Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:09:54:36
Teplota [°C]:24.1
Vlhkost [%]:57.7
Tlak [hPa]:1011.1
Rychl. větru [m/s]:1.8
Směr větru:SE
Aktuální stav vodojemu:
Čas:09:49:54
Stav:99.8 %
Dnes je 14.07.2020
Karolína
Úvodní stránka > Úřední deska > 2012 > Podrobnosti záznamu

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Vyvěšeno: 15.02.12 (09:00) -- 01.03.12          

Městský úřad Tachov
Hornická 1695, 347 01 Tachov
Odbor životního prostředí

Váš dopis č.j./ze dne: sine/2011-12-21
naše č.j.: 20/2012-OŽP-2
vyřizuje/linka: Štelmák/285
v Tachově 15.2.2012

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a sdělení o upuštění šetření a ústního jednání

Obec Dlouhý Újezd, IČ 00573761, podala dne 2.1.2012 u zdejšího odboru žádost o povolení stavby vodního díla podle § 15 zákona č. 254/2011 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů: prodloužení kanalizační stoky na p.p.č. 1337/1, 1337/9, 1645 v k.ú. Dlouhý Újezd budované v rámci akce: "prodloužení kanalizačního řadu na p.p.č. 1337/1 kat. území Dlouhý Újezd".

Stavba bude obsahovat:
- kanalizační stoka PP-UR2 DN 250 délky 327,50m

Navržená stoka zajistí odkanalizování stávajících rodinných domků na pravém břehu vodního toku v západní části obce Dlouhý Újezd.

Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí podle § 115 zák. č. 254/2011 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů oznamuje zahájení vodoprávního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a současně sděluje, že na základě ust. § 112 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů upouští od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby.

Do pokladů lze nahlédnout u odboru životního prostředí Městského úřadu Tachov v úřední dny pondělí a středu. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci své námitky, popř. důkazy nejpozději do 10-ti dnů od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto.

Žadateli se vyměřuje správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů ve výši 2 500 Kč. Poplatek lze uhradit na účet 2688980287 / 0100 u KB, var. symbol 4201311, konst. symbol 379 nebo v hotovosti na pokladně MěÚ v Tachově. Doklad o zaplacení bude předložen ke kontrole odboru životního prostředí.

Doručí se:
Účastníci vodoprávního řízení:

Obec Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd 170, 34701 Tachov
Robert Horváth, Dlouhý Újezd 201, 34701 Tachov
Michaela Horváthová, Dlouhý Újezd 201, 34701 Tachov
Lesy ČR s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov, Tyršova 1902, 25601 Benešov
Jan Lukeš, Zábělsá 1159/21, 31211 Plzeň
Jan Volf, Dlouhý Újezd 33, 34701 Tachov
Marie Volfová, Dlouhý Újezd 33, 34701 Tachov
Jiří Plecitý, Dlouhý Újezd 33, 34701 Tachov
Hana Plecitá, Dlouhý Újezd 33, 34701 Tachov
Jindřich Holík, Bělojarská 1524, 34701 Tachov
Romana Holíková, Bělojarská 1524, 34701 Tachov
Bohumil Chejnovský, Dlouhý Újezd 202, 34701 Tachov
Ivana Chejnovská, Dlouhý Újezd 202, 34701 Tachov
Lenka Klesová, Dlouhý Újezd 40, 34701 Tachov
Petr Bílý, Dlouhý Újezd 205, 34701 Tachov
Dagmar Bílá, Dlouhý Újezd 201, 34701 Tachov
Jan Altmann, Třešňová 1802, 34701 Tachov
Anna Altmannová, Třešňová 1802, 34701 Tachov
Pavlína Svobodová, Kollárova 982, 34701 Tachov
Drahomíra Koberová, Trenčínská 2624/20, 14100 Praha
Vlastimil Mrázek, Dlouhý Újezd 168, 34701 Tachov
Naděžda Mrázková, Dlouhý Újezd 168, 34701 Tachov
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín 4
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 65702 Brno

Dotčené orgány:
MěÚ Tachov - OVÚP

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8575x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 11:49 10.07.