Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:21:27:59
Teplota [°C]:11.3
Vlhkost [%]:62.6
Tlak [hPa]:1016.9
Rychl. větru [m/s]:0.6
Směr větru:W
Aktuální stav vodojemu:
Čas:21:24:53
Stav:85.4 %
Dnes je 12.07.2020
Bořek
Úvodní stránka > Úřední deska > 2012 > Podrobnosti záznamu

Závěrečný účet Lučina a závěrečný účet obce Dlouhý Újezd

Vyvěšeno: 29.05.12 (09:00) -- 15.06.12          

Lučina – sdružení obcí, Žďárská 187, 348 16 Halže

INFORMACE PRO OBČANY ČLENSKÝCH OBCÍ „Lučina – sdružení obcí“ O zveřejnění závěrečného účtu za rok 2011

dle ustanovení §39 odst. 5. Zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 

Občané Obce Dlouhý Újezd se mohou seznámit se závěrečným účelem Lučiny-sdružení obcí za rok 2011 na Obecním úřadě v Dlouhém Újezdě v úředních hodinách, a to od 26. května 2012 po dobu 15 dnů.

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené ke zveřejnění (15 dní od data vyvěšení) na adresu sdružení nebo obce či města /viz výše/ nebo ústně na veřejné členské schůzi., která se bude konat dne 15. 6. 2012.

 Závěrečný účet obce Dlouhý Újezd za rok 2011

 Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd na svém zasedání dne 22. 12. 2010 schválilo návrh rozpočtu na rok 2011. Po celý rok hospodařila obec podle schváleného rozpočtu a rozpočtových změn.

Údaje o plnění příjmu a výdajů za rok 2011 (údaje jsou v tis. Kč)

 

Třídy-Druh třídy

Schválený rozpočet

Rozpočtové opatření

Upravený rozpočet

Plnění k 31. 12.

% plnění SR

%plnění          UR

1-Daňové příjmy

3 272

-397

2 876

2 876

87,88

100,00

2-Nadaňové příjmy

482

34

515

511

106

99,12

3-Kapitálové příjmy

0

72

72

72

0

100,00

4-Přijaté transfery

96

881

977

977

1018,00

100,00

Příjmy celkem

3 850

590

4 440

4 436

115,20

99,90

5-Běžné výdaje

2 850

270

3 120

3 089

108,40

98,99

6-Kapitálové výdaje

1000

-424

576

399

39,88

69,20

Výdaje celkem

3 850

-154

3 696

3 487

90,58

94,35

Saldo: příjmy-výdaje

0

744

744

949

100,00

96,41

8-Financování

 

 

 

 

 

 

Přijaté úvěry a půjčky

 

 

 

 

 

 

Splátky úvěrů

0

-500

-500

-500

0

100,00

Fond rezerv

 

 

 

 

 

 

Prostředky minulých let

0

-244

-244

-449

0

167,20

Financování celkem

0

-744

-744

-949

100,00

96,41

Přebytek(-), ztráta(+)

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů, a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů, rozvaha, výsledovka, rozpočtová opatření).

 

Přehled dotací, které obec obdržela v roce 2011 a jejich čerpání:

Položka

UZ

Text

Skutečnost

Čerpání

4111

98005

Sčítání lidu

1 896,-Kč

862,-Kč

4112

 

Příspěvek KU obci

70 700,-Kč

70 700,-Kč

4116

13101

Veřejně prospěšné práce ÚP

160 789,-Kč

160 789,-Kč

4213

89517

Investiční transfery ze státních fondů(víceúč.hřiště)

148 800,- Kč

148 800,-Kč

4213

89518

Investiční transfery ze státních fondů(víceúč.hřiště)

595 200,- Kč

595 200,- Kč

2111

 

Příspěvek KU hasiči

11 390,-Kč

11 390,-Kč

 

Dotace na sčítání lidu byla vyúčtována v lednu 2012, nevyčerpaná částka byla vrácena na účet KU.
Příspěvky ze státního rozpočtu byly vyčerpány z 99,90%.

Obecní zastupitelstvo v roce 2011 dle schváleného rozpočtu a rozpočtových změn poskytlo finanční příspěvky těmto organizacím:

 

SPARTA Dlouhý Újezd:  113 000 Kč na zajištění chodu klubu

Záchranná služba Tachov:  12 775 Kč na rychlou záchrannou službu

Město Stříbro:  1 059 Kč na propagaci regionu

Sdružení Obcí Lučina:  3 600 Kč

 

 

Dle rozvahy je na konci roku stav krátkodobého finančního majetku 1 015 950,63 Kč (bankovní účet). Krátkodobé závazky ve výši 431 423 Kč jsou tvořeny ze záloh na dodávku elektřiny, plynu, poplatku za odběr podzemní vody, z dodavatelských faktur, ze závazků vůči zaměstnancům, institucím zdravotního a sociálního pojištění a finančnímu úřadu. Tyto závazky budou zúčtovány v roce 2012. Krátkodobé pohledávky ve výši 3 989 Kč jsou tvořeny z odběratelských faktur.

 

Přezkoumání hospodaření obce Dlouhý Újezd:

       Obec Dlouhý Újezd na základě zákona o obcích požádala o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 odbor kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Přezkoumání provedly paní Libuše Křenová-kontrolor pověřený řízením kontroly a kontrolorka paní Eva Haasová dne 01. 03. 2011. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce je v příloze závěrečného účtu obce 2011.

 

Závěr:

      Závěrem lze konstatovat, že obec Dlouhý Újezd v roce 2011 hospodařila se schváleným rozpočtem a upraveným rozpočtem, které byly projednány ZO.
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce včetně zprávy auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá opatření k nápravě chyb, která budou kontrolována finančním výborem.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 7848x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 11:49 10.07.