Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Úřední deska (Aktuálně vyvěšeno) > Podrobnosti záznamu

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 22.02.11 (09:00) -- 09.03.11          

Městský úřad Tachov
Rokycanova 1, 347 01 Tachov
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Váš dopis č.j./ze dne: --/2011-02-03
Naše č.j.: 6067/2009-ODSH-6
Vyřizuje/linka: Gondorčín/254
v Tachově 16. února 2011

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a prodloužení lhůty k dokončení stavby

Stavebník Obec Dlouhý Újezd, IČ 00573761, Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov podal žádost o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení a zároveň termínu dokončení stavby o 2 roky z důvodu nepřidělení finančních prostředků pro stavbu „Stavební úpravy místních komunikací na pozemcích 1290/1, 1290/23, 1394/1, k.ú. Dlouhý Újezd", pro kterou bylo vydáno stavební povolení č.j. 6067/2009-ODSH-4 dne 15.09.2009, v právní moci dne 20.10.2009.

Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále MěÚ ODSH), jako speciální stavební úřad příslušný dle §40 odst.4 písm.a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , ve znění pozdějších předpisů („zákon o pozemních komunikacích /PK/") a § 15 odst.l písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („stavební zákon"), oznamuje tímto v souladu s § 112 odst.l a § 118 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od místního šetření a ústního jednání.

Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy mohou svá závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději v termínu do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak knim (později uplatněným) nebude přihlédnuto. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na MěÚ ODSH Tachov, ul. T.G. Masaryka čp.1326, 347 01 Tachov, č.dveří 224 (1.patro) v úřední dny pondělí a středa v době od 7:00 do 17:00 hod., a stejně tak i v ostatní pracovní dny vždy po předchozí telefonické domluvě.

Václav Škarda, zástupce vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství

Účastníci řízení, kterým se v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu doručuje jednotlivě:
 • Obec Dlouhý Újezd, IČ 00573761, Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov - stavebník
Účastníkům řízení, dle § 109 odst. 1 písm. c) až f) stavebního zákona, s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 se v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou:
 • Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČ 72053119), Škroupova 18, 306 13 Plzeň
 • Telefónica 02 Czech Republic, a.s.(IČ 60193336), Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
 • ČEZ Distribuce, a.s.(IČ 27232425), Teplická 874/8, 405 02 Děčín
 • Tělovýchovná jednota SPARTA Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd 141, 347 01 Tachov
 • Zušťák Miloslav (1973), Dlouhý Újezd 135, 347 01 Tachov
 • Zušťák Václav (1969), Dlouhý Újezd 135, 347 01 Tachov
 • Koliha Jiří (1956), Dlouhý Újezd 180, 347 01 Tachov
 • Ing. Kolihová Jana (1963), Dlouhý Újezd 180, 347 01 Tachov
 • Běhounková-Krišková Miriam (1970), Dlouhý Újezd 198, 347 01 Tachov
 • Ing. Běhounek Stanislav (1964), Dlouhý Újezd 198, 347 01 Tachov
 • Čížek Lukáš (1980), Bělojarská 1473, 347 01 Tachov
 • Čížková Jana (1979), Bělojarská 1473, 347 01 Tachov
 • Suttner Vladimír (1953), Dlouhý Újezd 128, 347 01 Tachov
 • Suttnerová Jitka (1954), Dlouhý Újezd 128, 347 01 Tachov
 • Chlup Miroslav (1964), Dlouhý Újezd 147, 347 01 Tachov
 • Seidlová Lenka (1985), Vysočany 41, 348 02 Bor
 • Baxa Tomáš (1983), Třešňová 224, 347 01 Halže
 • Štíbr Jiří (1972), Dlouhý Újezd 172, 347 01 Tachov
 • Štíbrová Petra (1973), Dlouhý Újezd 172, 347 01 Tachov
 • Štecherová Jiřina (1934), Dlouhý Újezd 138, 347 01 Tachov
 • Kravcová Justina (1943), Smetanova 621/8, 353 01 Mariánské Lázně
 • Haitová Marie (1933), Dlouhý Újezd 132, 347 01 Tachov
 • Maiová Jiřina (1948), Tovární 723, 357 35 Chodov
 • Vaňkátová Jaroslava (1947), Dlouhý Újezd 146, 347 01 Tachov
 • Kurčíková Pavla (1967), Chodský Újezd 147, 348 15 Chodský Újezd
 • Křížková Jindřiška (1973), Dlouhý Újezd 146, 347 01 Tachov
 • Hofen Karl Bernard (1946), Dlouhý Újezd 136, 347 01 Tachov
 • Herold Veronika Barbara (1944), Dlouhý Újezd 136, 347 01 Tachov
 • Štíbr Jiří (1949), Dlouhý Újezd 140, 347 01 Tachov
 • Štíbrová Františka (1955), Dlouhý Újezd 140, 347 01 Tachov
 • Lancová Jaroslava (1980), Dlouhý Újezd 141, 347 01 Tachov
 • Lanc Bohuslav (1972), Na stráni 1137, 347 01 Tachov
 • Lanc Bohuslav (1944), Dlouhý Újezd 141, 347 01 Tachov
 • Frištík Petr (1970), Dlouhý Újezd 131, 347 01 Tachov
 • Frištíková Jindřiška (1971), Dlouhý Újezd 131, 347 01 Tachov
Dotčené orgány a organizace:
 • Policie ČR, Krajské ředitelství policie Západočeského kraje, Dl Tachov, Plánská 2032, 347 01 Tachov
 • Městský úřad Tachov, OŽP
 • Městský úřad Tachov, OVÚP
 • Krajská hygienická stanice PK, územní pracoviště Tachov, Pobřežní 140, 347 01 Tachov
 • Hasičský záchranný sbor PK, ú.o. Tachov, Hornická 1533, 347 01 Tachov
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá příslušným úřadům se žádostí o vyvěšení:
 • Městský úřad Tachov, Rokycanova 1, 347 01 Tachov
 • Obecní úřad Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tachov a na webových stránkách města: www.tachov-mesto.cz a na úřední desce Obce Dlouhý Újezd.

Datum vytvoření předlohy k tisku: 04:11:28 02.12.20
Původní odkaz: dlouhyujezd.cz/?n=1&sn=2011&udz=151
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd