Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Úřední deska > 2014 > Podrobnosti záznamu

Oznámení o vydání územního plánu Dlouhý Újezd formou opatření obecné povahy

Vyvěšeno: 21.11.14 (18:10) -- 08.12.14          

Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje,

jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 171 a § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

vydání územního plánu Dlouhý Újezd

Územní plán, jehož vydání formou opatření obecné povahy podle správního řádu schválilo zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd na svém zasedání dne 20.11.2014, usnesení č. 14/6/2, se týká všech pozemků a staveb ve správním území obce Dlouhý Újezd.

Územní plán Dlouhý Újezd je zveřejněn na webových stránkách Obecního úřadu Dlouhý Újezd: www.dlouhyujezd.cz/?n=5&sn=3. Listinná podoba dokumentace ÚP Dlouhý Újezd včetně jeho odůvodnění je k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadu Dlouhý Újezd, nebo u pořizovatele územního plánu – odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Tachov.

Územní plán Dlouhý Újezd nabývá v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Obecního úřadu Dlouhý Újezd. Tímto dnem pozbývá platnosti stávající územní plán obce Dlouhý Újezd, ve znění pozdějších změn č. 1, 2, 3, 4, 5.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 6243x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 11:25 07.06.