Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:07:35:52
Teplota [°C]:12.5
Vlhkost [%]:77.8
Tlak [hPa]:1011.5
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:N
Aktuální stav vodojemu:
Čas:07:34:51
Stav:99.1 %
Dnes je 11.07.2020
Olga
Úvodní stránka > Úřední deska > 2012 > Podrobnosti záznamu

Nařízení Státní rostlinolékařské správy

Vyvěšeno: 13.01.12 (09:00) -- 28.01.12          

Česká Republika - Státní rostlinolékařská správa
organizační složka státu
Sekce územních útvarů - oblastní odbor Plzeň
Korespondenční adresa: Slovanská alej 20, 326 00 Plzeň

Č. j.: SRS 000266/2012
V Plzni dne 9. 1. 2012

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání a šíření bázlivce kukuřičného Diabrotica virgifera virgifera LeConte č. 1/33000/2012

Státní rostlinolékařská správa (dále jen „SRS“), jako správní úřad rostlinolékařské péče podle § 72 odst. 1, 2 a 4 písm. b) a e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) prostřednictvím Oblastního odboru Plzeň (dále jen“ObO SRS Plzeň“), nařizuje podle § 76 odst. 2 věty druhé a § 76 odst. 2 písm. a) zákona všem podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, které se při podnikatelské činnosti zabývají pěstováním kukuřice na pozemcích které mají ve vlastnictví nebo je užívají na základě jiného právního důvodu v katastrálních územích (dále jen „k.ú“) specifikovaných v čl. I – tabulka č.1 tohoto nařízení, níže uvedená mimořádná rostlinolékařská opatření (dále jen „MRO“) proti šíření škodlivého organismu - bázlivce kukuřičného Diabrotica virgifera virgifera LeConte (dále jen „DVV“).

Čl. I Opatření a vymezení území v bezpečnostní zóně

Podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona se vymezuje území tvořené ohniskovou a bezpečnostní zónou.
Bezpečnostní zónu tvoří pozemky v okruhu minimálně 5 km vně ohniskové zóny a zahrnuje celá k.ú. vyjmenovaná níže v tabulce č. 1. Ohnisková zóna (vymezená v okruhu 1 km od místa výskytu DVV) je vymezena pozemky uvedenými v tabulce č. 2.

Tabulka č. 1- Bezpečnostní zóna

Obec Katastrální územíKód k.ú.Poznámka

Bor Doly u Boru 607339  
Bor Lhota u Tachova 715964  
Bor Lužná u Boru 607355  
Bor Ostrov u Tachova 715972  
Částkov Částkov 618560 kromě pozemků v ohniskové zóně
Částkov Maršovy Chody 618578  
Částkov Pernolec 618586 kromě pozemků v ohniskové zóně
Dlouhý Újezd Dlouhý Újezd 626694  
Hošťka Pořejov 646253  
Kočov Klíčov 667668  
Kočov Kočov 667676  
Lom u Tachova Lom u Tachova 686603  
Přimda Mlýnec pod Přimdou 773816  
Staré Sedliště Labuť 678830  
Staré Sedliště Mchov 754641  
Staré Sedliště Nové Sedliště 754650  
Staré Sedliště Staré Sedliště 754668  
Staré Sedliště Úšava 754676  
Studánka Studánka 758175  
Tachov Malý Rapotín 764922  
Tachov Oldřichov 764949  
Tachov Tachov 764914  
Tachov Velký Rapotín 618594 kromě pozemků v ohniskové zóně
Tachov Vítkov u Tachova 764833  
Tisová Jemnice 767204  
Tisová Kumpolec 767212  
Tisová Tisová u Tachova 767221  
Tisová Trnová u Tachova 767239  

Tabulka číslo 2 - Ohnisková zóna

Obec Katastrální územíKód k.ú.Půdní bloky v evidenci zem.půdy LPIS MZe ČR

Částkov Částkov 618560 1003/1 část, 1003/6, 2005, 2006, 2901/13 část, 3001/1 část
Částkov Pernolec 618586 1003/1 část, 1909, 1910
Tachov Velký Rapotín 618594 2901/13 část, 2905, 2901/18, 2901/16

V bezpečnostní zóně se povinným osobám nařizují, podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona, mimořádná rostlinolékařská opatření:

  1. zákaz pěstování kukuřice v roce 2012 na pozemcích, kde byla v roce 2011 pěstována kukuřice, nebo 
  2. provést vhodné ošetření proti bázlivci kukuřičnému v porostech kukuřice pěstované v roce 2012 na pozemcích, kde byla v roce 2011 pěstována kukuřice – ošetřováním se rozumí aplikace insekticidních mořidel nebo půdních insekticidů proti larvám nebo aplikace insekticidů proti dospělcům – tyto insekticidní přípravky jsou uvedené v aktuálně platném Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin nebo jsou povolené k použití podle článku 51 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, informaci o povolených přípravcích k použití proti larvám a dospělcům bázlivce kukuřičného a způsobu ošetření porostů podá pěstitelům i ObO SRS Plzeň.

Za ošetření proti larvám bázlivce kukuřičného se považuje i použití osiva namořeného v zahraničí insekticidem, který sice není v České republice povolen pro dané použití, ale je za účelem ochrany proti bázlivci kukuřičnému povolen v jiných zemích. Mořidla povolená v ČR proti larvám bázlivce kukuřičného lze nalézt na webových stránkách SRS v Registru přípravků na ochranu rostlin nebo tuto informaci pěstiteli na dotaz sdělí ObO SRS Plzeň. Ošetření proti dospělcům bázlivce kukuřičného se provede co nejdříve po oznámení signalizace tohoto ošetření, které i s bližšími instrukcemi vydá ObO SRS Plzeň způsobem v místě obvyklým, minimálně však prostřednictvím úřední desky ObO SRS Plzeň na webových stránkách SRS.

Čl. II Poučení o bázlivci kukuřičném Diabrotica virgifera virgifera LeConte

Bázlivec kukuřičný (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) působí významné hospodářské škody na porostech kukuřice, vzniká u něj rychle rezistence proti insekticidním přípravkům a na území Evropské unie jsou vhodné klimatické podmínky pro jeho další šíření. Patří podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona a přílohy č. 1 prováděcí vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, v platném znění (dále jen „vyhláška“), mezi škodlivé organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropské unie. Evropská Komise svým rozhodnutím 2003/766/ES ve znění pozdějších předpisů a svým doporučením 2006/565/ES, které je závazné pro všechny členské státy Evropské unie včetně ČR, stanovila všem členským státům postup proti zavlékání a šíření tohoto škodlivého organismu.
Při jeho výskytu nařizuje SRS mimořádná rostlinolékařská opatření k jeho eradikaci nebo k zabránění dalšího šíření podle § 76 odst. 2 písm. a) zákona, a zároveň vymezuje a rozděluje karanténní území na ohniskovou a bezpečnostní zónu. Ohnisková zóna se stanovuje okolo pole (pozemku) na němž byl bázlivec kukuřičný odchycen, a to nejméně do vzdálenosti 1 km od hranice tohoto pole (pozemku), bezpečnostní zóna pak okolo ohniskové zóny, a to nejméně do vzdálenosti 5 km od hranice ohniskové zóny.

Hlavní hostitelskou rostlinou pro larvy i dospělce je kukuřice (Zea mays L.), larvy se však mohou příležitostně vyvinout i na kořenech jiných trav a dospělí brouci se mohou živit i na rostlinách z čeledí Poaceae, Asteraceae, Fabaceae a Cucurbitaceae.

Bázlivec kukuřičný má jednu generaci ročně. Přezimuje vajíčko v půdě. Samice kladou vajíčka především do kukuřičných polí, proto se DVV může šířit především v místech, kde se opakovaně na týchž pozemcích (polích) pěstuje kukuřice po kukuřici.

Vylíhlé larvy ožírají kořeny kukuřice. Největší mortalita larev je v prvém instaru, neboť malá larvička musí do 24 hodin po vylíhnutí najít kořeny hostitelské rostliny, jinak zahyne. Larvy dokončují vývoj průměrně po třech týdnech od vylíhnutí. Dospělci se líhnou v evropských podmínkách nejčastěji v červenci, v závislosti na průběhu počasí. Dospělci žijí 5 – 6 týdnů a jsou nejčastěji nalézáni v druhé polovině července a v srpnu. Zpočátku ožírají listy kukuřice, později se živí pylem, bliznami a vrcholky palic. Samice se páří již po 10ti dnech po vylíhnutí a klade okolo 400 vajíček průměrně v osmi snůškách. Mezi jednotlivými snůškami je obvykle interval 2 – 3 dny.

Agrotechnická opatření
Základním preventivním ochranným opatřením je střídání plodin, kukuřice by neměla být pěstována na stejném poli dříve než po 2 letech. Důležité je také ničení plevelných rostlin kukuřice z výdrolu v předplodině. Za vhodnou předplodinu lze považovat např. ozimou pšenici a jarní ječmen. Stupeň napadení je možno do jisté míry regulovat termínem výsevu, hustotou porostu, hnojením dusíkem a vhodnou úpravou půdy. V ohrožených oblastech je lépe nepěstovat kukuřici s minimalizací zpracování půdy.

Chemická ochrana
Ochrana proti larvám: základem ochrany je aplikace insekticidních mořidel nebo půdních insekticidů. Granulované půdní insekticidy mohou být aplikovány plošně se zapravením do půdy ihned po aplikaci. Mohou být též aplikovány pásově speciálními aplikátory do řádků při setí nemořeného osiva kukuřice. Kapalné insekticidy jsou aplikovány přímo do půdy k vysévanému osivu současně při výsevu do výsevního lůžka nebo využitím speciální pulzní pumpy. Účinnost insekticidů aplikovaných proti larvám závisí na mnoha faktorech. Velmi důležitý je termín aplikace a termín líhnutí larev. Larvy prvního vývojového stadia jsou nejcitlivější. Čím jsou larvy starší, tím jsou k ošetření odolnější.
Ochrana proti dospělcům: aktuální seznam insekticidů povolených k ošetření proti bázlivci kukuřičnému je dostupný na internetových stránkách Státní rostlinolékařské správy v Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin. Státní rostlinolékařská správa může udělit výjimku na použití jiných, než v tomto seznamu uvedených, přípravků proti bázlivci kukuřičnému. Takovéto výjimky budou zveřejněny ve Věstníku Státní rostlinolékařské správy.

Mimořádná rostlinolékařská opatření se ukládají s cílem zamezit dalšímu šíření bázlivce kukuřičného do dosud nezamořených oblastí České republiky a Evropské unie, a tím co nejvíce oddálit vznik hospodářsky významných škod na porostech kukuřice, kterou je v některých oblastech obtížné v osevním postupu nahradit jinou vhodnou plodinou.

Čl. III Sankce

Za porušení povinností stanovených tímto nařízením může SRS uložit pokutu fyzickým podnikajícím osobám a právnickým osobám podle ustanovení § 79h odst. 1 písm. c) zákona do výše 1 500 000 Kč.

Čl. IV Zrušovací ustanovení

V případě že nebude ve výše vymezeném území (ohnisková a bezpečnostní zóna) v průběhu 2 let následujících po roce posledního zjištění výskytu bázlivce kukuřičného (DVV) zjištěn žádný jeho další výskyt, nařízení o MRO budou zrušena. Rovněž při jakékoli zákonné změně podmínek, které budou spolehlivě zjištěny a doloženy, SRS část nebo celé nařízení zruší nebo upraví (§ 76 odst. 4 zákona).

Čl. V Účinnost

Toto nařízení SRS nabývá účinnosti dnem jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství České republiky.

Ing. Dana Pohanová, vrchní rostlinolékařský inspektor

Rozdělovník:

1/ Městský úřad Bor, Náměstí 1
2/ Městský úřad Tachov, Rokycanova 1, 347 01
3/ Městský úřad Přimda, nám. Republiky 122, 348 06
4/ Obecní úřad Částkov, Částkov 49, 348 01
5/ Obecní úřad Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd 170, 347 01
6/ Obecní úřad Hošťka, Hošťka 75, 348 06
7/ Obecní úřad Kočov, Kočov 29, 348 15
8/ Obecní úřad Lom u Tachova, Lom u Tachova 35, 347 01
9/ Obecní úřad Staré Sedliště, Staré Sedliště 359, 348 01
10/ Obecní úřad Studánka, Studánka 170, 347 01
11/ Obecní úřad Tisová, 348 01
12/ www.eagri.cz
13/ Odbor ochrany proti škodlivým organismům, SRS
14/ vlastní do spisu
15/ Ministerstvo zemědělství České republiky

Datum vyvěšení na úřední desce SRS: 13. 1. 2012
Datum vyvěšení na úřední desce MZe: 13. 1. 2012
Den sejmutí z úřední desky SRS: 28. 1. 2012
Den sejmutí z úřední desky MZe: 28. 1. 2012

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8652x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 11:49 10.07.