Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:01:02:12
Teplota [°C]:10.4
Vlhkost [%]:68.6
Tlak [hPa]:1004
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:NWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:01:00:01
Stav:100 %
Dnes je 15.07.2020
Jindřich
Úvodní stránka > Úřední deska > 2013 > Podrobnosti záznamu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Vyvěšeno: 19.12.12 (09:00) -- 02.01.13          
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd se na svém zasedání dne 17.12. 2012 usnesením č. 6/2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku):

Článek 1
Základní ustanovení

Obec Dlouhý Újezd touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výkon správy místního poplatku provádí obecní úřad Dlouhý Újezd (dále jen „správce poplatku“). Na řízení o poplatku se vztahuje daňový řád č. 28/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Článek 2
Poplatník

Poplatek platí:
a) Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný dům, nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem: tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
b) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba: má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
c) Fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalá pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší 90 dnů.
d) Fyzická osoba, které podle zákona podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší než měsíců.
e) Fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.

Článek 3
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník stanovený v čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku nejpozději do 10 dnů ode dne , kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla:
a) příjmení, jméno, bydliště, rok narození,
b) evidenční nebo popisné stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede číslo parcelního pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
2)poplatníci stanovení v čl. 2 této vyhlášky jsou povinni stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

Článek 4
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 2 písm. a), b) této vyhlášky činí 600 Kč a tvoří ji:
a) částka 250 Kč za poplatníka a kalendářní rok
b) částka 350 Kč za poplatníka a kalendářní rok stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
2) Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok je obsaženo v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.
3) V případě změny místa trvalého pobytu, nebo změny vlastnictví stavby, která je určena k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Článek 5
Splatnost poplatku

1) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 písm. a), b) této vyhlášky je splatný:
* jednorázově do 31.3. daného roku a nebo
* ve dvou splátkách vždy nejpozději do 31.3. daného roku a do 30.9. daného roku
2) Poplatek lze uhradit:
* v hotovosti na obecním úřadě Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov
* bezhotovostním převodem na účet vedený u poskytovatele platebních služeb na příslušný účet OÚ Dl. Újezd č. 7220401 / 0100, při bezhotovostním převodu peněz je vždy nutno ve zprávě pro příjemce uvést: příjmení, bydliště a za jaký poplatek jsou peníze zasílány(např. F. Dlouhý, Dlouhý Újezd 170 – odpady).

Článek 6
Osvobození od poplatku

Od místního poplatku jsou osvobozeni tito plátci:
1) občané starší 70 – let, poplatek nebude poprvé vybírán za rok, ve kterém občan dosáhne 70-ti let věku.
2) občané, kteří se prokazatelně celoročně nezdržují na území České republiky.
3) občané, kteří jsou celoročně ve výkonu trestu odnětí svobody.
4) občané, kteří celoročně pobývají v zařízení sociální péče a zdravotních zařízení.

Vznik nároku na osvobození od úhrady místního poplatku je poplatník povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku ve lhůtě 15-ti dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození. Nárok na osvobození od poplatku podle bodu 2 je poplatník povinen správci poplatku věrohodně prokázat.

Článek 7
Ustanovení závěrečná

Řídí se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a daňovým řádem č. 280/2009 Sb.

Článek 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2011, „ O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu“ ze dne 22.12.2010.

Článek 9
Účinnost

Tato vyhláška byla schválena Zastupitelstvem Obce Dlouhý Újezd usnesením č. 6/2012 ze dne 17.12.2012 a nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.

Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce č.1/2012 „ o místním poplatku za provoz systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Sazba poplatku dle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se skládá ze dvou částí:
a) částka 250 Kč za osobu a
b) částky stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až do výše 750 Kč na osobu.

Skutečné náklady:

Sběr a svoz nebezpečného odpadu: 12.191 Kč
Separace odpadů plasty, papír, sklo: 87.870 Kč
Velkoobjemový odpad: 17.659 Kč
Svoz komunálního odpadu: 306.122 Kč
Náklady celkem: 423.842 Kč

Výpočet druhé části poplatku pro rok 2013

Skutečné náklady za kom. odpad v roce 2012 činily: 306.122 Kč
k 1.1. 2012 bylo trvale hlášeno obyvatel: 350
k 1.1. 2012 stavby bez trval. hlášených osob: 6
skutečné náklady na jednoho poplatníka: 860 Kč
Částka poplatku: 350 Kč

Celková částka na poplatníka a rok 2013 činí: 600 Kč

Verze pro tisk          Zobrazeno: 16947x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 21:11 14.07.