Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:02:58:23
Teplota [°C]:7.8
Vlhkost [%]:90
Tlak [hPa]:1004.8
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:SSW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:02:54:52
Stav:100 %
Dnes je 29.10.2020
Silvie
Úvodní stránka > Úřední deska > 2011 > Podrobnosti záznamu

Rozhodnutí o umístění stavby - prodloužení kanalizace

Vyvěšeno: 04.08.11 (09:00) -- 19.08.11          

Městský úřad Tachov, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

Váš dopis č.j./ze dne: --/20.6.2011
Naše č.j.: 816/2011 – OVÚP-8
Vyřizuje/Linka: Vágnerová/157
v Tachově 3.8.2011

Veřejná vyhláška

Rozhodnutí

Městský úřad v Tachově, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP), jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších změn, v územním řízení přezkoumal žádost Obce Dlouhý Újezd, č.p. 170, 347 01 Tachov , IČ 00573761 (dále jen „žadatel“) podanou dne 8.6.2011 o vydání rozhodnutí o umístění stavby  – Prodloužení kanalizačního řadu na p.p.č. 1337/1, 1337/9 a 1645 vše ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú.Dlouhý Újezd.“

 

a na základě toho podle § 79, 80 a 92 stavebního zákona a § 9 a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vydává

rozhodnutí  o  umístění  stavby

Stavba obsahuje – prodloužení stávajícího kanalizačního řadu v délce 327,50 m z trub PP-UR2 DN 250 a 9 kanalizačních přípojek na hranici jednotlivých vlastníků nemovitostí (pro č.e. 1, na st.p.č. 30, č.p. 33 na st.p.č. 31, č.p. 34 na st.p.č. 32, č.p. 202 na st.p.č. 247, č.p. 38 na st.p.č. 39, č.p. 40 na st.p.č.35, č.e. 4 na st.p.č. 115, č.p. 39 st.p.č. 154, č.p. 205 na st.p.č. 246).

Pro umístění  a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1.   Stavba se umisťuje na p.č. 1337/1, 1337/9 a 1645 vše ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú.Dlouhý Újezd  podle dokumentace zpracované pro územní  řízení Milanem Rýdlem, Fučíkova 725, 348 15 Planá se zodpovědnou osobou ing. Jiří Ťupou, ČKAIT 0200239

2. V dalším stupni přípravy stavby budou slněny podmínky dotčených orgánů a organizací:
- MěÚ Tachov – OŽP, závazným stanoviskem vydaným při ústním projednání dne 28.7.2011 a to :
a) stavba je vodním dílem  podle vodního zákona a  příslušný k povolení stavby je vodoprávní úřad

Rozhodnutí o námitkách účastníků územního řízení:

Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

Účastníkem řízení podle  § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona jsou:
-    Obec Dlouhý Újezd
-    Městský úřad Tachov – OŽP
-    Městský úřad Tachov – odbor výstavby a územního plánování
-   Jan Altman, Třešňová 1802, 34701 Tachov  - soused
-   Anna Altmanová, Třešnová 1802, 347 01 - soused
-   Bohumil Chejnovský, Dlouhý Újezd 202, 347 01 Tachov – soused
-   Ivana Chejnovská, Dlouhý Újezd 202, 347 01 Tachov - soused
-   Václav Novák, Prokopa Velikého 1402, 347 01 Tachov – soused
-   Dobrinka Nováková, Prokopa Velikého 1402, 347 01 Tachov – soused
-   Pavlína Svobodová, Kollárová 982, 347 01 Tachov – soused
-   Robert  Horváth, Dlouhý Újezd 201, 347 01 Tachov – soused
-   Michaela Tintěrová, Stadtrodská 14998, 34701 Tachov – soused
-   Marie Dlesková, Partyzánská 843/5 312 00 Plzeň – soused
-   Petr Bílý, Dlouhý Újezd 205, 347 01 Tachov - soused
-   Dagmar Bílá, Dlouhý Újezd 205, 347 01 Tachov - soused
-   Jan Lukeš, Zábělská 1159/21, 312 11 Plzeň – soused
-   Vlastimil Mrázek, Dlouhý Újezd 168, 347 01 Tachov – soused
-   Naděžda Mrázková, Dlouhý Újezd 168, 347 01 Tachov – soused
-   Drahomíra Kobercová, Trenčínská 2624/20, 141 00 Praha 4 – soused
-   Lenka Klesová, Dlouhý Újezd 40, 347 01 Tachov – soused
-   Jindřich Holík, Bělojarská 1524, 347 01 Tachov – soused
-   Romana  Holíková, Bělojarská 1524, 347 01 Tachov – soused
-   Marie Volfová, Dlouhý Újezd 33, 347 01 Tachov – soused
-   Jan Volf, Dlouhý Újezd 33, 347 01 Tachov – soused
-   Jiří Plecitý, Dlouhý Újezd 33, 347 01 Tachov – soused
-   Hana Plecitá, Dlouhý Újezd 33, 347 01 Tachov – soused
-   Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60/144, 603 00 Brno- střed – soused
-   Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové - soused
-   Povodí Vltavy, Denisovo nábřeží 14, Plzeň
-   ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 Děčín
-   RWE Distribuční služby s.r.o. Brno
-   Telefonica O2 Czech Republik a.s., Praha

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbude však platnosti,  jestliže v této lhůtě bude započato s umístěním staveb pro stanovený účel.

Odůvodnění

Žadatel Obec Dlouhý Újezd, č.p. 170, 347 01 Tachov, IČ 00573761 podala dne 8.6.2011 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby – Prodloužení kanalizačního řadu na p.p.č. 1337/1, 1337/9 a 1645 vše  ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú.Dlouhý Újezd.

Stavební úřad opatřením ze dne 27.6.2011 oznámil v souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením  na den 28.7.2011 a zároveň vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistil na pozemku, na němž se má záměr uskutečnit, vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 92 stavebního zákona a zjistil, že umístěním staveb nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Změna využití území a umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území ve znění pozdějších změn a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby.

Návrh ze dne 8.6.2011 byl doložen těmito vyjádřeními a souhlasy:

- Povodí Vltavy ze dne 25.5.2011 pod zn. 29281/2011-343/Hu SP -2011/8176
- Telefónica O2 Czech Republik a.s. Praha ze dne 2.6.2011 pod č.j. 85514/11
- ČEZ ICT Servis  a.s. Praha ze dne 9.6.2011 pod zn. P5A11000159675
- RWE, distribuční služby s.r.o.  ze dne 16.6.2011 pod zn. 1347/11/177
- při ústním jednání stanoviskem MěÚ Tachov - OŽP

Stanoviska dotčených orgánů, organizací a účastníků řízení byla zkoordinována a jsou zahrnuta v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne doručení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, podáním u zdejšího odboru výstavby a územního plánování.

Josef Havel, vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

Doručí se (na doručenku) – účastníci podle § 85 odst. 1:

-    Obec Dlouhý Újezd
-    Městský úřad Tachov – OŽP
-    Městský úřad Tachov – odbor výstavby a územního plánování

 

Veřejnou vyhláškou -  účastníci podle § 85 odst. 2

-   Jan Altman, Třešňová 1802, 34701 Tachov  - soused
-   Anna Altmanová, Třešnová 1802, 347 01 - soused
-   Bohumil Chejnovský, Dlouhý Újezd 202, 347 01 Tachov – soused
-   Ivana Chejnovská, Dlouhý Újezd 202, 347 01 Tachov - soused
-   Václav Novák, Prokopa Velikého 1402, 347 01 Tachov – soused
-   Dobrinka Nováková, Prokopa Velikého 1402, 347 01 Tachov – soused
-   Pavlína Svobodová, Kollárová 982, 347 01 Tachov – soused
-   Robert  Horváth, Dlouhý Újezd 201, 347 01 Tachov – soused
-   Michaela Tintěrová, Stadtrodská 14998, 34701 Tachov – soused
-   Marie Dlesková, Partyzánská 843/5 312 00 Plzeň – soused
-   Petr Bílý, Dlouhý Újezd 205, 347 01 Tachov - soused
-   Dagmar Bílá, Dlouhý Újezd 205, 347 01 Tachov - soused
-   Jan Lukeš, Zábělská 1159/21, 312 11 Plzeň – soused
-   Vlastimil Mrázek, Dlouhý Újezd 168, 347 01 Tachov – soused
-   Naděžda Mrázková, Dlouhý Újezd 168, 347 01 Tachov – soused
-   Drahomíra Kobercová, Trenčínská 2624/20, 141 00 Praha 4 – soused
-   Lenka Klesová, Dlouhý Újezd 40, 347 01 Tachov – soused
-   Jindřich Holík, Bělojarská 1524, 347 01 Tachov – soused
-   Romana  Holíková, Bělojarská 1524, 347 01 Tachov – soused
-   Marie Volfová, Dlouhý Újezd 33, 347 01 Tachov – soused
-   Jan Volf, Dlouhý Újezd 33, 347 01 Tachov – soused
-   Jiří Plecitý, Dlouhý Újezd 33, 347 01 Tachov – soused
-   Hana Plecitá, Dlouhý Újezd 33, 347 01 Tachov – soused
-   Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60/144, 603 00 Brno- střed – soused
-   Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové - soused
-   Povodí Vltavy, Denisovo nábřeží 14, Plzeň
-   ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 Děčín
-   RWE Distribuční služby s.r.o. Brno
-   Telefonica O2 Czech Republik a.s., Praha

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce  MěÚ Tachov, Obce Dlouhý Újezd  a na webových stránkách Města: www.tachov-mesto.cz. Vývěsní lhůta začíná běžet den následující po dni vyvěšení. Sejmutí oznámení (vyhlášky) je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být oznámení neprodleně vráceno zpět odboru výstavby a územního plánování MěÚ Tachov.

Správní poplatek ve výši 1.000 Kč, vyměřený podle pol. č. 18, písm. a) č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a byl zaplacen dne 26.7.2011.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 9379x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 16:12 09.10.