Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:07:05:42
Teplota [°C]:4.8
Vlhkost [%]:87
Tlak [hPa]:1002.2
Rychl. větru [m/s]:3.4
Směr větru:SWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:07:04:50
Stav:100 %
Dnes je 28.10.2020
Státní svátek
Úvodní stránka > Úřední deska > 2011 > Podrobnosti záznamu

Oznámení o zahájení územního

Vyvěšeno: 29.08.11 (09:00) -- 13.09.11          

Městský úřad Tachov, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

Váš dopis č.j./ze dne: --/02.07.2011
Naše č.j.: 1131/2011 – OVÚP - 2
Vyřizuje/Linka: Vágnerová/157
v Tachově 25.8.2011

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení územního a pozvání k ústnímu jednání

Stavebník – Jaroslav Synek, nar. 7.5.1978 a Dagmar Synková, nar. 12.5.1979, oba bytem Želivského 1755, 347 01 Tachov podali dne 15.8.2011 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby – „Septiku a kanalizační přípojky pro rodinný dům na 143 k.ú. Dlouhý Újezd“.

Stavba obsahuje: umístění typového septiku EKONA S5 o užitném objemu 3,5 m3 na st.p.č. 143 a kanalizační přípojky DN 125 délky cca 8,00 m na st.p.č. 143 a p.p.č. 1290/1 k.ú. Dlouhý Újezd.

Městský úřad v Tachově, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP) jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 3.10. 2011 (pondělí) v 9.00 hodin se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti (Modrý salonek) Městského úřadu v Tachově, Rokycanova 1, Tachov. ( ve vestibulu vlevo po schodišti)

Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání , jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u odboru výstavby a územního plánování rozvoje Městského úřadu v Tachově ve dnech: pondělí a středa 7.00 – 16.30 hodin.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Josef Havel, vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Obdrží
Účastníci územního řízení 

doručí se na doručenku

Jaroslav Synek, Želivského 1755, 347 01 Tachov – žadatel
Dagmar Synková, Želivského 1755, 347 01 Tachov – žadatel
Obec Dlouhý Újezd
Městský úřad Tachov
- OŽP, ODSH

doručí se veřejnou vyhláškou - vlastníci sousedních pozemků a staveb

Jaroslava Vaňkátová, Dlouhý Újezd 146, 347 01 Tachov - soused
Jindřiška Křížková, Dlouhý Újezd č.p.146, 347 01 Tachov - soused
Pavla Kurčíková, Chodský Újezd 147, 348 015 Chodský Újezd - soused
Justina Kravcová, Smetanova 621/8, 353 01 Mariánské Lázně - soused
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha
RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno
ČEZ Distribuce, a.s., oddělení Dokumentace Plzeň

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tachov, Obce Dlouhý Újezd a na webových stránkách města: www.tachov-mesto.cz.

Vyvěšení lhůta začíná běžet den následující po dni vyvěšení. Sejmutí oznámení vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vyvěšení lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být neprodleně vráceno zpět na zdejší odbor – odbor výstavby a územního plánování.

Žadatele tímto vyzýváme, aby bezodkladně po obdržení tohoto oznámení zajistil vyvěšení informace o záměru stavby a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí na vhodném veřejně přístupném místě u pozemku a to do doby veřejného ústního jednání.Tato informace musí obsahovat grafické vyjádření záměru (část projektové dokumentace – koordinační situace, pohledy, průvodní zpráva).

Žadateli se vyměřuje správní poplatek podle zák.č. 634/2004 Sb. dle pol.č. 17 odst. 1 písm. i) ve výši 1000,- Kč, který bude zaplacen nejpozději do 3.10.2011 na účet 2688980287, kód banky 0100, VS 13618391, KS 0379 nebo přiloženou poštovní poukázkou.
Doklad o provedení platby bude předložen ke kontrole na odboru výstavby a územního plánování. Platbu je možno provést i v hotovosti v pokladně na finančním odboru MěÚ v Tachově.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8697x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 16:12 09.10.