Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:22:08:48
Teplota [°C]:12.3
Vlhkost [%]:59.5
Tlak [hPa]:1009.1
Rychl. větru [m/s]:2.6
Směr větru:NWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:22:04:57
Stav:98.7 %
Dnes je 06.07.2020
Státní svátek - Mistr Jan Hus
Úvodní stránka > Úřední deska > 2012 > Podrobnosti záznamu

Usnesení zastupitelstva č. 4/2012 a zápis

Vyvěšeno: 14.09.12 (09:00) -- 29.09.12          

Veřejné zasedání ZO Dlouhý Újezd č. 4 / 2012 konané dne 6.9 .2012 od 18.00 hodin – Kulturní dům

Zasedání bylo řádně svoláno a ohlášeno, přítomno 7 členů zastupitelstva

Pověřeni:
Zapisovatel: p. Chejnovská
Ověřovatelé: p. Rathouský a Jüthner
pro - 7, proti - , zdržel -

Program:
 1. Kontrola usnesení
 2. Žádost p. Svobodové
 3. Znalecký posudek na pozemky Statku Jeneč
 4. Žádost o odkoupení p.p.č. 1337/10 p. Horváth
 5. Žádost o vyjádření k připojení p.p.č. 1500
 6. Znova otevření bodu střelnice pro Lukostřelce
 7. Aktualizace smluv s honebními společnostmi Studánka a Dl. Újezd
 8. Odpověď na dopis manželům Chejnovským – zamrzlá voda
 9. Pronájem pozemků – viz přílohy žádosti o pronájem
 10. Vydání změny ÚPO Dlouhý Újezd č.5
 11. Jednací řád ZO Dlouhý Újezd
 12. Dodatečný bod - Provoz obchodu v Dl. Újezdě

pro - 7, proti - , zdržel -

A. Kořínková ještě před zahájením programu veřejného zasedání ZO Dlouhý Újezd, si dovoluji vyzvat zastupitele pana Jaroslava Švábka aby ze své funkce odstoupil.
důvody: neochota pracovat v zájmu obce a občanů, příklad připojení elektřina na p.p.č. 1500 – nedovolíme vedení kabelu po obecních pozemcích
dále nedůvěra: v roce 2011 si podal p. Matějka žádost o pronájem pozemků, ZO p. Švábkem mu bylo zděleno, že jeho žádost nebyla projednána a ani ZO s touto žádostí nebyli seznámeni – tato informace byla klamná, žádost p. Matějky byla na veřejném zasedání ZO č. 4/2011 dne 23.6.2011 (zápis bod 13) projednána a zamítnuta.

 1. Kontrola usnesení:

  • Audit za rok 2011 byl schválen
  • Závěrečný účet roku 2011 byl schválen s výhradami

  Zápis spolu s termínem do 30.6.2012 kdy bude učiněno nápravné opatření a odstraněním nedostatků zjištěných při auditu zaslán na KÚ Plzeň také v termínu.

  pro - 7, proti - , zdržel -

 2. Žádost o pokácení borovice, která ohrožuje majetek p. Svobodové. Paní Svobodová chce postavit nový plot kolem svého pozemku, ale má obavy, že borovice na vedlejším pozemku p.č. 1540 svým pádem plot zničí, dále má obavy o zdraví své maminky, aby na ní borovice v případě pádu nespadla.
  ZO pan Jüthner provede místní šetření – povolení dle výsledku bude povoleno v době vegetativního klidu.
  Souhlasíte s tímto bodem jednání: pro - 7, proti - , zdržel -
 3. Statek Jeneč na žádost obce Dlouhý Újezd zaslal znalecký posudek na pozemky 1359 – 395 m2 á 20.796,75 , 1426/2 – 18 m2 á 526,50 a 1626 – 3671 m2 za 343605,60 nacházejících se v k.ú. Dlouhý Újezd. ZO projednali nabídku od statku Jeneč a rozhodli, že pro obec je nejdůležitější ppč. 1359 o výměře 395 m2 za 20.796,75 Kč, o ostatní pozemky, které jsou nabízeny statkem Jeneč obec Dlouhý Újezd nemá zájem.
  Souhlasíte s tím aby byla sepsána smlouva se Státním Statkem Jeneč na odkoupení pozemku 1395 o výměře 395 m2 za 20.796,75 Kč
  pro - 7, proti - , zdržel -
 4. Pan Horváth si podal žádost o prodej pozemku pč. 1337/10 o výměře 160 m2 – jedná se o přístupovou cestu k jeho pozemkům, ale o přístup na pozemky 1337/11 a 1337/6, které jsou ve vlastnictví manželů Novákových. V případě prodeje jsou dvě možnosti, první zřídit věcné břemeno na celou cestu, nebo oddělovací geometrický plán, kdy spodní část cesty spolu s mostem zůstanou ve vlastnictví obce a horní část prodat p. Horváthovi.
  Pan Novák vznesl protest proti prodeji cesty. Protest podá pan Novák i písemně.
  Vzhledem k protestu bude zahájeno místní šetření, ke kterému budou dotčené strany písemně přizvány
  pro - 7, proti - , zdržel -
 5. Žádost k připojení ppč. 1500 p. Drexler a sl. Kozáková. Jmenovaní zažádali ČEZ o napojení ppč. 1500 na elekt. vedení. ČEZ požádal obec Dlouhý Újezd o stanovisko k připojení.
  Dne 14.8.2012 proběhlo místní šetření, kterého se zúčastnili ing. Valešová – projektantka, Kozáková Lenka ml. i st. , p. Drexler, p. Malík st. Jako zástupce syny , ZO Jüthner a Švábek, místostarosta p. Rathouský a starostka Kořínková. Na místě bylo dohodnuto, vedení k ppč. 1500 povede po obecních pozemcích a nebude zasahovat do majetku p. Malíka, dále Obec zastoupena ZO souhlasí s uložením s podmínkou, že stávající veřejné osvětlení zůstane v původním stavu.
  Souhlasíte s tímto stanoviskem, které bude tak to zasláno na ČEZ
  pro - 7, proti - , zdržel -
 6. Znova otevření bodu střelnice pro Lukostřelce : na posledním veřejném zasedání bylo Lukostřelcům Dl. Újezd přislíbeno další jednání ohledně tréninkové střelnice na části p.p.č. 1540 nad p. Honcovou. Bylo jednáno s p. Procházkou z OŽP TC, tam nám bylo doporučeno zaslat žádost o vyjmutí části p.p.č. 1540 z lesního fondu. 3.9.2012 přijel na místní šetření pan Horáček z KÚ Plzeň. Zmiňovanou část pozemku si nafotil, doporučil odměření části pozemku o kterou mají lukostřelci zájem. P. Horáček předloží návrh na KÚ Plzeň OŽP a to své stanovisko zdělí písemně, jelikož se o plochu menší než 1 hektar máme jednat s OŽP Tachov. Potřebný geometrický plán bude financovat obec Dl. Újezd.
  V případě souhlasu se střelnicí pro Lukostřelce na části p.p.č. 1540 se musí revokovat usnesení č.2/2012 ze dne 30.4.2012, část bodu 2) odstranění střelnice NS1 z nového ÚPO - tím se střelnice pro luky zařazuje zpět do nového ÚPO. Souhlasíte s revokací a znova zařazením střelnice pro luky do nového ÚPO
  pro - 7, proti - , zdržel -
 7. Aktualizace smluv s honebními společnostmi Lučina – Studánka a Dl. Újezd – vzhledem k tomu, že došlo k pozemkovým úpravám v k.ú. Dl. Újezd je nutné aktualizovat smlouvy s honebními společnostmi. Pověřuji místostarostu p. Rathouského a ZO p. Švábka, aby tyto smlouvy se spolky projednali a návrhy předložili Obci Dl. Újezd k projednání a schválení tak, aby smlouvy byly platné k 1.1.2013.
  Souhlasíte s tímto bodem: pro - 7, proti - , zdržel -
 8. Odpověď na dopis man. Chejnovským ze dne 10.4.2012 – zamrzlá voda, zodpovědnost za přípojky na veřejném prostranství – obecní pozemky,jednáno s okolními vodárnami, dále OŽP kdo zodpovídá za přípojky, předložen zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích § 3 přípojky odst. 7 – opravy a údržbu vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství 6) zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů (viz celé znění zákona). Všichni přítomní s tímto byli seznámeni.
  Podle zákona č.274 /2001 je obec povinna vodovod opravit a sjednat nápravu. Zastupitelstvo obce Dl. Újezd toto vzalo na vědomí
  pro - 7, proti - , zdržel -
 9. Pronájem pozemků: Agročas Částkov si podal žádost o pronájem pozemku1326/1, na tento pozemek měl uzavřenu smlouvu o pronájmu s PF ČR. Z důvodu převodu pozemku 1326/1 na obec Dlouhý Újezd, žádá o uzavření smlouvy s obcí Dlouhý Újezd.
  Druhý zájemce o p.p.č. 1326/1 je pan Matějka Jan – Velký Rapotín.
  Třetí zájemce o p.p.č.1326/1 je ing. Karel Matějka – Velký Rapotín. Další pozemky, na které je podána žádost o pronájem panem Karlem Matějkou jsou p.p.č. 1228/20, 1387/2, 1491, 988/28, 988/26, 988/24, 988/27, 988/7, 988/38, 988/37, 1228/18.
  Byla vznesena jedna námitka k pronájmu pozemku 1491, pan Miroslav Křížek má zájem si část pozemku 1491 pronajmout (viz vyznačení na mapce), žádá aby jeho námitka byla uvedena a zohledněna v budoucí smlouvě o pronájmu jmenovaného pozemku.
  Tímto se uzavírá příjem žádostí o pronájem výše jmenovaných pozemků pozemků. Přihlášení zájemci o pozemky budou o dalším postupu informováni písemně.
  Popis pozemků k pronájmu : výměra, druh pozemku a katastrální území v přiloženém záměru obce ze dne 10.8.2012, sejmuto až po veřejném zasedání.
  pro - 7, proti - , zdržel -
 10. Vydání změny č.5 ÚPO Dlouhý Újezd – návrh na usnesení
  Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd konstatuje ověření ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh změny č. 5 územního plánu obce Dlouhý Újezd není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, se Zásadami územního rozvoje plzeňského kraje 2008, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu plzeňského kraje konstatuje, že v rámci řízení o změně č. 5 územního plánu obce Dlouhý Újezd nebyly podány žádné námitky ze strany vlastníků nemovitostí, nebo připomínky veřejnosti schvaluje vydání změny č.5 ÚPO Dlouhý Újezd formou opatření obecné povahy, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm.c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ukládástarostovi obce zajistit vydání změny č. 5 ÚPO Dlouhý Újezd podle § 71 odst. 2 písm. c) a § 174 odst. 1 ve spojení s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění.
  Souhlasíte s „ Návrhem na usnesení zastupitelstva – vydání změny č. 5 ÚPO Dlouhý Újezd: pro - 7, proti - , zdržel -
 11. Jednací řád obce Dlouhý Újezd: bude prostudován zastupitelstvem obce a bude přednesen a projednán na příštím veřejném zasedání zastupitelstva obce.
  pro - 7, proti - , zdržel -
 12. Provoz v místním obchodě: pro nespokojenost občanů s uzavřením obchodu v době dovolené, nebo nemoci prodavačky, bude jednáno s Jednotou Tachov o zlepšení nebo vypovězení smlouvy
  pro - 7, proti - , zdržel -
Diskuse:

ZO Švábek – jakým způsobem se vymáhá pohledávka za neprovedený projekt na kanalizaci
Starostka Kořínková – projektant p. Rýdl zhotovil projekt na kanalizaci k územnímu řízení a zaměření kanalizace, dále jsem se snažila se projektantem spojit, aby projekt dotáhl ke stavebnímu povolení. Spojila jsem se s právníkem JUDr. Hrůzou, aby mi poradil jak postupovat dál.
ZO Švábek – musí se připravit smlouvy a peníze se mají posílat až po předání práce!
Starostka Kořínková – projekt pro stavební povolení dodělal p. Krýsl, v této době je platné stavební povolení a je podána žádost o dotaci na kanalizaci.
ZO Švábek - kolik to stálo? Finanční výbor zjistil chyby.
Starostka Kořínková – teď si na to kolik to stálo nevzpomenu, ale ohledně proplacení peněz p. Rýdlovi jsem jednala s JUDr. Hrůzou, a ten mi sdělil, že projektanti na projetky mají své tabulky a dále, že vše je již promlčené.
ZO Švábek – jak vymáhat pohledávky v obci Dlouhý Újezd?
Starostka Kořínková – za loňský rok jsou dluhy na č.p. 57 za vodu a odpady, dům č.p. 57 má tři majitele a ti dva jsou problematičtí, nelze jim doručit poštu, předala jsem jejih dluhy právníkovi dluh činí 27.866,- Kč, od místních občanů jsou pohledávka za rok 2010 vyrovnány, za rok 2011 jsou pohledávka 28.458,- Kč
Pohledávka byly zjištěny kontrolou – dále bylo doporučeno kontrolou vystavit faktury k uhrazení pohledávek. Faktury připraví účetní p. Knopfová.
ZO Kochtová – příští rok budete dostávat faktury na vodu, popelnice a psa.
ZO Švábek – inventář majetku: majetek není řádně zaúčtován proč? Jakým způsobem to chcete zaúčtovat?
Starostka Kořínková – v roce 2007 jsme převzali od C.A.P. sporák, mikrovlnku, a nářezák, nevím proč se to nezaneslo do majetku, proč to není v účetnictví.
ZO Švábek – dostali jste také peníze pro děti, ty také měly být zaúčtovány.
Starostka Kořínková – peníze byly použity na besídku pro děti. Majetek z roku 2007 už nelze zaúčtovat. Co můžeme udělat napsat prohlášení, že tyto věci jsou ve vlastnictví obce a nachází se v KD – kuchyňka.
ZO Švábek – Kontrola z Plzeňského kraje audit hospodaření obce za rok 2011 proběhla 1.3.2012, dostali jsme ohodnocení „c“, p. Knopfová – účetní obce a p. Kochtová správce rozpočtu, se proti tomuto hodnocení odvolali, ale paní starostka napsala, že s tím nesouhlasí.
ZO Kochtová – snažily jsme se o mírnější ohodnocení: pohledávky za vodu jsou velký problém a na to jsem paní starostku upozorňovala.
Starostka Kořínková – závažné i méně závažné chyby by v hospodaření obce vyskytly proto jsem s odvoláním nesouhlasila. Co se týká vody a zaúčtování poplatků, od roku 2010 probíhá reforma účetnictví takže se poplatky musí více rozlišovat a vše se více pitvá.
ZO Švábek – dostali jsme pokutu za kanalizaci a vodu podle zákona z roku 2002, že jsme neměli vodoměry na přítoku a odtoku u vodojemu.
Starostka Kořínková – vodojem byl postaven v roce 1994 nebo 95, od té doby funguje tak jak byl předán. Krajský úřad Plzeň nám dal pokutu 50.000,- za to, že jsme neposílali na OŽP Plzeň stavy vodoměrů na přítoku a odtoku vodojemu. Při jednání s KÚ PL jsem spolupracovala s p. Slepičkou, který vykonává odborný dozor nad obecním vodovodem a kanalizací. Bylo dohodnuto s KÚ PL, když závadu odstraníme – osadíme vodoměry na vodojem do měsíce, můžeme žádat o maximální snížení pokuty. Vodoměry na vodojemu byly osazeny dle dohody s KÚ PL a pokuta byla snížena na 10.000,- Kč.
ZO Švábek – nemáte znát tento zákon?
Starostka Kořínková – o tom, že mají být osazeny vodoměry na vodojemu jsem nevěděla, tak jak jsem to převzala tak jsem hlášení posílala.
Ing. Barešová – to je složitá situace, nemůžete dávat vinu paní starostce. Od letošního roku 2012 je daný garant – odborný dozor, proto tuto situaci nemůže znát. Garant má zodpovědnost ne starostka.
Paní Sponnerová - mají všichni vodoměry?
Starostka Kořínková – nemají, jsou to dva baráky, těm je účtován paušál dle tabulek 46 m3 na osobu a rok.
Pan Chejnovský – proč je ostatním nedáme, je nutné po 6 letech vyměnit všem vodoměry.
ZO Švábek – územní plán, když jsem se p. starostky zeptal jestli je potvrzena změna územního plánu, tak mi odpověděla že ne, na další schůzce potvrdila, že že zapomněla a že územní plán podepsala před 8 měsíci.
Starostka Kořínková – nejednalo se o změnu, ale nový ÚPO, toto už jsme probírali minule, už bych tuto věc nerozebírala, je to stále to samé.
ZO Švábek – tak tvrdila jste to jo nebo ne?
Starostka – pane Švábek dám Vám to písemně, veškeré dění na pracovních poradách je jako, když není, nic není oficiálně.
ZO Švábek – chci kompromis, já se vzdám funkce a odstoupím, ala vy odstoupíte ze zastupitelstva.
Starostka Kořínková – já neodstoupím
ZO Švábek – zprávy výborů nebyly projednány na zasedání zastupitelstva.
Starostka – když loni byly dělány kontroly na ÚO nebyla jsem přítomna. Byla jsem přizvána jen jednou, ale z výborů se nikdo nedostavil, i když kontroly probíhaly několik dní.
ZO Švábek – na kontrole jsme byli jednou, tamhle sedí p. Švábek člen kontrolního výboru, kolikrát jsme byli na ÚO dělat kontrolu – odpověď no několikrát.
Pan Salaba – proč jste nás neinformovali? Proč se štracháte ve starých věcech?
Paní Chejnovská Ivana – 10.4. jsme poslali dopis na ÚO, ale odpověď na mou otázku jsme nedostali.
Starostka – zjišťovala jsem, kdo má zodpovědnost za přípojky na veřejném prostranství i OŽP podal informaci a položil ji zákonem viz příloha, za poruchy na přípojkách odpovídá provozovatel a hradí je z provozních nákladů. Na minulém zasedání jsme dohodli – že se musí nechat navýšit zemina, aby to nadále nezarmzalo.
Ing. Barešová – o prázdninách nefungoval OÚ, jak to zajistíte?
Starostka – byla jsem v pracovní neschopnosti.
ZO Kochtová – o pracovní neschopnosti paní starostka jsem nevěděla.
ZO místostarosta Rathouský – o pracovní neschopnosti starostka jsem nevěděl.
ZO Švábek o pracovní neschopnosti jsem nevěděl.
Mgr. Křížek – na úřadě by měl fungovat zástup.
Starostka - ZO o mé neschopnosti věděli.
Pan Chejnovský – to jim zastupitelům nepošlete SMS?
ZO Švábek – jak mám zjistit, že p. starostka marodí?
Pan Salaba – ptal jsem se starostky proč není posekaná louka za KD, ta mě poslala za p. Rathouským, ten to neudělal.
Starostka – o neposekané louce za KD jsem se dozvěděla telefonicky od ZO Švábka. Pak jsem volala panu Chejnovskýmu, aby to jeho firma posekala. Jestli to také zajistil ZO Švábek to nevím.
Mgr. Křížek – proč jste šel za p. starostkou, když marodila?
sl. Kozáková – bylo by dobré, aby jste odstoupili všichni, hrabete jen pro sebe.

Pan Ruda přečetl návrh na usnesení – schváleno: pro - 7, proti - , zdržel -

Schůze ukončena.

Ručně psaný a ověřený originál zápisu byl předán dne 16.9.2012 zapisovatelkou Pavlou Chejnovskou.

Zápis napsala dle poznámek zapisovatelky a svých starostka obce Kořínková.

 

Usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 4/2012 ze dne 6.9. 2012

ZO schvaluje:

 • žádost p. Svobodové pokácení borovice na p.p.č. 1540
 • odkoupení p.p.č. 1359 v k.ú. obce Dlouhý Újezd od Státního statku Jeneč dle znaleckého posudku č. 269-92-2012, za uvedenou cenu v nabídce 20.796,75,-
 •  připojení odběrného místa na p.p.č. 1500 přes pozemky ve vlastnictví obce Dlouhý Újezd s podmínkou zachování stávajícího veřejného osvětlení
 • střelnici pro Lukostřelce na části p.p.č.1540 cca 500m2, za tímto účelem obec Dlouhý Újezd zažádá o vyjmutí z lesního fondu a nechá zhotovit oddělovací geometrický plán, dále revokaci usnesení č.2/2012 část odstranění střelnice pro Lukostřelce z nového ÚPO. ZO Dlouhý Újezd schvalují znova zařazení střelnice pro Lukostřelce do nového ÚPO -oznámení zaslat ing. Kaskové
 • Veřejnou vyhlášku – oznámení o vydání opatření obecné povahy změna č.5 Územního plánu obce Dlouhý Újezd
 • ukončení přijímání žádostí o pronájem obecních pozemků zveřejněných na úřední desce i na internetu viz příloha 

bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení č. 3/2012
 • námitku k pronájmu p.p.č. 1491
 • seznámení se zákonem č.247/2011 opravy přípojek na veřejném prostranství zajišťuje provozovatel 

ukládá:

 • vejít v jednání mezi pány Novákem a Hováthem ohledně prodeje 1337/10 
 • zahájit jednání s JEDNOTOU Tachov ohledně uzavření místního obchodu v době dovolené, nebo nemoci – za oba body zodpovídá Kořínková 
 • aktualizaci smluv s honebními společnostmi Lučina – Studánka a Dlouhý Újezd zodpovídají místostarosta p. Rathouský a ZO Švábek 
 • předat ZO jednací řád
Verze pro tisk          Zobrazeno: 8898x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 22:55 23.06.