Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:01:29:30
Teplota [°C]:10.5
Vlhkost [%]:69.1
Tlak [hPa]:1004.6
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:NWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:01:29:54
Stav:100 %
Dnes je 15.07.2020
Jindřich
Úvodní stránka > Úřední deska > 2013 > Podrobnosti záznamu

Rozhodnutí o umístění stavby - areál farmy Třídvoří

Vyvěšeno: 07.02.13 (09:00) -- 23.02.13          

Městský úřad Tachov, Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Odbor výstavby a územního plánování

Váš dopis č.j./ze dne: ----/2012-12-13
naše č.j.: 1703/2012-OVÚP-7 Ú 308, S 648
vyřizuje/linka: Vágnerová/157
v Tachově, dne 5. února 2013

Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ

Městský úřad v Tachově, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP), jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm.f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal žádost  Agročas  spol. s r.o., Částkov 1, 347 01 Tachov - (IČ: 45350531), ze dne  14.12.2012 (dále jen stavebník),  o spojené  územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu - „Areál farmy Třídvoří – novostavba polního hnojiště s betonovou hnojůvkovou jímkou a zpevněnou pojezdovou  plochou na p.p.č. 1629  k.ú. Velký Rapotín.“

a na základě toho:

I. Podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY pro stavbu - Areál farmy Třídvoří – novostavba polního hnojiště s betonovou hnojůvkovou jímkou a zpevněnou pojezdovou plochou na p.p.č. 1629 k.ú. Velký Rapotín.

Druh a účel změny stavby a umístění stavby:

 • hnojiště - zpevněná plocha s obvodovou stěnou o půdorysné velikosti 40 x 26 m s vnitřní výškou stěny 2600 mm, s přesahem nad terén severní stěny min. 1500 mm o skladovací kapacitě 3000 m3
 • hnojůvková jímka – železobetonová monolitická konstrukce o půdorysné velikosti11 x 11 m hloubky 3,60 m od ±0,00 s min. přesahem od ± 0,00 400 mm s oplocením do výšky 1800 mm o kapacitě 400 m3
 • pojezdová zpevněná plocha šířky 3,5 m s pojezdovou plochou před hnojištěm a hnojůvkovou jímkou o celkové ploše 345 mvše umístěné p.p.č. 1629 k.ú. Velký Rapotín

Vymezení území dotčené vlivy stavby

 • vymezení území dotčené vlivem stavby je dáno určením okruhu účastníků územního řízení neboť se jedná o vlastníky dotčených pozemků, dále osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Proto stavební úřad vymezil okruh sousedních pozemků a staveb, které by mohly umístěním stavby dotčeny v následujícím výčtu: p.p.č.1418 1417/1 k.ú. Dlouhý Újezd a na p.p.č. 1631, 1632, 1628 k.ú. Velký Rapotín

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

 1. Stavba polního hnojiště, hnojůvkové jímky a zpevněna pojezdová plocha bude umístěna na .p.č.1629 k.ú. Velký Rapotín a to hnojiště 35 m od východní strany  stavby na st.p.č. 256 k.ú. Dlouhý Újezd, hnojůvková jímka 4,00 m od jižní strany polního hnojiště, nová pojezdová plocha bude napojena na stávající pojezdovou plochu na p.p.č. 1417/1 k.ú. Dlouhý Újezd dle v situaci výkr. č. 02  v měřítku 1:500 předložené dokumentace k územnímu řízení zpracované ing.Jaroslavem Šedivcem, projekční kancelář – pozemních staveb, Dělnická 9, 301 00 Plzeň.      
 2. V dalším stupni přípravy stavby  budou slněny podmínky dotčených orgánů a organizací:
 • Městského úřadu v Tachově, odboru ŽP ze dne 18.1.2013 pod č.j. 35/2013- OŽP/TC
 • Městského úřadu v Tachově, odboru ŽO ze dne 25.1.2013 pod č.j. 24/2013- OŽP/TC-3

Rozhodnutí o námitkách účastníků územního řízení:

Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

Účastníci územního řízení  podle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona jsou:

 • Agročas spol. s r.o. Částkov 1
 • Obec Dlouhý Újezd
 • Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, odloučené pracoviště Tachov

Podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu vydává STAVEBNÍ POVOLENÍ pro stavbu - Areál farmy Třídvoří – novostavba polního hnojiště s betonovou hnojůvkovou jímkou a  zpevněnou pojezdovou plochou na p.p.č. 1629 k.ú. Velký Rapotín.

Stavba obsahuje:

 • hnojiště - zpevněná plocha z vodostavebního betonu vyztuženého sítí KARI KY 50 s obvodovou stěnou monolitického betonu tl. 250 mm  o půdorysné velikosti 40 x 26 m s přesahem severní steny nad terén min. 1500 mm, dno opatřeno ochranným nátěrem  např. Estedien EK
 • hnojůvková jímka – železobetonová monolitická konstrukce o půdorysné velikosti11 x 11 m s tloušťkou stěny 300 mm hloubky 3,60 m od ±0,00 s min. přesahem od ± 0,00 o 400 mm s oplocením z drátěného pletiva  do výšky 1800 mm s brankou - ocelový rám s drátěnou výplní
 • betonovou zpevněnou pojezdovou plochou na ploše 435 m

 Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

 1. Stavba bude provedena podle  projektové dokumentace ověřené ke stavebnímu řízení, zpracované Janem Švejkovským se zodpovědným projektantem ing. Jaroslavem Šedivcem, projekční kancelář – pozemních staveb, Dělnická 9, 301 00 Plzeň.
  Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
 2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy staveb subjektem k tomu oprávněným.
 3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, technických zařízení a  dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
 4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů a příslušné technické normy.
 5. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.12.2014.
 6. Stavba bude prováděna dodavatelsky dle výběrového řízení a stavebník sdělí stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do skončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
 7. Stavebník zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie.
 8. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby,umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.
 9. Neprodleně po zjištění závad na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, je stavebník povinen toto ohlásit stavebnímu úřadu.
 10. Zahájení prací oznámí  stavebník před započetím na odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Tachov.
 11. Před dokončením stavby požádá stavebník o vydání  Souhlasu s užíváním stavby  s uvedením předpokládaného termínu jejího dokončení. K žádosti stavebník doloží závazná stanoviska dotčených  orgánů k užívání stavby.
 12. Veškeré škody zaviněné a vzniklé stavbou na majetku veřejném a ostatním budou odstraněny dle platných předpisů.
 13. Veškeré instalace budou provedeny dle platných předpisů a ČSN, zejména upozorňujeme na nutnost dodržení ČSN 736005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
 14. Přebytečná  výkopová zemina bude uložena na řízenou skládku.
 15. Při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu (souhlasu s užíváním) bude předáno stavebnímu úřadu na médiu (CD, DVD/ disketa) digitální zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicovém systému S-JTSK, výškový systém Bpv, 3. třída přesnosti, ověřené úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Výkresy formátu dgn nebo vyk, spolu se seznamy souřadnic polohových i výškových v ASCII nebo v obecném textovém formátu.
 16. Před zahájením zemních prací budou vytýčeny veškeré podzemní inženýrské sítě, aby nedošlo k jejich  poškození  a dodržení ochranným pásem jednotlivých vedení.
 17. Při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním souhlasu s užíváním stavby  bude předložen doklad  o  likvidaci a množství výkopového materiálu.
 18. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby předloží stavebník prohlášení zhotovitele stavby o tom, že stavba je provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
 19. Dojde-li k znečištění komunikace a přilehlých ploch, uklidí je ten, kdo je znečistil. Při provádění stavby je nutné stavbu zabezpečit tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví chodců a silniční dopravy.
 20. Budou dodrženy podmínky všech dotčených orgánů a organizací, které se ke stavbě vyjádřily
  - souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu vydané Městským úřadem v Tachově, odborem ŽP dne 18.1.2013 pod č.j. 35/2013- OŽP/TC a to:
  1.  Na základě projektové dokumentace provést vytyčení hranice odnětí půdy v terénu a zajistit její nepřekročení.
  2. Skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy na nezpevněné ploše odnímané zemědělské půdy v tl, cca 20 cm, o celkovém objem cca 373m3. Skrytá ornice bude použita na terénní úpravy mimo plochu trvalého záboru
  3. O činnostech, souvisejících se skývkou, přemístěním a následným rozprostřením ornice bude veden pracovní deník s uvedením všech skutečností pro posouzení správnosti, úplnosti a účelného využití půdy. 
  4. Stavbou nesmí být narušeny hydrologické a odtokové poměry v území.
  5. V průběhu terénních prací učinit opatření k zabránění úniku látek (zejména pevných a kapalných) poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
  -  závazné stanovisko – souhlas k záměru ve smyslu ust. § 17 odst.1 písm.a) a b) vodního zákona vydané Městským úřadem v Tachově, odborem ŽP dne 25.1.2013 pod č.j. 24/2013-OŽP/TC-3 a to:
  1. Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků ( na vodostavební beton) budou předloženy vodoprávnímu úřadu k odsouhlasení před vydáním kolaudačního souhlasu.
  2. Do doby kolaudace bude provedena zkouška vodotěsnosti jímky
  3. Stavba hnojiště s jímkou bude zahrnuta do havarijního plánu farmy, kde bude řešeno sledování kontrolního systému a zabránění vniku hnojůvky při havárii do systému příkopů na povrchovou vodu.

Rozhodnutí o námitkách účastníků stavebního řízení řízení:

Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

Účastníci stavebního řízení  podle § 109 odst. 1 stavebního zákona jsou:

 • Agročas spol. s r.o. Částkov 1
 • Obec Dlouhý Újezd
 • Město Tachov
 • Státní pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odůvodnění

Dne 14.12.2012 podal stavebník Agročas spol. s r.o.  žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu současně se žádostí o spojení územního a stavebního řízení. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Stavební úřad usnesením pod č.j. 1703/2012- OVÚP - 2 ze dne 7.1.2013 rozhodl o spojení územního a stavebního řízení a oznámil opatřením téhož dne pod č.j. 1703/2012-OVÚP- 3 spojené územní a stavební řízení s pozváním k ústnímu jednání  na den  o jehož výsledku je sepsán protokol. Informace o záměru stavby byla vyvěšena na místě stavby.

Stavební úřad v provedeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost  z hledisek uvedených ustanovení § 92 a § 115 stavebního zákona a zjistil, že umístěním a uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění.

Žádost byla doložena závazným stanoviskem a vyjádřením HZS Plzeňského kraje, ÚO Tachov, KHS Plzeňského kraje, ÚP Tachov., Městského úřadu v Tachově- OŽP, Státního pozemkového úřadu,Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, odloučené pracoviště  Tachov, Městského úřadu v Tachově, odboru výstavby a územního plánování.    

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a tato stanoviska zahrnul do podmínek rozhodnutí. Umístění stavby vyhovuje regulačním podmínkám územního plánu Tachov, vydaného zastupitelstvem města Tachov dne 19.4.2010, s účinností ode dne 5.5.2010 a § 18 odst.5 stavebního zákona.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavba nesmí být zahájena dokud  spojené rozhodnutí – územní rozhodnutí a stavební  povolení nenabude právní moci.

Obdrží

Účastníci územního řízení – podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

doručí se na doručenku - podle § 85 odst. 1 stavebního zákona – jednotlivě

Agročas spol. s r.o., Částkov 1, 347 01 TACHOV - ( IČ: 453 50 531 ) – stavebník
Obec Dlouhý Újezd
Město Tachov
MěÚ Tachov, Hornická 1695, 347 01 TACHOV - OŽP
                                                                - OV a územního plánování
HZS PK, ÚO Tachov, Plzeňská 2163, 347 01 TACHOV
KHS PK, ÚP Tachov, Pobřežní 140, 347 01 TACHOV

doručí se veřejnou vyhláškou - vlastníci sousedních pozemků a staveb podle § 85 odst. 2 stavebního zákona –

Státní pozemkový úřad, , Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, odloučené pracoviště Tachov
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 BRNO
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 DĚČÍN 4
Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 PRAHA 4
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 KARLOVY VARY

Účastníci stavebního řízení – podle § 109 odst. 1 stavebního zákona 

doručí se na doručenku

Agročas spol. s r.o., Částkov 1, 347 01 TACHOV - ( IČ: 453 50 531 ) – stavebník
Obec Dlouhý Újezd
Město Tachov
Státní pozemkový úřad, , Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, odloučené pracoviště Tachov

Na vědomí

MěÚ Tachov, Hornická 1695 1, 347 01 TACHOV – odbor ŽP
                                                                  - OV a územního plánování
HZS PK, ÚO Tachov, Plzeňská 2163, 347 01 TACHOV
KHS PK, ÚP Tachov, Pobřežní 140, 347 01 TACHOV
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 BRNO
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 DĚČÍN 4
Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 PRAHA 4
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 KARLOVY VARY

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední MěÚ Tachov  Obce Dlouhý Újezd  a na webových stránkách města: www.tachov-mesto.cz .

Žadateli byl vyměřen správní poplatek podle zák.č. 634/2004 Sb., dle pol.č. 17 odst. 1 písm.i) ve výši 3 000 Kč, který byl zaplacen dne 8.1.2013.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 9094x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 21:11 14.07.