Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:07:04:10
Teplota [°C]:12.5
Vlhkost [%]:77
Tlak [hPa]:1011.5
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:NE
Aktuální stav vodojemu:
Čas:06:59:54
Stav:100 %
Dnes je 11.07.2020
Olga
Úvodní stránka > Úřední deska > 2012 > Podrobnosti záznamu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Vyvěšeno: 29.05.12 (09:00) -- 15.06.12          

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICNÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Čj: 3590/11

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  ÚSC Dlouhý Újezd, IČ: 00573761 za rok 2011

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

1.3.2012

na základě zákona č. 420/ 2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: Dlouhý Újezd

Dlouhý Újezd 170. 347 01 Tachov

Přezkoumané období: 1.1.2011 - 31.12.2011

Přezkoumání vypracovaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Dis. Eva Hassová

- kontroloři:

          - Libuše Křenková

Při přezkoumání byli přítomni:

Alena Kořínková – starostka obce 

A. Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů ke dni uskutečnění  tohoto úkonu:

 

Druh písemnosti

 

Popis písemnosti

Návrh rozpočtu

na rok 2011 zveřejněn od 7.12. do 22.12.2010 na úřední desce i v elektronické podobě umožňující dálkový přístup

Rozpočtová opatření

RO č. 1-11 roku 2011

Rozpočtový výhled

na období let 2010-2013

Schválený rozpočet

na rok 2011 schválen dne 22.12.2010

Závěrečný účet

za rok 2010 schválen dne 30.6.2011

jeho návrh zveřejněn od 15.6. do 30.6. 2011 na úřední desce i v elektronické podobě

Bankovní výpis

roku 2011

Evidence majetku

karty majetku

Evidence poplatků

předpisné seznamy místních poplatků roku 2011

Faktura

přijaté a vydané faktury roku 2011

Hlavní kniha

leden až prosinec 2011

Inventurní soupis majetku a závazků

k 31.12.2011

Kniha došlých faktur

roku 2011

Kniha odeslaných faktur

roku 2011

Pokladní doklad

leden až prosinec 2011

Pokladní kniha (deník)

roku 2011

Příloha rozvahy

k 31.12.2011

Rozvaha

k 31.12.2011

Účetní doklad

roku 2011

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

leden až prosinec 2011

Výkaz zisku a ztráty

k 31.12.2011

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace TJ Sparta Dlouhý Újezd ze dne 24.6.2011

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

Roku 2011

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

Kupní smlouvy roku 2011

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

Ke kupním smlouvám zrealizovaným v roce 2011

Vnitřní předpis a směrnice

Platné v roce 2011

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

Prosinec 2010 až prosinec 2011

 

B.Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhý Újezd: 

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: ČÚS 701 – 708(§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
- ČÚS 701 bod 4. – Územní celek neúčtoval nebo účtoval chybně na podrozvahových účtech.
Nedostatek: Kontrolu došlých faktur roku 2011 bylo zjištěno, že ÚSC pořídil drobný  hmotný majetek, který  měl být podchycen na podrozvahovém účtu.
Jednalo se např. o savice prof. Extra 1,6 m bílá za 2 370,00Kč (bez DPH)
                           savice prof. Extra 1,6 m zelená za 2 300,00Kč (bez DPH)
                           nástavec sacího hrdla za 990,00Kč (bez DPH)

byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

 

Právní předpis: Zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidel územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- § 2, 4. 15 odst. 1 – Finanční hospodaření územního celku nebylo uskutečňováno v souladu se schváleným rozpočtem.
Nedostatek: Dne 11. 2. 2011 obec uhradila splátku půjčky ve výši 500 tis. Kč.
Tato splátka nebyla zahrnuta ve schváleném rozpočtu ani v RO č. 1 ze dne 7. 2. 2011.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nákladní a nimi

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdější předpisů
- § 2 – Územní celek neúčtoval o předmětu účetnictví.
Nedostatek: V roce 2011 nebylo účtováno o přepisu pohledávek na účtech 311 a 315.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
- § 14 odst. 6 – Územní celek chybně účtoval o drobném dlouhodobém hmotném majetku.
Nedostatek: Kontrolou došlých faktur a účetních dokladů bylo zjištěno, že ÚSC nezaúčtoval v roce 2011 na účet 028 veškerý pořízený drobný dlouhodobý hmotní majetek.
Jednalo se např. o:
- Přijatou fakturu č. 0110023 ze dne 28.7.2011, kterou byl pořízen hasící vak ERMAK v hodnotě 3 057,80 Kč, dále přilba Gallet F1SF v hodnotě 5 773,00 Kč
- Přijatou fakturu č. 0110034 ze dne 28.7. 2011, kterou byl pořízen vozík pro PS 12 v hodnotě 4 169,00 Kč


- §  64- Územní celek  chybně účtoval o oceňovacích rozdílech při uplatnění reálné hodnoty u ostatního majetku určeného k prodeji:
Nedostatek: V roce 2011 nebylo ÚSC účtováno o přecenění reálnou hodnotou majetku (pozemků), u nichž byl zastupitelstvem schválen záměr jej prodat.

Právní přepis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

-  § 7 odst. 2 – Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.
Nedostatek: Při inventarizaci majetku 2011 nebyly zinventovány stavy pohledávek, které k 31.12.2011 dle předložené evidence činily:
- Pohledávky z místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu 8 000,00 Kč
- Pohledávky z místního poplatku ze psů 500,00 Kč
- Pohledávky z vodného 2 300,00 Kč.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumávání hospodaření územního celku za předchozí roky

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky    

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis:
- Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě v platném znění – Chybné použití jednotlivých paragrafů a položek (napraveno - tento nedostatek se již vyskytuje)
Nedostatek: Kontrolou bylo zjištěno nesprávné použití jednotlivých paragrafů a položek platné rozpočtové skladby – např. při účtování o výdajích týkajících se voleb do zastupitelstva obce a PS Parlamentu ČR nebyly použity správné §6114 a 6115, nýbrž veškeré výdaje byly účtovány na § 6171 – Činnost místní správy.

Předmět:Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (napraveno – tento nedostatek je již nevyskytuje)
Nedostatek: Porušení § 92 odst. 1) zákona č. 128/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zastupitelstvo obce se nesešlo 1 krát za tři měsíce. První schůze zastupitelstva se v roce 2009 uskutečnila až 20.5.2009

- § 39 – Ve zveřejněn záměru obce nebyla nemovitost správně označena (napraveno – tento nedostatek se již nevyskytuje)
Nedostatek: Obec prodala v roce 2010 pozemky p. č. 1336/7 a 138/8 o celkové výměře 358m2. Záměr obce prodat tyto parcely byl zveřejněn v zákonem stanovené lhůtě, ale neobsahoval všechny potřebné náležitosti, jak ukládá §39 odst. 1) zákona o obcích. Tzn., že ve zveřejněném záměru chyběla výměra jednotlivých pozemků, označení kultury a katastrálního území.

byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb., §2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
-  § 40 – Územní celek chybně účtoval o výnosech z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávních celků a státních fondů(splněno – již se neopakuje)
Nedostatek: V roce 2010 obdržela obec dotace na volby v celkové výši 38 300,- Kč a na sčítání lidu ve výši 1 629,-Kč. Příjem těchto finančních prostředků byl zaúčtován přímo na účet 671 – Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu. Správně dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., mělo být o těchto dotacích účtováno:
- Při obdržení avíza o výši dotace MD 346/D 374
- Při přijetí finančních prostředků na bankovní účet MD 231/D 346
- do výnosů na účet 671 měla být zaúčtována pouze skutečná výše použité dotace a nevyčerpaná částka (5 629,- Kč), kterou obec byla povinna vrátit v rámci finančního vypořádání do 15. 2. 2011, měla být podchycena na účtu 374 a měla být součástí dokladové inventury účtů k 31. 12. 2010.

-  § 69 - Neúčtování o časovém rozlišení nákladů a výnosů (napraveno - v roce 2011 se tento nedostatek již neopakuje)
Nedostatek: Kontrolou účetních dokladů roku 2010 bylo zjištěno, že ÚSC nepoužíval metodu časového rozlišení nákladů a výnosů. Při zúčtování záloh za elektrickou energii a plyn byla celková fakturovaná částka zaúčtována na účet 502 - Spotřeba energie. Náklady nebyly rozlišeny na období roku 2009 a roku 2010. Náklady související s rokem 2009 měly být zaúčtovány na účet 406 - Změna metod a náklady týkající se roku 2010 měly být zaúčtovány na účet 502 - Spotřeba energie. Tím došlo ke zkreslení hospodářského výsledku roku 2010.
K datu 31. 12. 2010 nebyly použity dohadné účty pasivní pro odhad nákladů elektrickou energii a plyn za období měsíce září až prosinec 2010, ve kterém obec pravidelně platila zálohy přes účet 314. Tím opět dochází ke zkreslení hospodářského výsledku roku 2010.

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
- § 30 odst. 1 písm. b) - Uzemní celek neprovedl dokladovou inventuru, (nenapraveno)
Nedostatek: Při inventarizaci majetku k 31. 12. 2010 nebyla provedena dokladová inventura všech majetkových účtů, na kterých byl k datu 31. 12. 2010 zjištěn zůstatek.

- § 30 odst. 2 písm. b) - Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly podpisový záznam odpovědné osoby, (nenapraveno)
Nedostatek: Obec při provádění inventarizačních prací nepostupovala v souladu s § 29 a 30 zákona č. 563/91 S., o účetnictví, v platném znění a to tím, že předložené inventurní soupisy nebyly podepsány všemi členy inventarizační komise, dokladová inventura účtů nebyla provedena u všech účtů, kde byl vykázán k 31. 12. 2010 zůstatek. Kontrolní skupině nebylo doloženo prohlášení účetního pracovníka o tom, že zaúčtoval všechny skutečnosti související s rokem 2010 a že nebyly utajeny žádné relevantní skutečnosti. Z předložené dokumentace nebylo patrno, zda byl porovnán stav fyzický se stavem majetkové evidence a stav účetním.

- § 8 odst. 1 a 2 - Účetnictví nebylo správné, jelikož nebylo vedeno v souladu se zákonem o účetnictví a ostatními právními předpisy nebo obcházelo jejich účel. (napraveno)
Nedostatek: Kontrolou bylo zjištěno nesprávné účtování o poskytnuté záloze ve výši 600 000,- Kč firmě STAVTEL s. r. o. Karlovy Vary z roku 2002. Tato záloha byla zaúčtována na účtu 315 - Jiné" pohledávky z hlavní činnosti. Správně měla být tato účetní operace zaúčtována na účtu 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek, protože dle sdělení paní starostky Kořínkové se jednalo o zálohu výše uvedené firmě na vybudování kanalizace a vodovodu. V současné době tuto částku obec vymáhá soudní cestou.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2011

dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhý Újezd za rok 2011

Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona c. 420/2004 Sb.):

Předmět: Zákon c. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: ČÚS 701 - 708 (§36 odst. 1 zákona o účetnictví)
- CUS 701 bod 4.  - Uzemní celek neúčtoval nebo účtoval chybně na podrozvahových účtech.

Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona c. 420/2004 Sb.):

c2) neprůkazné

  Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.

  Uzemní celek chybně účtoval o drobném dlouhodobém hmotném majetku.

  Územní celek chybně účtoval o oceňovacích rozdílech při uplatnění reálné hodnoty u ostatního majetku určeného k prodeji.

  Územní celek neúčtoval o předmětu účetnictví.

 

c4) překročení působnosti

  Finanční hospodaření územního celku nebylo uskutečňováno v souladu se schváleným rozpočtem.

c5) neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky

 

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhý Újezd za rok 2011

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

 

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhý Újezd za rok 2011

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a)  podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,33 %

b)  podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,01 %

c)  podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

 

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 14.3.2012

 

Územní celek prohlašuje, že podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. 1) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhý Újezd o počtu 9 stran byla seznámena a jeho výtisk číslo 1 obdržela starostka obce.

 Rozdělovník

Výtisk č.

Počet výtisků

Předáno

Převzala

1

1

ÚSC Dlouhý Újezd

Alena Kořínková

2

1

Plzeňský kraj

Dis. Eva Haasová

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušném přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000,00 Kč v jednom případě.     

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8254x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 11:49 10.07.