Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Úřední deska > 2012 > Podrobnosti záznamu

Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ

Vyvěšeno: 10.07.12 (09:00) -- 26.07.12          

Pozemkový úřad Tachov

spisová zn.: 7RP/14887/2012-130731
naše č.j.: 99886/2012-MZE-130731
vyřizuje: Zdenka Pšenáková
telefon: 374705389, email: Zdenka.Psenakova@mze.cz, ID DS: yphaax8
adresa: T. G. Masaryka 1326, Tachov, 347 01 Tachov 1
datum: 4. 6. 2012

Oznámení

o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro p.p.č. 1624/2 v katastrálním území Dlouhý Újezd, obec Dlouhý Újezd (dobonitace) MZe, Pozemkový úřad Tachov, jako správní orgán věcně a místně příslušný, dle § 20 písmene i) zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ), v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, oznamuje, že
dnem 11.5.2012 byla ukončena aktualizace BPEJ v katastrálním území Dlouhý Újezd - p.p.č. 1624/2.
Ke dni 11.7.2012 je také vyhlášena platnost nové mapy BPEJ v katastrálním území Dlouhý Újezd - p.p.č. 1624/2.

Pozemkový úřad Tachov žádá tímto Obecní úřad Dlouhý Újezd, o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým od 10.7.2012 do 26.7.2012.

Ing. Vladimír Svoboda, ředitel Pozemkového úřadu Tachov
v.z. Ing. Ivana Comová

Datum vytvoření předlohy k tisku: 07:31:06 14.07.20
Původní odkaz: dlouhyujezd.cz/?n=1&sn=2012&udz=218
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd