Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:05:17:28
Teplota [°C]:-0.5
Vlhkost [%]:85.4
Tlak [hPa]:996.3
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:SW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:05:17:57
Stav:100 %
Dnes je 25.02.2024
Liliana

Výpis z usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 29.6.2021 (č. 18/2021)

Vyvěšeno: 12.07.21 (10:49) -- 28.07.21          

Výpis z usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 29.6.2021 (č. 18/2021):

Usnesení č. 21/18/1 - ZO  určuje pro veřejné zasedání dne 19.4.2021 zapisovatelkou *** a ověřovateli zápisu *** a ***.
Usnesení č. 21/18/2 -  ZO  schvaluje program veřejného zasedání č. 18/2021.
Usnesení č. 21/18/3 -  ZO schvaluje podle § 84 odst. 2 písmo c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 ve znění předloženého návrhu a dává souhlas s celoročním hospodařením v tomto roce bez výhrad.
Usnesení č. 21/18/4 -  ZO  schvaluje roční účetní závěrku účetní jednotky Obec Dlouhý Újezd za rok 2020 a převod  hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši  1 804 350,16  Kč z účtu  431 - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 - výsledek hospodaření minulých účetních období v roce 2020.
ZO dále nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Usnesení č. 21/18/5 -  Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 14.6.2021, číslo usnesení 276/21, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2021“. Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Dlouhý Újezd ve výši 1 263 000 Kč a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o poskytnutí účelové dotace.
Usnesení č. 21/17/6 -  Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 14.6.2021, číslo usnesení 270/21, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2021“. Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Dlouhý Újezd ve výši 300 000 Kč a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o poskytnutí účelové dotace.
Usnesení č. 21/17/7 -  ZO schvaluje Smlouvu o dílo na projekt "Modernizace vodojemu a rekonstrukce akumulačních nádrží vodojemu Dlouhý Újezd" s firmou HOKAR, spol. s r.o. (IČO: 45354456, sídlo:  Předenice 63, 332 09 Štěnovice) ve výši 2 825 429,05 Kč (bez DPH) a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.
Usnesení č. 21/17/8 -  Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 14.6.2021, číslo usnesení 257/21, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2021 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“. Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Dlouhý Újezd ve výši 30 000 Kč a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o poskytnutí účelové dotace.
Usnesení č. 21/17/9 -  Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 19.4.2021, číslo usnesení 195/21, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021 - Projekty obcí“. Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Dlouhý Újezd ve výši 250 000 Kč. ZO dále schvaluje zahájení výběrového řízení na realizaci projektu.
Usnesení č. 21/17/10 -  ZO schvaluje v rámci projektu Rozšíření občanské vybavenosti Dlouhý Újezd podpořeného dotací z Programu rozvoje venkova ČR, jejímž poskytovatelem je Státní zemědělský intervenční fond, následující: pořízení souboru 20 tzv. pivních setů dle nabídky CN933060 od dodavatele Pártystany Jičín s.r.o. (IČO: 03440818, se sídlem Hrušňová 1201, 506 01 Jičín) v ceně 56820 Kč, pořízení souboru stolů a židlí dle nabídky CN03027-1 od dodavatele A J Produkty s.r.o. (IČO: 27218759, se sídlem Baarova 885/1a, 140 00 Praha 4) v ceně 180474,53 Kč,  pořízení projektoru a projekčního plátna dle nabídky 122925103 od dodavatele Alza.cz a.s. (IČO: 27082440, se sídlem Jankovcova 1522/53, Praha 7) v ceně 56572 Kč plus případné dopravné, pořízení souboru lednic s prosklenými dveřmi od dodavatele ELECTRO GARDEN s.r.o. (IČO: 26102315, se sídlem Bílkova 2939, 39002 Tábor) v ceně 53922 Kč, pořizení souborů hasičského vybavení dle nabídky č. 22BOR00163 od dodavatele PROBO-NB s.r.o. (IČO: 05328942, se sídlem Rumburských hrdinů 819, 47301 Nový Bor) v ceně 293388 Kč, a pověřuje starostu realizací objednávek.
Usnesení č. 21/17/11 -  ZO schvaluje pořízení lokátoru sítí s příslušenstvím dle cenové nabídky NV-584/2021 od firmy Radeton s.r.o. za cenu 153602,12 Kč.
Usnesení č. 21/17/12 -  ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021.
Usnesení č. 21/17/13 -  ZO projednalo a doporučuje návrh právnické osoby o pořízení změny územního plánu  - lokalita s pozemky p.p.č. 1421/1, 1422/1 a st.p.č. 207 v k.ú. Dlouhý Újezd, změna z plochy VZ (výroba a skladování - zemědělská výroba) na plochy SV (plochy smíšené obytné - venkovské) a VS (plochy smíšené výrobní), součástí návrhu je stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, kde byl vyloučen významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblasti, a stanovisko krajského úřadu, že návrh změny územního plánu nevyžaduje posuzování z hlediska vlivů na životní prostředí.
Usnesení č. 21/17/14 -  ZO rozhodlo ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), o pořízení změny č. 2 územního plánu Dlouhý Újezd na návrh fyzické osoby/právnické osoby; ve smyslu ustanovení § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude změna č. 2 územního plánu (dále „ÚP“) pořizována zkráceným postupem pořizování, bude zpracován rovnou návrh změny územního plánu, bez variant řešení, nebude pořizováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Usnesení č. 21/17/15 -  ZO schvaluje úhradu nákladů za zpracování změny č. 2 ÚP Dlouhý Újezd a vyhotovení úplného znění ÚP po jeho změně navrhovatelem změny.
Usnesení č. 21/17/16 -  ZO schvaluje pořizovatele změny č. 2 ÚP Dlouhý Újezd – Městský úřad Tachov, odbor výstavby a územního plánování- „úřad územního plánování“.
Usnesení č. 21/17/17 -  ZO pověřuje starostu obce RNDr. Miroslava Křížka pro spolupráci s pořizovatelem změny ÚP (tzv. určený zastupitel).
Usnesení č. 21/17/18 -  ZO schvaluje projektanta změny č. 2 ÚP Dlouhý Újezd Ing. arch. Alexandru Kaskovou, Karlovy Vary.
Usnesení č. 21/17/19 -  ZO souhlasí s podpachtem části p.p.č. 988/7 v k.ú. Dlouhý Újezd ***** dle podmínek a rozsahu smlouvy o zemědělském pachtu s ***** ze dne 22.12.2017.

Do listinné podoby výpisu a zápisu ze zasedání je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd č.p. 170.
(zkratka ZO v usneseních označuje Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd).

Verze pro tisk          Zobrazeno: 15268x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 16:52 07.02.