Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:21:54:50
Teplota [°C]:12.6
Vlhkost [%]:58.9
Tlak [hPa]:1008.8
Rychl. větru [m/s]:2.2
Směr větru:NWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:21:50:00
Stav:97.1 %
Dnes je 06.07.2020
Státní svátek - Mistr Jan Hus
Úvodní stránka > Úřední deska > 2012 > Podrobnosti záznamu

Zahájení aktualizace BPEJ (dobonitace)

Vyvěšeno: 16.05.12 (09:00) -- 31.05.12          

Pozemkový úřad Tachov
Spisová zn.: 7RP/14887/2012-130731
Naše č.j.: 87543/2012-MZE-130731
Vyřizuje: Zdenka Pšenáková, telefon: 374705389
email: Zdenka.Psenakova@mze.cz
ID DS: yphaax8
Adresa: T. G. Masaryka 1326, Tachov, 347 01 Tachov 1
datum: 15. 5. 2012

Zahájení aktualizace BPEJ (dobonitace)

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tachov, jako správní orgán věcně a místně příslušný, dle § 20 písmene i) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů, k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ), a dle § 3 odst. l vyhlášky MZe č.327/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví charakteristika BPEJ a postup pro jejich vedení a aktualizaci, oznamuje zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Dlouhý Újezd - p.p.č.1624/2. Aktualizací BPEJ je zjištění změn půdních a klimatických podmínek zemědělských pozemků terénním průzkumem a jejich vyhodnocení oproti podmínkám, jež charakterizují dosudstanovenou BPEJ. Aktualizací se ověřují a upřesňují, a tím vymezují, nové hranice rozdílných BPEJ, popřípadě se mění číselný kód BPEJ. Za aktualizaci se považuje též zjištění údajů o BPEJ u pozemků, kde BPEJ nebyly dříve určeny. Důvodem pro aktualizaci je rovněž potřeba doplnění a upřešnění celostátní databáze.

Rozsah aktualizace BPEJ: k.ú. Dlouhý Újezd - p.p.č. 1624/2.

Zhotovitelem aktualizace BPEJ je Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha.

Pozemkový úřad Tachov obdržel žádost od Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,Katastrálního pracoviště Tachov (č.j.: 40515020-4727/2012), který na základě ohlášení vlastníka požádal o doplnění kódu BPEJ u pozemku, který nebyl dříve bonitován (z důvodu změny druhu pozemku).

Návrh změny mapy BPEJ bude vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutína Pozemkovém úřadě Tachov a na Obecním úřadě v Dlouhém Újezdě. O vyložení návrhuzměny mapy BPEJ bude Pozemkový úřad Tachov informovat samostatným oznámením.

Pozemkový úřad Tachov žádá Obecní úřad Dlouhý Újezd o zveřejnění tohoto oznámení podobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým. Pozemkový úřad Tachov, ve smyslu § 3 odst.4 vyhl.MZe č.327/1998 Sb., informuje o zahájení aktualizace BPEJ a jejím rozsahu orgány uvedené v tomto ustanovení.

Ing. Ivana Comová, pověřená zastupováním ředitele

Přílohy:

potvrzení o vyvěšení: Obecní úřad Dlouhý Újezd (doporučujeme zveřejnit od 16.5.2012do 1.6.2012)

Rozdělovník:

1. Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, Zámecká 1551,347 01 Tachov
2. Finanční úřad v Tachově, Okružní 2178, 347 01 Tachov
3. Ruda Zdeněk a Rudová Jaroslava, Dlouhý Újezd 10, 347 01 Tachov
4. Obecní úřad Dlouhý Újezd , 347 01 Tachov
5. Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí, Hornická 1695, 347 01 Tachov
6. Ministerstvo zemědělství, Agentura pro zemědělství a venkov Tachov, Volyňská 1544, 347 01 Tachov

Toto oznámení musí být vyvěšeno 15 dní.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8211x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 22:55 23.06.