Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:14:53:31
Teplota [°C]:21.8
Vlhkost [%]:68.9
Tlak [hPa]:1002.4
Rychl. větru [m/s]:3
Směr větru:NNE
Aktuální stav vodojemu:
Čas:14:49:55
Stav:97.6 %
Dnes je 01.08.2021
Oskar
Úvodní stránka > Úřední deska > 2019 > Podrobnosti záznamu

Výpis z usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 13.12.2019 (č. 9/2019)

Vyvěšeno: 17.12.19 (16:08) -- 02.01.20          

Výpis z usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 13.12.2019 (č. 9/2019):

Usnesení č. 19/9/1 -  ZO  určuje pro veřejné zasedání dne 13.12.2019 zapisovatelkou *** a ověřovateli zápisu *** a ***.
Usnesení č. 19/9/2 -  ZO schvaluje program veřejného zasedání č. 9/2019.
Usnesení č. 19/9/3 -  ZO schvaluje zápis a usnesení z veřejného zasedání č. 8/2019 ze dne 29.10.2019.
Usnesení č. 19/9/4 -  ZO schvaluje střednědobý výhled na léta 2021-2022 ve znění návrhu, který tvoří samostatnou přílohu tohoto usnesení.
Usnesení č. 19/9/5 -  ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2020 ve znění návrhu, který tvoří samostatnou přílohu tohoto usnesení; příjmy ve výši 6 900 000 Kč, výdaje ve výši 9 500 000 Kč, financování ve výši -2 600 000 Kč. Rozpočet schvaluje jako schodkový.Schodek bude financován z úspor minulých let. A dále stanovuje, že starosta obce může za období mezi zasedáními zastupitelstva obce schválit rozpočtová opatření max. do výše 700 000 Kč příjmů a max. do výše 700 000 Kč výdajů. Rozpočtové opatření obsahuje všechny schválené rozpočtové změny.
Usnesení č. 19/9/6 -  ZO   pověřuje starostu obce k provedení závěrečných rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu obce na rok 2019; rozpočtová opatření je možné učinit pouze za účelem splnění platebních povinností vyplývajících z dříve sjednaných závazků  nebo z obecně závazných právních předpisů či uložených podle obecně závazných předpisů a dále k provedení výdajů nezbytných z hlediska zabezpečení chodu obce a obecního úřadu nebo zabránění škodám; učiněná rozpočtová opatření budou s odůvodněním předložena na vědomí zastupitelstvu obce  na prvním zasedání zastupitelstva obce konaném v roce 2020.
Usnesení č. 19/9/7 -  ZO   schvaluje plán inventarizace s přílohami.
Usnesení č. 19/9/8 -  ZO  schvaluje obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dlouhý Újezd č. 2/2019 s účinností od 1.1.2020.
Usnesení č. 19/9/9 -  ZO  schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů č. 3/2019 s účinností od 1.1.2020.
Usnesení č. 19/9/10 -  ZO schvaluje dodatek č. 17 ke smlouvě o dílo ze dne 17.5.2005 se společností IGRO s.r.o. (se sídlem Studánka 166, 347 01 Tachov).
Usnesení č. 19/9/11 -  ZO  schvaluje pacht pozemků p.č. 1492/1, 1524, 1533 a 1566 v k.ú. Dlouhý Újezd za účelem údržby travního porostu firmě Lučina - Studánka spol. s r.o. (IČ: 62619527), Studánka 166, 34701 Tachov za cenu 3500 Kč/ha/rok od 1.1.2020 do konce roku 2025 s tím, že u p.p.č. 1524 a 1566 bude umožněno dřívější vynětí z pachtu z důvodu realizace protierozních opatření.
Usnesení č. 19/9/12 -  ZO  schvaluje pronájem prostor restaurace v Kulturním domě Naděždě Mrázkové (IČO: 04038428, se sídlem Dlouhý Újezd 168, 34701 Tachov) na dobu neurčitou s výší nájmu 3000 Kč/měsíc vč. DPH.
Usnesení č. 19/9/13 -  ZO  souhlasí s žádostí o odkup části pozemku p.č. 1397/1 v k.ú. Dlouhý Újezd, která je ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p.
Usnesení č. 19/9/14 -  ZO  schvaluje cenovou kalkulaci na rok 2020 pro vodné ve výši 19 Kč/m3 s DPH a~stočné ve výši 6 Kč/m3 s DPH.
Usnesení č. 19/9/15 -  ZO schvaluje požadavek na vymezení koridoru pro cyklostezku a ochrannou zeleň souběžně s komunikací na Tachov v rámci změny územního plánu.
Usnesení č. 19/9/16 -  ZO  neschvaluje finanční příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava.
Usnesení č. 19/9/17 -  ZO  schvaluje finanční příspěvek na činnost mobilního hospice v Tachově pro rok 2020 pro Hospic Sv. Jiří, o.p.s. (IČO: 22729909, se sídlem nám. Republiky 70, Tachov 347 01) ve výši 10000 Kč.
Usnesení č. 19/9/18 -  ZO souhlasí s odkupem telefonní budky od společnosti O2 Czech Republic a.s. za cenu 1000 Kč bez DPH.

Do listinné podoby výpisu a zápisu ze zasedání je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd č.p. 170.
(zkratka ZO v usneseních označuje Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd

Verze pro tisk          Zobrazeno: 3734x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 21:22 28.07.