Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:16:16:41
Teplota [°C]:22.1
Vlhkost [%]:65.8
Tlak [hPa]:1002.4
Rychl. větru [m/s]:1.7
Směr větru:NW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:16:15:01
Stav:100 %
Dnes je 01.08.2021
Oskar

Návrh výroku územního rozhodnutí

Vyvěšeno: 17.12.09 (09:00) -- 31.12.09          

Městský úřad Tachov, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

Váš dopis č.j./ze dne: —/2009-01-21
naše č.j.: 115/2009-OÚPRR-l7
vyřizuje/linka: Vágnerová/131
V Tachově 15. prosince 2009

Veřejná vyhláška

Návrh výroku územního rozhodnutí

(změna územního rozhodnutí o umístění stavby)

Dne 3.12.2009 Martin Rejthar, nar. 29.1.1978, bytem Na Výspě 1298, 347 01 Tachov (dále jen "žadatel") podal u zdejšího odboru výstavby a územního plánování žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby - "rodinného domu na pozemku č. 1326/13 k.ú. Dlouhý Újezd ve zjednodušeném územním řízení o umístění stavby".

Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Tachově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.l písm. f) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších změn zveřejňuje podle § 95 odst.2 stavebního zákona a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány podat výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení ochrany veřejného zájmu, v souladu s § 95 odst 4 stavebního zákona do 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu. K pozdějším podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Tachově ve dnech: pondělí a středa od 7.00 do 17.00 hodin.

Návrh výroku

Stavební úřad v návrhu výroku:

 1. Vydává podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky i. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření změnu rozhodnutí o umístění stavby Rodinného domu, septiku na p.č. 1326/13 a připojení na komunikaci na p.p.č. 1326/10 v k.ú. Dlouhý Újezd.

  Změna obsahuje:

  1. Jiný typ rodinného domu - bude typový dřevěný dům DEKHOME D20, jednopodlažní dům s obytným podkrovím, nepodsklepený o velikosti bytové jednotky 5 x kk o celkové zastavěné ploše 87 m2 zastřešený sedlovou střechou s hřebenem kolmo ke komunikace do výšky 8,122 m od od ±0,00.
 2. Stanoví pro umístění a projektovou přípravu stavby tyto podmínky:

  1. Stavba - rodinný dům bude umístěn na p.p.č. 1326/13 k.ú. Dlouhý Újezd se vstupem z jihovýchodní strany, tak jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:200 v předložené a ověřené dokumentace k územnímu řízení, zpracované projektantem ing. Petrem Šatrou, Tovární 2066, Tachov.
  2. Stavba rodinného domu nepravidelného obdélníkového tvaru o půdorysné velikosti 8,40 x 9,40 m bude umístěna od společné hranice s pozemkem p.č. 1326/14 5,53 m a od společné s p.p.č. 1326/12 6,90 m.
   Stavební čára je určena 6.00 m od společné hranice s p.p.č. 1326/10 k.ú. Dlouhý Újezd. Výška hřebene sedlové střechy se směrovou orientací sever-jih max. 8,122 od ±0,00.
  3. Ostatní podmínky rozhodnutí - zjednodušeného územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 23.2.2009 pod č.j. 115/2009-OÚPRR-6 Ú 86 zůstávají v platnosti.
Účastníci řízení jsou:
 • Martin Rejthar, Na Výspě 1298, 347 01 Tachov - stavebník
 • Roman Soustružník, Táborská 1726, Tachov - soused
 • Lucie Švábková, Ve Vilkách 2080, Tachov - soused
 • Otto Krofta, Dlouhý Újezd 186, 347 01 Tachov
 • Pavlína Tikalová, Dlouhý Újezd 186, 347 01 Tachov
 • Obec Dlouhý Újezd Městský úřad Tachov - OŽP
Upozornění

Žadatel zajistí dle § 95 odst. 3, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku. Součástí informace je grafické vyjádření záměru. V případě nevyvěšení se žadatel dopustí přestupku dle § 178 odst. 1 písm. e) stavebního zákona.

Výhrady dotčených orgánů nebo námitky účastníků proti zjednodušenému územnímu řízení lze podat písemně podle § 95 odst. 4 stavebního zákona ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu, připomínky veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě pouze za předpokladu, že by mohla být ohrožena ochrana veřejného zájmu podle zvláštních právních předpisů.

Pokud nebudou ve lhůtě uplatněny výhrady, námitky nebo připomínky, rozhodnutí se pokládá za vydané a nabývá právní moci.

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastnící se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popř. navrhnout jejich doplnění.

Tento návrh výroku rozhodnutí musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tachov a Obce Dlouhý Újezd a na webových stránkách města: www.tachov-mesto.cz.

Vývěsní lhůta začíná běžet den následující po dni vyvěšení. Sejmutí návrhu výroku rozhodnutí (vyhlášky) je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být oznámení neprodleně vráceno zpět stavebnímu úřadu.

Josef Havel, vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Doručí se:

Účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona - jednotlivě

 • Martin Rejthar, Na Výspě 1298, 347 01 Tachov
 • Obec Dlouhý Újezd
 • Městský úřad Tachov - OŽP

Účastníci řízení uvedení v § 85 odst 2 stavebního zákona - veřejnou vyhláškou

 • Roman Soustružník, Táborská 1726, Tachov - soused
 • Lucie Švábková, Ve Vilkách 2080, Tachov - soused
 • Otto Krofta, Dlouhý Újezd 186, 347 01 Tachov - soused
 • Pavlína Tikalová, Dlouhý Újezd 186, 347 01 Tachov

Žadateli se vyměřuje správní poplatek dle položky 18 písm.a) zákona č. 634/2004 Sb. ve výši 1000 Kč, který bude zaplacen přiloženou poštovní poukázkou nebo v hotovosti v pokladně MěÚ v Tachově. Doklad o provedení platby bude předložen nejpozději do 30.12.2009 ke kontrole na zdejším odboru výstavby a územního plánování.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 9894x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 21:22 28.07.