Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:03:52:05
Teplota [°C]:8.3
Vlhkost [%]:89.7
Tlak [hPa]:1005.1
Rychl. větru [m/s]:2.5
Směr větru:SW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:03:49:50
Stav:100 %
Dnes je 29.10.2020
Silvie
Úvodní stránka > Úřední deska > 2011 > Podrobnosti záznamu

Rozhodnutí o umístění stavby - septik (Synkovi)

Vyvěšeno: 06.10.11 (09:00) -- 21.10.11          

Městský úřad Tachov, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

Váš dopis č.j./ze dne: --/--
Naše č.j.: 1131/2011-OVÚP-4
Vyřizuje/Linka: Vágnerová/157
v Tachově 4.10.2011

Veřejná vyhláška
ROZHODNUTÍ

Městský úřad v Tachově, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP), jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších změn, v územním řízení přezkoumal žádost Jaroslava Syneka, nar. 7.5.1978 a Dagmary Synkové, nar. 12.5.1979, oba bytem Želivského 1755, 347 01 Tachov (dále jen „žadatel“) podanou dne 15.8..2011 o vydání rozhodnutí o umístění stavby  –„Septiku a kanalizační přípojky pro rodinný dům na 143 k.ú. Dlouhý Újezd“ a na základě toho podle § 79, 80 a 92 stavebního zákona a § 9 a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vydává rozhodnutí o umístění stavby.

Stavba obsahuje – umístění typového septiku EKONA S5 o užitném objemu 3,5 m3 na st.p.č. 143 v kultuře zastavěná plocha – nádvoří a kanalizační přípojky DN 125 délky cca 8,00 m na st.p.č.143 zastavěná plochy – nádvoří a p.p.č. 1290/1 ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú. Dlouhý Újezd.

Pro umístění  a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba se umisťuje na st.p.č. 143 v kultuře zastavěná plocha – nádvoří a p.p.č. 1290/1 ostatní plocha - ostatní komunikace k.ú. Dlouhý Újezd podle dokumentace zpracované pro územní řízení ing. Jaroslavem Krystyníkem, Dvořákova 533, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 432 742 85

2. V dalším stupni přípravy stavby budou splněny podmínky dotčených orgánů a organizací:
- MěÚ Tachov – OŽP, závazným stanoviskem vydaným při ústním projednání dne 3.10.2011 a to :
1) stavba septiku je vodním dílem podle vodního zákona a příslušný k povolení stavby je vodoprávní úřad

3. Stavba kanalizační přípojky bude zahájena nejpozději do 12 měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí. Před zahájením bude požádám Městský úřad ODSH o stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích , ve znění pozdějších předpisů. Po uložení přípojky bude její veřejná část zaměřena a zaměření bude předloženo písemně a na CD ve formátu *.dgn nebo *.vyk se seznamem souřadnic a výšek v textovém tvaru v systému S-JTSK a Bpv na stavební úřad.

Rozhodnutí o námitkách účastníků územního řízení:

Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

Účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona jsou:

 • Jaroslav Synek, Želivského 1755, 347 01 Tachov  – žadatel
 • Dagmar Synková,  Želivského 1755, 347 01 Tachov – žadatel
 • Obec Dlouhý Újezd
 • Městský úřad Tachov - OŽP a ODSH
 • Jaroslava Vaňkátová, Dlouhý Újezd 146, 347 01  Tachov - soused
 • Jindřiška Křížková, Dlouhý Újezd  č.p.146, 347 01 Tachov  - soused
 • Pavla Kurčíková, Chodský Újezd 147, 348 015 Chodský Újezd - soused
 • Justina Kravcová, Smetanova 621/8, 353 01 Mariánské Lázně - soused
 • Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha
 • RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno
 • ČEZ Distribuce, a.s., oddělení Dokumentace Plzeň

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude započato s umístěním staveb pro stanovený účel.

Odůvodnění

Žadatelé Jaroslav Synek, nar. 7.5.1978 a Dagmar Synková, nar. 12.5.1979, oba bytem Želivského 1755, 347 01 Tachov podali dne 15.8.2011 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby –„Septiku a kanalizační přípojky pro rodinný dům na 143 k.ú. Dlouhý Újezd“.
Stavební úřad opatřením ze dne 27.6.2011 oznámil v souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den 3.10.2011 a zároveň vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistil na pozemku, na němž se má záměr uskutečnit, vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 92 stavebního zákona a zjistil, že umístěním staveb nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Změna využití území a umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území ve znění pozdějších změn a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby.

Návrh ze dne 15.8.2011 byl doložen těmito vyjádřeními a souhlasy:

 • Městského úřadu v Tachově, odboru dopravy a SH ze dne 8.8.2011 pod č.j. 5319/2011-ODSH
 • ČEZ Distribuce a.s. Děčín ze dne 14.7.2011 pod zn. 001035300112
 • Telefónica O2 Czech Republik a.s. Praha ze dne 17.6..2011 pod č.j. 94735/11
 • ČEZ ICT Servis a.s. Praha ze dne 22.6.2011 pod zn. P5A11000180261
 • RWE, distribuční služby s.r.o. ze dne 19.76.2011 pod zn. 1559/11/177
 • Obce Dlouhý Újezd ze dne 4.7.2011
 • Vodáren a kanalizací Karlovy Vary a.s. ze dne 20.7.2011

Stanoviska dotčených orgánů, organizací a účastníků řízení byla zkoordinována a jsou zahrnuta v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne doručení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, podáním u zdejšího odboru výstavby a územního plánování.

Josef Havel, vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Doručí se (na doručenku) – účastníci podle § 85 odst. 1

 • Jaroslav Synek, Želivského 1755, 347 01 Tachov – žadatel
 • Dagmar Synková, Želivského 1755, 347 01 Tachov – žadatel
 • Obec Dlouhý Újezd
 • Městský úřad Tachov - OŽP a ODSH

Veřejnou vyhláškou - účastníci podle § 85 odst. 2

 • Jaroslava Vaňkátová, Dlouhý Újezd 146, 347 01 Tachov - soused
 • Jindřiška Křížková, Dlouhý Újezd  č.p.146, 347 01 Tachov - soused
 • Pavla Kurčíková, Chodský Újezd 147, 348 015 Chodský Újezd - soused
 • Justina Kravcová, Smetanova 621/8, 353 01 Mariánské Lázně - soused
 • Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha
 • RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno
 • ČEZ Distribuce, a.s., oddělení Dokumentace Plzeň

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce  MěÚ Tachov, Obce Dlouhý Újezd  a na webových stránkách Města: www.tachov-mesto.cz. Vývěsní lhůta začíná běžet den následující po dni vyvěšení. Sejmutí oznámení (vyhlášky) je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být oznámení neprodleně vráceno zpět odboru výstavby a územního plánování  MěÚ Tachov.

Správní poplatek ve výši 1.000 Kč, vyměřený podle pol. č. 18, písm. a) č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a byl zaplacen dne 31.8.2011.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8934x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 16:12 09.10.