Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:15:50:57
Teplota [°C]:23.2
Vlhkost [%]:65.5
Tlak [hPa]:1003
Rychl. větru [m/s]:1.8
Směr větru:NNW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:15:49:56
Stav:100 %
Dnes je 01.08.2021
Oskar
Úvodní stránka > Úřední deska > 2019 > Podrobnosti záznamu

Výpis z usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 22.5.2019 (č. 6/2019)

Vyvěšeno: 19.06.19 (15:11) -- 05.07.19          

Výpis z usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 22.5.2019 (č. 6/2019):

Usnesení č. 19/6/1 -  ZO  určuje pro veřejné zasedání dne 22.5.2019 zapisovatelkou Alenu Kořínkovou a~ověřovateli zápisu Zdeňka Rudu a Jindřišku Křížkovou.
Usnesení č. 19/6/2 -  ZO schvaluje program veřejného zasedání č. 6/2019.
Usnesení č. 19/6/3 -  ZO schvaluje zápis a usnesení z veřejného zasedání č.~5/2019 ze dne 26.2.2019.
Usnesení č. 19/6/4 -  ZO schvaluje podle § 84 odst. 2 písmo c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce za rok 2018 ve znění předloženého návrhu a dává souhlas s celoročním hospodařením v tomto roce bez výhrad.
Usnesení č. 19/6/5 -  ZO  schvaluje roční účetní závěrku účetní jednotky Obce Dlouhý Újezd za rok 2018 a~převod  hospodářského výsledku za rok 2018 z účtu 431 - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 - výsledek hospodaření minulých účetních období v roce 2019. ZO nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Usnesení č. 19/6/6 -  ZO  schvaluje inventarizační zprávu o provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek  k 31.12.2018, která tvoří samostatnou přílohu tohoto usnesení.
Usnesení č. 19/6/7 -  ZO  schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019.
Usnesení č. 19/6/8 -  ZO schvaluje mandátní smlouvu s Jaroslavem Zabloudilem (IČ: 71959203, Na vinici 1657, 349 01 Stříbro) jako odborným zástupcem při provozování vodovodu a kanalizace na dobu neurčitou s odměnou ve výši 1000 Kč za každý započatý měsíc činnosti.
Usnesení č. 19/6/9 -  ZO  schvaluje nájemní smlouvu pro uzlový bod sítě TaNET (plněním je zvýhodněný ineternet za 0 Kč vč. DPH a veřejná IP adresa za 35 Kč bez DPH měsíčně), smlouvu o poskytování přístupu k síti internet a žádost o změnu služby (zřízení veřejné IP adresy) s firmou TaNET West s.r.o. (IČO: 26378191, se sídlem Vilémovská 1602, 347 01 Tachov).
Usnesení č. 19/6/10 -  ZO  schvaluje přípravné projektové práce na opravy hasičské zbrojnice, obchodu a sálu KD se zázemím.
Usnesení č. 19/6/11 -  ZO  schvaluje přijetí finanční dotace od Plzeňského kraje ve výši 300 tisíc Kč na projekt "Oprava sběrné jímky pitné vody" do rozpočtu obce a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 19/6/12 -  ZO  schvaluje přijetí finanční dotace z MPSV do rozpočtu obce.
Usnesení č. 19/6/13 -  ZO schvaluje poskytnutí účelové dotace na opravu, údržbu a bežný provoz kabin a hřiště na rok 2019 pro TJ Sparta, z.s. (IČ: 18251307) ve výši 40000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 19/6/14 -  ZO neschvaluje poskytnutí dotace Stodské nemocnici, a.s. (IČ: 26361086).
Usnesení č. 19/6/15 -  ZO neschvaluje poskytnutí podpory Lince bezpečí, z.s. (IČ: 61383198).
Usnesení č. 19/6/16 -  ZO schvaluje zhotovení geometrického plánu na rozdělení části p.p.č. 1326/10 v k.ú. Dlouhý Újezd o výměře cca 1093 m2 dle hranic sousedních nemovitostí a následný záměr prodeje s podmínkami využití pozemků jako zahrady bez možnosti připojení k inženýrským sítím.
Usnesení č. 19/6/17 -  ZO záměr pronájmu části pozemku p.č. 1326/10 o výměře cca 460 m2 v k.ú. Dlouhý Újezd.
Usnesení č. 19/6/18 -  ZO neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 65, souhlasí však se záměrem směny části pozemku p.č. 65 od linie plotů k domu č.p. 55 za část st.p.č. 55 od linie plotů k silnici.
Usnesení č. 19/6/19 -  ZO  schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1649/9, 1649/10 a 1649/11 (vymezené ÚP jako soukromá zeleň).

Do listinné podoby výpisu a zápisu ze zasedání je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd č.p. 170.
(zkratka ZO v usneseních označuje Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd)

Verze pro tisk          Zobrazeno: 2384x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 21:22 28.07.