjistil, že umístěním a uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a tato stanoviska zahrnul do podmínek rozhodnutí.
Žádost byla doložena projektovou dokumentací pro územní řízení, projektovou dokumentací pro stavební řízení, vyjádřením HZS Plzeňského kraje, územního odboru Tachov a Obce Dlouhý Újezd.
Rozhodnutí o povolení výjimky u ust.§ 21 odst. 6 vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhl.č. 269/2009 Sb. ze dne 25.5.2011 pod č.j. 530/2011 – OVÚP – 3 R 4420, které nabylo právní moci dne 21.6.2011.
Stavba je v zastavěném území Obce Dlouhý Újezd. Územní plán obce byl schválen Zastupitelstvem obce Dlouhý Újezd dne 21.2.2000 pod 252/2000/RRR.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Stavba nesmí být zahájena dokud spojené rozhodnutí – územní rozhodnutí a stavební povolení nenabude právní moci.

Hana Vágnerová, zástupce vedoucího odboru výstavby a územního plánování

Obdrží

Účastníci územního řízení – podle § 85 odst. 1 stavebního zákona doručí se na doručenku:

Kristýna Benešová, Dlouhý Újezd č.p. 129, 347 01 Tachov - žadatel
Obec Dlouhý Újezd
HZS Plzeňského kraje, ÚO Tachov

doručí se veřejnou vyhláškou - vlastníci sousedních pozemků a staveb:

Jaroslava Vaňkátová, Dlouhý Újezd 146, 347 01 Tachov - soused
Jindřiška Křížková, Dlouhý Újezd č.p.146, 347 01 Tachov - soused
Pavla Kurčíková, Chodský Újezd 147, 348 015 Chodský Újezd - soused
Gerhard Karl Hofen, Dlouhý Újezd č.p. 136, 347 01 Tachov – soused
Barbara Veronika Herold, Dlouhý Újezd č.p. 136, 347 01 Tachov – soused
Jaroslav Juran, Dlouhý Újezd 119, 347 01 Tachov – soused
Eva Juranová, Dlouhý Újezd 119, 347 01 Tachov – soused
Jaroslav Synek, Želivského 1755, 34701 Tachov – soused
Dagmar Synková, Želivského 1755, 347 01 Tachov - soused
Vladimír Chejnovský, Dlouhý Újezd 124, 347 01 Tachov – soused
Olga Chejnovská, Dlouhý Újezd 124, 347 01 Tachov - soused
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Plzeň - soused

Účastníci stavebního řízení - podle § 109 odst. 1 stavebního zákona doručí se na doručenku:

Kristýna Benešová, Dlouhý Újezd č.p. 129, 347 01 Tachov - žadatel
Jaroslava Vaňkátová, Dlouhý Újezd 146, 347 01 Tachov - soused
Jindřiška Křížková, Dlouhý Újezd č.p.146, 347 01 Tachov - soused
Pavla Kurčíková, Chodský Újezd 147, 348 015 Chodský Újezd - soused
Gerhard Karl Hofen, Dlouhý Újezd č.p. 136, 347 01 Tachov – soused
Barbara Veronika Herold, Dlouhý Újezd č.p. 136, 347 01 Tachov – soused
Jaroslav Juran, Dlouhý Újezd 119, 347 01 Tachov – soused
Eva Juranová, Dlouhý Újezd 119, 347 01 Tachov – soused
Jaroslav Synek, Želivského 1755, 34701 Tachov – soused
Dagmar Synková, Želivského 1755, 347 01 Tachov – soused
Vladimír Chejnovský, Dlouhý Újezd 124, 347 01 Tachov – soused
Olga Chejnovská, Dlouhý Újezd 124, 347 01 Tachov - soused
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Plzeň - soused
Obec Dlouhý Újezd

Na vědomí

HZS Plzeňského kraje, ÚP Tachov – č.j. HSPM -3127-2/2011 TA ze dne 23.6.2011

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední MěÚ Tachov, Obce Dlouhý Újezd a na webových stránkách města: www.tachov-mesto.cz.

Žadateli byl vyměřen správní poplatek podle zák.č. 634/2004 Sb., dle pol.č. 17 odst. 1 písm.i) ve výši 3000 Kč, který byl zaplacen dne 20.7.2011.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 9227x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 16:12 09.10.