Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:01:08:22
Teplota [°C]:10.5
Vlhkost [%]:69
Tlak [hPa]:1005.2
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:NWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:01:04:50
Stav:100 %
Dnes je 15.07.2020
Jindřich
Úvodní stránka > Úřední deska > 2013 > Podrobnosti záznamu

Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení - hnojiště Třídvoří

Vyvěšeno: 11.01.13 (09:00) -- 27.01.13          

Městský úřad Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov
Odbor výstavby a územního plánování

Agročas spol. s r.o., Částkov 1, 347 01 Tachov (IČ: 45350531) – stavebník

Váš dopis č.j./ze dne: ---/ 2012-12-13
Naše č.j.: 1703/2012-OVÚP-3
Vyřizuje: Vágnerová /157
V Tachově 7. ledna 2013

Veřejná vyhláška

Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu veřejnému jednání

Stavebník, společnost Agročas  spol. s r.o., Částkov 1, 347 01 Tachov (IČ: 45350531), podala dne 14.12.2012 žádost o vydání spojeného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu– ”Areál farmy Třídvoří – novostavba polního hnojiště s betonovou hnojůvkovou jímkou,  kontrolní šachtou a zpevněnou pojezdovou plochou na p.p.č.1417/1 a 1418 k.ú. Dlouhý Újezd a p.p.č. 1629  k.ú. Velký Rapotín”.

Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.

Městský úřad v Tachově, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, usnesením ze dne 7.1.2013 pod č.j. 1703/2012-OVÚP-2 rozhodl podle § 78 odst. 1 stavebního zákona o spojení územního a stavebního řízení na výše uvedenou stavbu. S jeho obsahem a odůvodněním se mohou účastníci řízení seznámit nahlédnutím do spisu.

Stavební úřad oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti ústní jednání na den 5.2. 2013 (v úterý) v  8.00 hodin se schůzkou pozvaných do kanceláře OVÚP MěÚ Tachov, Hornická č.p. 1695, Tachov, kancelář č. 232.

Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou svá stanoviska, námitky a připomínky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři č. 12 Městského úřadu v Tachově, odboru výstavby a územního plánování, v hlavních úředních hodinách pondělí a středa 7 – 17 hodin, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u pozemku, na němž se má stavba uskutečnit a to do doby ústního jednání.

Žadatelé  zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podali žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve spojeném řízení, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u pozemku, na němž se má záměr uskutečnit a to do doby veřejného ústního jednání. Tato informace bude obsahovat grafické vyjádření záměru (část projektové dokumentace - jednotlivé situace, půdorys, průvodní zprávu).

 

Josef Havel, vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

Účastníci územního řízení 

doručí se na doručenku - podle § 85 odst. 1 stavebního zákona – jednotlivě

- Agročas spol. s r.o., Částkov 1, 347 01 TACHOV (IČ: 453 50 531) – stavebník

- Obec Dlouhý Újezd

- MěÚ Tachov, Hornická 1695, 347 01 TACHOV - OŽP
                                                                  - OV a územního plánování                    

- HZS PK, ÚO Tachov, Plzeňská 2163, 347 01 TACHOV

- KHS PK, ÚP Tachov, Pobřežní 140, 347 01 TACHOV

 

doručí se veřejnou vyhláškou - vlastníci sousedních pozemků a staveb podle § 85 odst. 2 stavebního zákona –

- Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 PRAHA (PF ČR, ÚP Tachov, Luční 1791, 347 01 TACHOV)

- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 BRNO

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 DĚČÍN 4

- Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 PRAHA 4

- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 KARLOVY VARY

 

Účastníci stavebního řízení-podle § 109 odst. 1 stavebního zákona – jednotlivě

doručí se na doručenku

- Agročas spol. s r.o., Částkov 1, 347 01 TACHOV - ( IČ: 453 50 531 ) – stavebník

- Obec Dlouhý Újezd

- MěÚ Tachov, Hornická 1695 1, 347 01 TACHOV – odbor ŽP

                                                                     - OV a územního plánování

- HZS PK, ÚO Tachov, Plzeňská 2163, 347 01 TACHOV

- KHS PK, ÚP Tachov, Pobřežní 140, 347 01 TACHOV

- Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 PRAHA (PF ČR, ÚP Tachov, Luční 1791, 347 01 TACHOV)

- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 BRNO

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 DĚČÍN 4

- Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 PRAHA 4

- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 KARLOVY VARY

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tachov a na webových stránkách města: www.tachov-mesto.cz a na úřední desce obce Dlouhý Újezd. 

Žadateli  se  vyměřuje správní poplatek podle zák. č. 634/2004 Sb. dle pol. č. 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3 000 Kč, který bude zaplacen nejpozději do 5.2.2013 na účet 2688980287, kód banky 0100, VS 13618568, KS 0379.   

Doklad o provedení platby bude předložen ke kontrole na odboru výstavby a územního plánování. Platbu je možno provést i v hotovosti v pokladně na finančním odboru MěÚ v Tachově.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8675x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 21:11 14.07.