Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:02:43:25
Teplota [°C]:7.7
Vlhkost [%]:90.2
Tlak [hPa]:1004.9
Rychl. větru [m/s]:3.4
Směr větru:SW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:02:39:56
Stav:100 %
Dnes je 29.10.2020
Silvie
Úvodní stránka > Úřední deska > 2011 > Podrobnosti záznamu

Návrh rozpočtu 2012

Vyvěšeno: 30.11.11 (09:00) -- 15.12.11          

Předběžný k 28.11.2011
v Kč na dvě desetinná čísla

Obec Dlouhý Újezd

I. Rozpočtové příjmy
Paragraf
a
Položka
b
Text návrh rozpočtu
1
rozpočet po změnách
2
schválený rozpočet
3
0000
0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 570 000,00
0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin 150 000,00
0000 1113 Daň z přijmu fyz. osob z kap. výnosů 50 000,00
0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 600 000,00
0000 1211 Daň z přidaná hodnoty 1 130 000,00
0000 1337 Poplatek za Iikvidaci komunálního odpadu 170 000,00
0000 1341 Poplatek ze psů 5 400,00
0000 1361 Správní poplatky 2 000,00
0000 1511 Dan z nemovitostí 180 000,00
0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám souh. dotv 72 000,00
0000 **** 2 929 400,00
2310 Pitná voda
2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000,00
2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 90 000,00
2310 **** 240 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře
3392 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejích čás 30 000,00
3392 **** 30 000,00
3613 Nebytové hospodářství
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich čas 84 000,00
3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 000,00
3612 **** 99 000,00
3619 Ostatní rozvoj bydlení a byt. hospodářst
3619 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 14 760,00
3619 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 32 000,00
3619 **** 34 760,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3639 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 16 000,00
3639 **** 16 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunál. odpadu
3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00
3639 **** 25 000,00
6171 Činnost místní správy
6171 2141 Příjmy z úroků 5 000,00
6171 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 000,00
6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00
6171 **** 20 000,00
Celkem 3 394 160,00
II. Rozpočtové výdaje
Paragraf
a
Položka
b
Text návrh rozpočtu
1
rozpočet po změnách
2
schválený rozpočet
3
2212 Silnice
2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00
2212 **** 50 000,00
2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací
2219 5171 výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrz 50 000,00
2219 **** 50 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 8 000,00
2221 **** 8 000,00
2310 Pitná voda
2310 5154 Elektrická energie 5 000,00
2310 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00
2310 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž 20 000,00
2310 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 125 600,00
2310 **** 205 600,00
2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00
2321 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udr 20 000,00
2321 **** 30 000,00
3111 Předškolní zařízení
3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 30 000,00
3111 **** 30 000,00
3113 Základní školy
3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 250 000,00
3113 **** 250 000,00
3314 Činnosti knihovnická
3314 5162 Služby telekomunikaci a radiokomunikaci 0,00
3314 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00
3314 **** 8 000,00
3319 Ost. záležitosti kultury
3319 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00
3319 **** 10 000,00
3341 Rozhlas a televize
3341 5162 Služby telekomunikaci a radiokomunikaci 600,00
3341 **** 600,00
3392 Zájmová činnost v kultuře
3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00
3392 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00
3392 5153 Plyn 200 000,00
3392 5154 Elektrická energie 55 000,00
3392 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00
3392 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00
3392 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž 25 000,00
3392 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 10 000,00
3392 **** 354 688,00
3399 Zálež.kultury, církví a sděl. prostředků
3399 5194 Věcné dary 20 000,00
3399 5492 Dary obyvatelstvu 15 000,00
3399 **** 35 000,00
3419 Ost. tělovýchovná činnost
3419 5222 Neinv.transf. občanským sdružením 113 000,00
3419 **** 113 000,00
3513 Lékařská služba první pomoci
3513 5229 Ost.neinv.trarisf. nezisk. a podob.organ. 15 000,00
3513 **** 15 000,00
3612 Bytové hospodářství
3612 5153 Plyn 7 000,00
3612 5154 Elektrická energie 24 000,00
3612 **** 31 000,00
3631 Veřejné osvětlení
3631 5154 Elektrická energie 55 000,00
3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00
3631 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž 20 000,00
3631 **** 80 000,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí
3633 6121 Budovy, haly a stavby 581 960,00
3633 **** 581 960,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3639 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 2 000,00
3639 **** 2 000,00
3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
3721 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00
3721 **** 15 000,00
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadu
3722 5169 Nákup ostatních služeb 275 000,00
3722 **** 275 000,00
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů
3723 5169 Nákup ostatních služeb 84 000,00
3723 **** 84 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00
3745 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00
3745 **** 31 000,00
5512 Požární ochrana - dobr. část
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00
5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00
5512 5153 Plyn 6 800,00
5512 5154 Elektrická energie 6 000,00
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00
5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00
5512 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž 6 000,00
5512 **** 53 000,00
6112 Zastupitelstva obcí
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obci a krajů 392 000,00
6112 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 98 000,00
6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištěni 36 000,00
6112 **** 526 000,00
6171 Činnost místní správy
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 160 000,00
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 21 000,00
6171 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 40 000,00
6171 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištěni 15 000,00
6171 5038 Pov. poj. na úrazové pojištění 4 000,00
6171 5041 Odměny za dušev. vlastnictví 0,00
6171 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 2 000,00
6171 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00
6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00
6171 5153 Plyn 0,00
6171 5161 Služby pošt 4 000,00
6171 5162 Služby telekomunikaci a radiokomunikací 40 000,00
6171 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00
6171 5165 Nájemné za půdu 0,00
6171 5166 Výdaje na dodav. pořízeni informaci 6 000,00
6171 5167 Služby školeni a vzdělávání 5 000,00
6171 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00
6171 5172 Výdaje na nákup softwaru a podprogramů 15 000,00
6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00
6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštěni 1 000,00
6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00
6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000,00
6171 5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 5 000,00
6171 5339 Neinv. přisp. ostatním PO 0,00
6171 5361 Nákup kolků 1 000,00
6171 5362 Platby dani a poplatků st. rozpočtu 0,00
6171 **** 585 000,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
6320 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00
6320 **** 5 000,00
6402 Finanční vypořádáni minulých let
6402 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00
6402 **** 0,00
Celkem 3 394 160,00

Návrh rozpočtu na rok 2012 byl sestaven dle dostupných podkladů z hospodaření obce za rok 2011 a dle platných legislativních předpisů k uvedenému dni.
Při návrzích změn v rozpočtu obce je nutné, aby příjmy a výdaje byly v souladu a nedošlo k porušení vyrovnanosti rozpočtu. Porušení vyrovnanosti rozpočtu by bylo možné řešit dofinancováním - úvěrem nebo vlastními zdroji.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8189x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 16:12 09.10.